Leadership & Management

524 pages
254 views

Клімушин П. С. Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : [монографія] / П. С. Клімушин. – Х. : Вид-во

of 524
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Запропоновано механізми розвитку інформаційного суспільства за домінантними складовими: інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура суспільства, віртуальна спільнота та інтелектуальна власність. Визначено стратегії та механізми електронного
Transcript
  НАЦІОНАЛЬНА   АКАДЕМІЯ   ДЕРЖАВНОГО   УПРАВЛІННЯПРИ   ПРЕЗИДЕНТОВІ   УКРАЇНИХАРКІВСЬКИЙ   РЕГІОНАЛЬНИЙ   ІНСТИТУТДЕРЖАВНОГО   УПРАВЛІННЯ П . С . КЛІМУШИН СТРАТЕГІЇ    ТА   МЕХАНІЗМИ   ЕЛЕКТРОННОГО   УРЯДУВАННЯ   В   ІНФОРМАЦІЙНОМУ   СУСПІЛЬСТВІ ХарківВидавництво    ХарРІ     НАДУ  “ Магістр ” 2016  УДК  004:681.518 ББК 67.9 я 73 К 49  Рекомендовано   до   видання    Вченою    радою    ХарРІ     НАДУ   , протокол    №  4/215-7 від  26 квітня  2016  р . Рецензенти :    А  .  І   . Семенченко  – д . держ . упр ., к . т . н ., проф ., заслужений   діяч   науки   і   техніки   України , директор   Інституту   вищих   керівних   кадрів   НАДУ ;  Д   .  В  .  Карамишев  – д . держ . упр ., проф ., перший   заступник   директора   ХарРІ   НАДУ ;  А  . О  .  Дєгтяр  – д . держ . упр ., проф ., завідувач   кафедри   менеджменту   і   адміністру - вання   Харківської   державної   академії   культури ;  К   .  Е   .  Петров  – д . т . н ., професор   кафедри   інформаційних   технологій   та   захисту   інформації   Харківського   національ - ного   університету   внутрішніх   справ . Клімушин   П . С . Стратегії   та   механізми   електронного   урядування   в   інформаційному   сус - пільстві  : [ монографія ] / П . С . Клімушин . – Х . : Вид - во   ХарРІ   НАДУ  “ Магістр ”, 2016. – 524 с .ISBN 978-966-390-127-5. Запропоновано   механізми    розвитку   інформаційного   суспільства   за   домінант - ними   складовими : інформаційно - телекомунікаційна   інфраструктура   суспільства , віртуальна   спільнота   та   інтелектуальна   власність . Визначено   стратегії   та   меха - нізми   електронного   урядування   за   складовими   електронного   уряду , електронної   демократії   та   відкритого   уряду   в   умовах   становлення   інформаційного   суспіль - ства . Запропоновано   основні   механізми   довіри   в   інфраструктурі   відкритих   клю - чів : ізольований , кореневий , мережевий , шлюзовий , списком   статусу   сертифіката , списком   сертифікатів   та   управління   якістю   сертифікатів . Визначено   механізми    розвитку   дозвільної   системи   та   надано   практичні    рекомендації   з   удосконалення   інфраструктури   взаємодії   влади   з   бізнесом . Запропоновано   структуру   механізмів   формування   інформаційної   культури   публічних   службовців , що   включає   правові , організаційні , технологічні , освітні , соціальні   групи . Надано   практичні    рекомен - дації   з   удосконалення   системи   підготовки   кадрів   для   забезпечення    розвитку   елек - тронного   уряду , електронної   демократії   та   відкритого   уряду . Обґрунтовано   методологію    розвитку   інноваційно   орієнтованого   суспільства . Розглянуто   інноваційні   технології   й   механізми    розвитку   електронних   комуніка - цій ; структурні   моделі   організації   систем   електронного   документообігу   за   ком - понентами   сховища   документів   та   їхніх   карток , компонентами , що   здійснюють   ділові   процеси   системи ; механізми   управління   правами   електронних   документів . Обґрунтовано   найкращі   світові   моделі , практики   та   тенденції    розвитку   електро - нного   урядування   для   застосування   в   Україні   та   надано   моніторингові    рейтингові   оцінки   електронного   урядування   в   країні . Обґрунтовано   методологію    регламента - ції   та   надання   електронних   адміністративних   послуг , запровадження   електронних   адміністративних    регламентів   та   надано   практичні    рекомендації   з   удосконалення   інфраструктури   взаємодії   влади   з   громадянами . Визначено   інструменти   та   меха - нізми   забезпечення   трансакційної   взаємодії   та   надано   практичні    рекомендації   з   удосконалення    регулювання   систем   електронних   платежів   та    розвитку   електро - нного   бізнесу . Іл . 89. Табл . 8. Бібліогр .: 421 назв . УДК  004:681.518 ББК 67.9 я 73 © П . С . Клімушин , 2016ISBN 978-966-390-127-5 © ХарРІ   НАДУ , 2016 К 49    3 ПЕРЕЛІК   УМОВНИХ   СКОРОЧЕНЬ ВЕФ  – Всесвітній   економічний   форум  (World Economic Forum −  WEF)BGCA – шлюзовий  CA (Bridge government СА )BIS – Банк   міжнародних    розрахунків  (Bank for International Settlements)CA – орган   сертифікації  (Certi fi cation authority)CPSS – Комітет   платіжних   і    розрахункових   систем  (Committee on Payment and Settlement Systems) CSS – каскадні   таблиці   стилів  (Cascading Style Sheets)CTL – список   довіри   сертифікатів (Certi fi cate trust list)DAI – індекс   цифрового   доступу  (Digital Access Index)DOI – індекс   цифрових   можливостей  (Digital Opportunity Index)ECDL – європейські   комп ’ ютерні   права  (European Computer Driving Licence)EEPROM – картка   з   енергонезалежною   перепрограмованою   пам ’ яттю  (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)EPC – Європейська   платіжна    рада  (European Payments Council)FATF – Група    розроблення   фінансових   заходів   боротьби   з   відмиванням   грошей  (The Financial Action Task Force)FBCA – Федеральний   єднальний   орган   сертифікації GATS – Генеральна   угода   про   торгівлю   послугами  (General Agreement on Trade in Services) GPRS – пакетний    радіозв ’ язок   загального   користування  (General Packet Radio Service)GSM – глобальна   система   мобільної   комунікації  (Global System for Mobile Communications) HTML – мова   гіпертекстової    розмітки  (HyperText Markup Language) ICB – базова   міжнародна   компетентність  (International Competence Baseline)ICTDI – індекс   поширеності   ІКТ  (ICT Diffusion Index)IDABC – сумісна   доставка   європейських   послуг   електронного   уряду  IPMA – Міжнародна   асоціація   проектного   менеджменту  (International Project Managment Association) ISI – індекс   інформаційного   суспільства  (Information Society Index)ITU – Міжнародний   союз   електрозв ’ язку  (International Telecommunication Union) NFC – комунікація   ближнього   поля  (Near Field Communication) OCSP – онлайн - протокол   статусу   сертифікату  (Online certi fi cate status protocol)PKI – інфраструктура   відкритих   ключів  (Public Key Infrastructure)PROM – картка   з   програмованою   пам ’ яттю  (Programmable Read-Only Memory)QPKI – кваліфікована   інфраструктура   відкритих   ключів  (Quali fi ed PKI)RFID –  радіочастотна   ідентифікація  (Radio Frequency IDenti fi cation) RTGS – система   валових    розрахунків   у    режимі    реального   часу  (Real Time Gross Settlement) SEPA – єдиний   простір   платежів   у   євро  (Single Euro Payment Area)SIM – модуль   ідентифікації   абонента  (Subscriber Identi fi cation Module)SMS – служба   коротких   повідомлень  (Short Message Service)SOAP – простий   протокол   доступу   до   об ’ єктів  (Simple Object Access Protocol) SWIFT – Товариство   світових   міжбанківських   фінансових   телекомунікацій  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)TBK – таблиця   відкритих   ключів UN DESA  – Департамент   економічного   і   соціального    розвитку   ООН WAP – бездротовий   протокол   передачі   даних  (Wireless Application Protocol)WML – мова    розмітки   для   бездротових   пристроїв  (Wireless Markup Language)XML –  розширювана   мова    розмітки   інформації  (Extensible Markup Language) АКЗІ  – апаратура   криптографічного   захисту   інформаціїАРМ  – автоматизоване    робоче   місцеАЦСК  – акредитований   центр   сертифікації   ключів   БД  – база  ( бази ) данихВВП  – валовий   внутрішній   продуктВНЗ  – вищий   навчальний   закладВПС  – внутрішньобанківська   платіжна   системаДФС  – Державна   фіскальна   служба  4  Перелік    умовних   скорочень е - – електроннийЕЦП  – електронний   цифровий   підписЄДЦ  – єдиний   дозвільний   центрЄС  – Європейський   СоюзЄСВ  – єдиний   соціальній   внесокЄСМВ  – єдина   система   міжвідомчої   взаємодіїЖКГ  – житлово - комунальне   господарствоЗМІ  – засоби   масової   інформаціїІІАС  – інтегрована   інформаційно - аналітична   системаІКТ  – інформаційно - комунікаційні   технології   ІТ  – інформаційні   технологіїІТІС  – інформаційно - телекомунікаційна   інфраструктураККС  – контрольно - касова   системаМДО  – місцевий   дозвільний   органМНС  – Міністерство   надзвичайних   ситуацій  ( України ) МПІ  – мобільний   платіжний   інструментМС  – Митний   союзНАДУ  – Національна   академія   державного   управлінняНБУ  – Національний   банк   УкраїниНДДКР  – науково - дослідна   і   дослідно - конструкторська    роботаНСЕЦП  – національна   система   електронних   цифрових   підписівНСКЗ  – Національна   система   конфіденційного   зв ’ язкуНСМЕП  – Національна   система   масових   електронних   платежівОДБ  – операційний   день   банкуОМС  – орган  ( органи ) місцевого   самоврядуванняООН  – Організація   Об ’ єднаних   НаційОПЕРУ  –  регіональне   операційне   управлінняПГК  – персональний   генератор   ключівПДВ  – податок   на   додану   вартістьПЗ  – програмне   забезпеченняПКПС  – підвищення   кваліфікації   публічних   службовцівПМГК  – програмний   модуль   генерації   ключівРДДХ  – Реєстр   документів   дозвільного   характеруРРП  –  регіональна    розрахункова   палатаСАБ  – система   автоматизації   банківСГ  – суб ’ єкт   господарюванняСЕД  – система   електронного   документообігуСЕМП  – система   електронних   міжбанківських   платежівСЕП  – система   електронних   платежівСМТР  – система   моніторингу   технічних    рахунківСМЕВ  – система   міжвідомчої   е - взаємодіїСНД  – Співдружність   Незалежних   ДержавСОТ  – Світова   організація   торгівліСПД  – суб ’ єкт   підприємницької   діяльностіСТП  – система   термінових   переказівСУБД  – система   управління   базою   данихТКР  – технічний   кореспондентський    рахунокХ ML –  розширювана   мова    розмітки  (Xtensible Markup Language) ЦНАП  – центр   надання   адміністративних   послугЦО  – центр   оброблення   ЦОВВ  – центральний   орган   виконавчої   владиЦРП  – центральна    розрахункова   палатаЦСК  – центр   сертифікації   ключівШСД  – широкосмуговий   доступ  5 ВСТУП Основними   характеристиками   інформаційного   суспільства   є   створення   глобального   інформаційного   простору . В   умовах   демократії   участі   як   політичної   системи   він   забезпечує   ефективну   інформаційну   взаємодію   людей , доступ   їх   до   світових   інформаційних    ресурсів   і   за - доволення   їхніх   потреб   щодо   інформаційних   продуктів   і   послуг . Знання   та   інформація   нині   стають   стратегічним    ресурсом   інфор - маційного   суспільства   і   провідною   галуззю   економіки . Перетворення   інформації   на   якнайважливіший   виробничий    ресурс   змінює   парадиг - му   еволюції   суспільства , зменшує   залежність   економічного   зростання   в   країні   від   наявності   в   неї   природних    ресурсів , основного   капіталу , чисельності   працездатного   населення , інших   екстенсивних   факторів . Тобто   основу    розвитку   інформаційного   суспільства   складають   не   тра - диційні   матеріальні , а   інформаційні , інтелектуальні    ресурси : знання , наука , організація , здібності   людей , їхня   ініціатива , формування   струк - тур   і   механізмів   якісно   нового   соціального   інтелекту , які   й   відкривають   кожному   співтовариству   нові   можливості   для   самоідентифікації . Застосування   інформаційно - комунікаційних   технологій  ( далі  – ІКТ )  розглядається   як   основа   сталого    розвитку   практично   всіх   еле - ментів   соціальної   інфраструктури , а   саме : електронне   урядування  ( е - урядування ), електронна   комерційна   діяльність  ( е - комерція ), елек - тронне   навчання  ( е - навчання ), електронна   наукова   діяльність , електро - нна   охорона   здоров ’ я , електронна   зайнятість  ( е - зайнятість ), електронна   охорона   довкілля , електронне   сільське   господарство   та   ін . Інформаційні   технології  ( далі  – ІТ ) змінюють   не   види   діяльності , а   їхню   технологічну   здатність   використовувати   як   пряму   продуктивну   силу   нові   знання . Теоретичне   обґрунтування    розвитку   інформаційного   суспільства , необхідне   для   системного   усвідомлення   цих   процесів , значно   відстає   від   практичних   потреб , що    розвиваються   у   світі   швидкими   темпами . У   багатьох   сучасних   теоретико - методологічних   і   прикладних   дослі - дженнях   недостатньо   обґрунтовано   стратегії   та   програми   формування   державної   політики    розвитку   інформаційного   суспільства . Невід ’ ємною   складовою   інформаційного   суспільства   є   інформа - ційно - телекомунікаційна   інфраструктура  ( ІТІС ). Вона   включає : те -  риторіально    розподілені   державні   й   корпоративні   комп ’ ютерні   мере - жі , телекомунікаційні   мережі , системи   спеціального   призначення   і   загального   користування , мережі   й   канали   передавання   даних , засо - би   електронної   комунікації  ( е - комунікації ) та   управління   інформа - ційними   потоками . Основними   тенденціями    розвитку    ринків   телекомунікацій   є : упровадження   операторами   широкосмугового   доступу   до   Інтернет  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks