Marketing

8 pages
586 views

ექსპერიმენტული

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ექსპერიმენტული
Transcript
  1 აგრესიის    გამოვლინება    მოზარდებში    აგრესიის   გამოვლინება   მოზარდებში   ავტორი : ვერიკოგაბისონია   ლანა   თაბაგარი   ნათია   ვარდია   რეფერატი    შესრულებულია    საქართველოსუნივერსიტეტის    სოციალურ   მეცნიერებათა    სკოლის   ექსპერიმენტული   ფსიქოლოგიის   კურსისთვის    ხელმძღვანელი : ეთერ   ტაბატაძე   თბილისი  2017 შეს ვ ლი    2 აგრესიის    გამოვლინება    მოზარდებში    ნაშრომში   წარმოდგენილია   აგრესიის   გამოვლინება   მოზარდებში  . უკანასკნელ   წლებში    შესამჩნევი   გახდა   აგრესიული   ქცევის   ზრდა , მოზარდების   უმეტესობა   ცდილობს    საკუთარი   პრობლემები   აგრესიული   მეთოდებით   მოაგვაროს . აღნიშნული   პრობლემის    შესასწავლად   კვლევის   მეთოდად   ავირჩიეთ   ბას - დარკის   აგრესიულობის    საკვლევი   მეთოდიკა . კვლევა   ტარდებოდა   ქ . თბილისის  UG- ის    სკოლაში . გამოკითხულ   იქნა  60 მოზარდი . კვლევის   მიზანი   იყო   გვეკვლია , თუ   რა   კავშირი   არსებობს   აგრესიის   გამოხატვის   ფორმებს    შორის . არსებობს   თუ   არა   გენდერული   და   ასაკობრივი   განსხვავებები   აღნიშნულ    საკითხთან   მიმართებაში .  საქართველოში   ბოლო   დროს   მიმდინარე   მოვლენებმა   და   პოლიტიკურ - ეკონომიკურ    სოციალურმა   ფაქტრორებმა , მოუგვარებელმა   ტერიტორიული   მთლიანობის    საკითხებმა   გამოიწვია   ლტოლვების , მიუსაფარი   ბავშვების   რიცხვის   ზრდა   და    სოციალურად   დაუცველი   ფენების   წარმოშობა . აგრესია    –    ეს   არის   ადამიანის   ბუნებრივი    საპასუხო   რეაქცია    სხვა   ადამიანის   ან   გარემო   პირების   ქმედებაზე , რომელიც    საფრთხეს   უქმნის   მის   ფიზიკურ   ან   ფსიქიკურ   კეთილდღეობას   და   აგრესიულობა    –    ეს   არის   ადამიანის    ხასიათის   თვისება , მოქმედების    სტრატეგია , რომლის   დროსაც   ადამიანი   უფრო    ხშირად   ირჩევს   აგრესიას , როგორც    საპასუხო   რეაქციას   გარემოზე   და    სხვა   ადამიანებზე .   აგრესიული   განცდა    შინაგანი   მდგომარეობაა , რომელზეც   უშუალო   დაკვირვება    შეუძლებელია . ჩვენთვის   ნაცნობია    სიბრაზის   განცდა , ყოველ   ჩვენთაგანს   ცხოვრებაში   ქონია   მომენტები , როდესაც    სურვილი   გაგვჩენია   დაგვერტყა    სხვა   ადამიანისთვის .  სინამდვილეში , ადამიანების   უმრავლესობა   აღიარებს , რომ   განიცდის ,  სიბრაზის    სულ   ცოტა    სუსტ   ან   ზომიერ   გრძნობას . განსაკუთრებით   მოზარდებში    შეიმჩნევა   აგრესიული   ქცევის   გაზრდა . მოზარდების   უმეტესობა   ცდილობს    საკუთარი   პრობლემები   აგრესიული   მეთოდებით   მოაგვაროს . ასოციალური   ქცევა    ხშირ    შემთხვევაში    ხდება   თვითდამკვიდრების   და   გარემოსთან   ადაპტაციის   წამყვანი   გზა . თვითშეფასება   თავისმხრივ   კავშირშია    სოციალური   ადაპტაციის   და   პიროვნული   დეზადაპტაციის   პრობლემასთან . მოტივაციური   კონფლიქტები , კოგნიტური   და   აფექტური   თვითცნობიერების   დაბალი   დიფერენციაცია   წარმოადგენს   ძირითად    საფუძველს    საკუთრი   თვის   მიმართ   დამოკიდებულების   ჩამოყალიბებაში . ადამიანის   ონტოგენეზში   მოზარდობა   ერთ - ერთი   რთული   პერიოდოა . ამ   პერიოდში    ხდება   არა   მარტო   ფსიქოლოგიური    სტრუქტურების   ძირფესვიანი   ცვლილებები , არამედ   ფორმირდება   მორალური   წარმოდგენები   და    სოცოალური   განწყობები .  3 აგრესიის    გამოვლინება    მოზარდებში    ერთ   მხრივ , ამ   ეტაპისთვის   დამახასიათებელია   მოზარდის   მხრიდან   ნეგატიური   გამოლინებები ,   დისჰარმონია   პიროვნების   ჩამოყალიბებაში ,   პროტესტი   უფროსებთან   ურთიერთობაში .   მეორე   მხრივ ,   მოზარდობა   გამოირჩევა   მთელი   რიგი   პოზიტიური   ფაქტორებით :   იზრდება   ბავშვის   დამოუკიდებლობა ,   მისი   ურთიერთობა   მოზარდებთან   და   თანატოლებთან   მრავალმხრივ    ხასიათს   იღებს ,   მნიშვნელოვნად   ფართოვდება   და   თვისობრივად   იცვლება   მისი    სამოქმედო   არეალი .   ასევე   იზრდება   პასუხისმგებლობა    საკუთარი   თავის   და    სხვების   მიმართ .   მოზარდობის   ასაკი   არის   “ კრიტიკული ”   ” რთული ”   და“   კონფლიქტური” პერიოდი . ისევე   როგორც    სხვა   ცვლილებები , ასევე    სქესობრივი   მომწიფებაც   გავლენას   ახდენს   მოზარდის   განვითარებაზე . ზოგიერთი    სახის   მასობრივი   ინფორმაცია , ტელე - და   კინოფილმები , ასევე   მშობლების   მიერ   მორჩილების   მოთხოვნები   ბავშვის   მიმართ ,  შვილის    შესაძლებლობების   არასათანადოდ   კონტროლი , მათი   მოთხოვნილებების   მიმართ   ნაკლები   ინტერესი . ყოველივე   ამის    შედეგია   მოზარდთა   აგრესიულობა   და    საკუთრი   თავის   დამკვიდრება   ძალისმიერი   მეთოდებით . მოზარდები   ბაძავენ   როგორც   კონკრეტულ   ადამიანებს ,   ასევე   მათ    სრეტეოტიპებს   რომლებსაც   იმფორმაციის    სხვადასხვა    საშუალებებით   ეცნობიან   ე . წ   “ ბოევიკებით ” “ დეტექტივებით ” და   ა .  შ ,   რაც   მათ   პროვოცირებას   იწვევს .   ისინი   თვლიან , რომ   აგრესიულობა   ” მამაკაცურობის ”   და   “ ვჟკაცობის ” დამადასტურებელი    საშუალებებია   და   ცდილობენ   ამ    საშუალებებით   თავის   დამკვიდრებას   და   თვითპატივისცემის   დონის   ამაღლებას . მათთვის , ვისაც    საკუთრი   თავის   მიმღებლობა   არ   აქვთ   და    ხშირად   განიცდიან    სირცხვილს    საკუთრი   თავის   გამო   დამახასიათებელია   მტრულობა   და   მრისხანება . მაღალი   აგრესიულობის   გამო   ისინი    საკუთარი   თავის   მიმართ   მტრულ   დამოკიდებულებაში   არიან . თვითშეფასება   წარმოადგენს   პიროვნების   ცენტრალურ    ხატს . ის   მნიშვნელოვნად   განსაზღვრავს   პიროვნების    სოციალურ   ადაპტაციას , წარმოადგენს   ქცევისა   და   მოქმედების   რეგულატორს . თვითშეფასების   ჩამოყალიბების   პროცესზზე   მნიშვნელოვან   გავლენას   ახდენს    სოციუმი ,  სოციალური   გარემო , ასევე   მე - კონცეფცია  ( წარმოდგენები    საკუტარ   თავზე ). განასხვავებენ   მე - კონცეფციისორ   ფორმას : რეალურს   და   იდეალურს . იდეალური   მე - კონცეფციაა  - თუ   როგორ   წაროუდგენია   ადამიანს   თავი   იდეალურ    შემთხვევაში .  შესაძლებელია   რეალური   და   არარეალური   მე   არათუ   არ   დაემთხვას   ერთმანეთს   არამედ   მათ    შორის   მოხდეს   განსვლა . განსხვავებას   იდეალურ   და   რეალურ   მეს    შორის    შეიძლება   ქონდეს   როგორც   პოზოტიური   ასევე   ნეგატიური    შედეგი . ერთ    შემთხვევაში    შეიძლება   გამოიწვიოს    სერიოზული   ინტრაპიროვნული   კონფლიქტები ,  სხვა    შემთხვევაში , კი    ხელი    შეუწყოს   ადამიანის    სწრაფვას   გახდეს   უკეთესი . მე - კონცეფციის   დეზინტეგრაციის    საშიშროება   მაშინ   იქმნება , როდესაც    ხდება   განსვლა   თვითშეფასებასა   და   იდეალურ   მეს , თვითშეფასებასა   და   ადამიანის   უშუალო   და   რეალურ   ქცევით   გამოცდილებას    შორის , რომლის   დროსაც   ვლინდება   თავისთავში   დაურწმუნებლობის  ,  შიშის ,  შფოთვის   და    სხვა   განცდები .  4 აგრესიის    გამოვლინება    მოზარდებში    თვითშეფასება   პირდაპირ   კავშირშია    სოციალურ   ადაპტაციის   და   პიროვნული   დეზადაპტაციის   პრობლემებთნ . მოტივაციური   კონფლიქტები   და   დაბალი   დიფერენციაცია   კოგნიტური   და   აფექტური   თვითცნობიერების , წარმოადგენს   ძირითად    საფუძველს    საკუთარი   თავის   მიმართ   დამოკიდებულების   ჩამოყალიბებაში . დაბალი   თვითპატივისცემის   დონე    ხშირად   იწვევს    სოციალურ   დეგრადაციას , აგრესიულობას , დანაშაულის   ჩადენის   ტენდენციას .   1.   ასევე   ახდენს   კონფორმული   რეაქციების    სტიმულაციას   რთულ    სიტუაციებში . ასეთი   მოზარდები   ადვილად   ექცევიან    სხვების   გავლენის   ქვეშ   და    ხდებიან   დანაშაულებრივ   ქმედეებში   ჩართულნი .   2.    ხდება   აღქმის    სიღრმისეული   ცვლილებები . ნეგატიური   თვითშეფასების   მონე   მოზარდებს   ძნელად   თუ   წარმოუდგენიათ , რომ   მათ    შეუძლიათ   კარგად   მოიქცნენ , რამდენადაც ,  საკუთარ   თავს   უუნაროდ   მიიჩნევენ   ამ   კუთხით .   მეთოდის   ღწერ კვლევის   ძირით დი   მიზ ნი :      არსებობს    თუ    არა    გენდერული    განსხვავებები    აგრესიული    რეაქციის    მაჩვენებელსა    და    აგრესიის    გამოვლინების    ფორმებში  .    