Research

14 pages
19 views

ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЗНІВЕЛЬОВАНИХ СЕГМЕНТІВ «ЗМІЙОВИХ» ВАЛІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ // Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, пос

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
У статті розглядається приклад використання комплексного підходу для виявлення нині зруйнованих сегментів Малого валу. Автором проведений аналіз картографічних покриттів, космознімків та отриманої під час польових розвідок інформації, що дозволило
Transcript
        є    (  -        )   «  -                 »     -      «  »     -      «     » Є    :  ,  ,         , 16   2015   .,  .  -  -  2016    94: 908 (477.41) (082)   63.3 (4  -4  )+26.89 (4  -4  )  43  -78 є    :  ,  ,  :          , 16  . 2015   .,  .  -   / [  .:  .  .        .;  .  .  .  ]. –  -   (  .  .).:      .  ., 2016. – 154  . – (   « є       »;  . 3).      :  .  .  .,  .      .    ,  .  .  .,  .      .    .,  .  .  .,       .  Ю .      :       .   .     :      .                      «   -  ьь                     » (      №  9   29   2016   .)                     « є    :  ,  ,  »,      16   2015   .        V     -      «     »      «  -                    ». ©  -                є    , 2016.©   «  -                    », 2016.©     -      «  », 2016.©   «     », 2016.©     , 2016.  Кє    Пящ  : ія  ,   , і  38 2.     .   «  »   «  »             /      //     . – 2005. – №  79 (10 878). – 25  . –  . 5.3.     .    «     »   «     » /      //     . – 2005. – №  69 (10 868). – 20  . –  . 7.4.     . «     »      –   28    /      //     . – 2005. – №  67 (10 866). – 13  . –  . 5.5.     . «     »:             /      //     . – 2005. – №  56 (10 855). – 5  . –  . 9.6.     . «     -  » −   є        /      //     . – 2005. – №  46 (10 845). – 1  . –  . 9.7.     .          −  «  » /      //     . – 2005. – №  28 (10 827). – 15  . –  . 4.   902/904:930: 910.27       (    .   -  ьь  )          Ь     «  »             єь                                    .                ,                 ь          ,              ь                 .  К    а :            , «   »   ,   ,       ,    , GPS-  .  39 Кє    Пящ  : ія  ,   , і       «  »                          .,                 ’ є                             ,                                    ,     ,                        [2; 3].      150-          «  »                                                .                 ,     ’              ’  ,                             ’  .                   «  »     ,                             ’ є .  ,                  «  »      (     .  .  ) 1 ,        .  .  ,  .  .  ,  .        .  .   [1; 4; 5,  . 57–58].                    -              .  .   (1:126 000)           .        ,             «  »   1975–1985   . є                   .  .  ,              .                        1:100000 [5].           ,               1:10000   1:50000,         1995   .        -     -      [6].         ,                                               .  ,                                1        «   »                 .  .   .  Кє    Пящ  : ія  ,   , і  40 «  »     ,                                       (     ),                    ,           є    .                   є          ’           ,        ,                    .,      GPS-  .     ,                                ,                       .                    ,                          .                        ,                 ,              .        ,             є  (   5   –      15        ),       є       .    є             ,              ,    ґ                             ,                       .      ,                   є             ,                          є     .              ’ є   є       .  ,                є           Google   Yandex.                     ,                .        ’ є          ,                            .              ,                      є      є       ,                      .                                             .                      ,   
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks