Research

14 pages
24 views

ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЗНІВЕЛЬОВАНИХ СЕГМЕНТІВ «ЗМІЙОВИХ» ВАЛІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ // Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, пос

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
У статті розглядається приклад використання комплексного підходу для виявлення нині зруйнованих сегментів Малого валу. Автором проведений аналіз картографічних покриттів, космознімків та отриманої під час польових розвідок інформації, що дозволило
Transcript
        є    (  -        )   «  -                 »     -      «  »     -      «     » Є    :  ,  ,         , 16   2015   .,  .  -  -  2016    94: 908 (477.41) (082)   63.3 (4  -4  )+26.89 (4  -4  )  43  -78 є    :  ,  ,  :          , 16  . 2015   .,  .  -   / [  .:  .  .        .;  .  .  .  ]. –  -   (  .  .).:      .  ., 2016. – 154  . – (   « є       »;  . 3).      :  .  .  .,  .      .    ,  .  .  .,  .      .    .,  .  .  .,       .  Ю .      :       .   .     :      .                      «   -  ьь                     » (      №  9   29   2016   .)                     « є    :  ,  ,  »,      16   2015   .        V     -      «     »      «  -                    ». ©  -                є    , 2016.©   «  -                    », 2016.©     -      «  », 2016.©   «     », 2016.©     , 2016.  Кє    Пящ  : ія  ,   , і  38 2.     .   «  »   «  »             /      //     . – 2005. – №  79 (10 878). – 25  . –  . 5.3.     .    «     »   «     » /      //     . – 2005. – №  69 (10 868). – 20  . –  . 7.4.     . «     »      –   28    /      //     . – 2005. – №  67 (10 866). – 13  . –  . 5.5.     . «     »:             /      //     . – 2005. – №  56 (10 855). – 5  . –  . 9.6.     . «     -  » −   є        /      //     . – 2005. – №  46 (10 845). – 1  . –  . 9.7.     .          −  «  » /      //     . – 2005. – №  28 (10 827). – 15  . –  . 4.   902/904:930: 910.27       (    .   -  ьь  )          Ь     «  »             єь                                    .                ,                 ь          ,              ь                 .  К    а :            , «   »   ,   ,       ,    , GPS-  .  39 Кє    Пящ  : ія  ,   , і       «  »                          .,                 ’ є                             ,                                    ,     ,                        [2; 3].      150-          «  »                                                .                 ,     ’              ’  ,                             ’  .                   «  »     ,                             ’ є .  ,                  «  »      (     .  .  ) 1 ,        .  .  ,  .  .  ,  .        .  .   [1; 4; 5,  . 57–58].                    -              .  .   (1:126 000)           .        ,             «  »   1975–1985   . є                   .  .  ,              .                        1:100000 [5].           ,               1:10000   1:50000,         1995   .        -     -      [6].         ,                                               .  ,                                1        «   »                 .  .   .  Кє    Пящ  : ія  ,   , і  40 «  »     ,                                       (     ),                    ,           є    .                   є          ’           ,        ,                    .,      GPS-  .     ,                                ,                       .                    ,                          .                        ,                 ,              .        ,             є  (   5   –      15        ),       є       .    є             ,              ,    ґ                             ,                       .      ,                   є             ,                          є     .              ’ є   є       .  ,                є           Google   Yandex.                     ,                .        ’ є          ,                            .              ,                      є      є       ,                      .                                             .                      ,   
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x