აგრესიის    ზოგადი    მაჩვენებლის    და    აგრესიიის    გამოვლენის    ფორმების    შესწავლა    ასაკობრივი    დინამიკის     ჭრილში  . კვლევის   ძირით დი   მოც ნე ი :    აგრესიის    გამოვლინების    შესწავლა    მოზარდებში  . ჰიპოთეზ :      გენეტიკური    ფაქტორებიდან    და    როლური    სტერეოტიპებიდან    გამომდინარე    გოგონები    ნაკლებად    მიმართავენ    ფიზიკურ    აგრესიას    და    მეტად    არაპირდაპირი    აგრესიის    ფორმებს  ,  ვიდრე     ვაჟები  .  5 აგრესიის    გამოვლინება    მოზარდებში       მოზარდებში     ვერბალური    აგრესიის    ფორმა    მნიშვნელოვნად    არის    გამოხატული    სხვა    დანარჩენი    აგრესიის    ფორმებისგან  . კვლევის   ინსტრუმენტი :   ტესტირება  ; ბას  -  დარკის     კითხვარი  .   გ მოკითხულთ რ ოდენო :   60 მოზარდი    დემოგრ ფიული   მონ ცემე ი :   30 ბიჭი  , 30 გოგო    რესპოდენტთ ს კი :   12-19 წლები    კვლევის   ჩ ტ რე ის   დგილი :   თბილისი  : საქართველოს    უნივერსიტეტი   & UG სკოლა    დროის   ხ ნგრძლივო :   20 წუთი    კვლევის   ჩ ტ რე ის   პერიოდი :   19 აპრილი   - 29 აპრილი    მოზარდებში   აგრესიის   ფორმების   გამოსავლენად   გამოვიყენეთ   ბას  - დარკის   კითხვარი (Buss-Durkey Inventory, 1957). იგი    შექმნილია   ინგლისურ   ენაზე   და   წარმოადგენს  75 დებულებიან   კითხვარს , რომელზეც   რესპოდენტმა   უნდა   გასცეს   პასუხი  ,, დიახ’’ ან  ,, არა’’. არსებული   კითხვარი   მოიცავს  8  სკალას . კვლევაში   გამოყენებულია   ფსიქოლოგიის   ინსტიტუტში   ამირან   გრიგოლავასა   და   ბელა   არუთინოვას   მიერ   ბას  - დარკის   კითხვარის   აპრობირებული   და   ადაპტირებული   ვერსია . გამოყენებული   კითხვარი    შედგება   აგრესიის   გამოვლენის    შემდეგი   რვა   ფორმისაგან : ფიზიკური   აგრესია , ირიბი   აგრესია , გაღიზიანებადობა   ნეგატივიზმი , წყენა , ეჭვიანობა , ვერბალური   აგრესია , დანაშაულის   განცდა .    ფიზიკური   გრესი ფიზიკური   ძალის   გამოყენება    სხვა   ადამიანების   წინააღმდეგ .    რ პირდ პირი   გრესი ქცევის   ისეთი   გამოვლინებები  , როგორიცაა   დაცინვა , ბოროტი    ხუმრობები .  შეიძლება   არ   იყოს   მიმართული   კონკრეტულად   პიროვნებაზე   და   გამოვლინდეს   ისეთი   ქმედებებით   როგორიცაა   ყვირილი , ფეხების   ბაკუნი , მუშტების   ბრახუნი   მაგიდაზე   და    სხვ .    გ ღიზი ნე დო - ადამიანის   მზაობა  ,  სულ   მცირე   აგზნების   დროსაც   კი   განახორციელოს   აგრესიული   ქცევა .    ნეგ ტივიზმი   - ოპოზიციური   ქცევის   ფორმა , რომელიც   როგორც   წესი   მიმართულია   ავტორიტეტის   და    ხელმძღვანელის   წინააღმდეგ .
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks