History

28 pages
205 views

DISCOVER Problem Matrisinin Revize Edilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi/An Investigation on the Revision of the DISCOVER Problem Matrix and its Psychometric Properties

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Abstract DISCOVER Problem Matrix (DPM: Discovering Intellectual Strengths and Capabilities through Observation while for allowing Varied Ethnic Responses) is a problem continuum model that can be used for developing and assessing problem solving
Transcript
  Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi Turkish Journal of Giftedness and Education 2011, Cilt 1, Sayı 1, 104 -131 2011, Volume 1, Issue 1, 104-131 1 Research assistant, Istanbul University, Faculty of Education, Istanbul, Turkey; sgucyeter@gmail.com © Türk Üstün   Zekâ ve Eğitim Dergisi/Turkish Journal of Giftedness & Education ISSN 2146-3832, http://www.tuzed.org  ______________________________________________________  DISCOVER Problem Matrisi-nin Revize Edilmesi ve Psiko- metrik Özelliklerinin İncele n-mesi An Investigation on the Revi-sion of the DISCOVER Prob-lem Matrix and its Psychomet-ric Properties Şule Güçyeter 1 Öz   DISCOVER Problem Matrisi (DPM) farklı türlerde problem geliştirmeye yarayan bir problem geliştirme modelidir. Matris iyi yapılandırılmış problemlerden iyi yapılandı-rılmamış problemler aralığında yer alan 6 problem türü içermektedir. Matris hem eğ i- tim etkinliklerinin hem de üstün yeteneği tanılama ve değerlendirme araçlarının tasar- lanmasında kullanılmaktadır. Bu araştırm ada DPM, revize edilerek bir problem türü daha eklenmiş ve yeni matrisin psikometrik öze l- likleri incelenmiştir. Revize edilen matrisin yapısına uygun olarak hazırlanan ölçme aracı   519 ilköğretim öğrencisine uygulanmıştır. Ölçme aracının güvenirliğ i .75 olarak sap- tanmıştır. M atristeki problem türleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ma t- ris üzerindeki sıralamaya göre birbirine y a- kın problem türleri arasındaki ilişkilerin d a- ha yüksek olduğu bunun yanında sıralamaya göre problem türleri arasındaki uzaklık ar t- tıkça ilişkilerin genelde azaldığı görülmüştür. Bu araştırma kapsamında revize edilen ma t- rise eklenen problem türünün diğer problem türlerine uyum sağladığı da elde edilen bu l- gular arasındadır.   Anahtar Sözcükler:  DISCOVER Problem Matrisi, p roblem türleri   Abstract DISCOVER Problem Matrix (DPM: Discover-ing Intellectual Strengths and Capabilities through Observation while for allowing Var-ied Ethnic Responses) is a problem continu-um model that can be used for developing and assessing problem solving skills in do-mains of ability and knowledge. The DMP includes six problem types from well-structured to ill-structured types. Because it is a problem continuum, more types can be added to the Model. A measurement in-strument was developed based on the re-vised Matrix and administered to 519 sev-enth and sixth grade students. The instru-ment was found to have a reliability coeffi-cient of .75. Statistically significant correla-tions were found between the problem types. The more distant two problem types are from each other, the lower the correlation between them, and the closer the problem types are to each other, the larger the correlations be-tween them, which is a fact that provides evidence for the validity of the Matrix. Fur-thermore, the new problem type added to the Matrix was found to have a good fit with the structure of the Matrix. Key Words:  DISCOVER Problem Matrix, problem types. Summary Purpose and significance:  According to the DISCOVER Problem Matrix (DPM), problems can be categorized according to whether the problem, method or solu-tion is known by the presenter and/or the solver. The DPM includes six problem types. But it is a continuum model so more types can be added to the Matrix. The  Güçyeter  DISCOVER Problem Matrix Turkish Journal of Giftedness & Education, 2011, 1/1 105 purpose of this study was to search new problem possibilities to integrate into the DPM and to investigate the psychometric properties of the revised DPM. Method:  Participants included 519 students from 10 schools. Of the total sample, 248 were 6th graders (141 female; 107 male) and 271 were 7th graders (154 female; 117 male). In the first stage of the research study, the DPM was reviewed and a new problem type was added to the DPM. Next, a measurement instrument was developed according to the revised DPM (r-DPM). The instrument was adminis-tered to the participants to investigate its psychometric properties. Results:  Reliability coefficient was found to be .75. For the validity of the r-DPM, expert’s views were used, correlations between problem types were examined and grade discrimination was investigated. Positive and statistically significant corre-lations were found between the problem types. Parallel to previous research, the more distant two problem types are from each other, the lower the correlation be-tween them, and the closer the problem types are to each other, the larger the cor-relations between them, which is a fact that provides evidence for the validity of the Matrix. Seventh graders had higher scores than the sixth graders on the in-strument. Discussion and Conclusions:  The DISCOVER Problem Matrix (DPM) can be used as a theoretical framework to develop instruments for measuring problem solving skills related to different intellectual abilities as well as educational activities and tasks to develop these skills. It has been used in the assessment and education practices in gifted education. The current study extended previous studies about the DPM and provided additional evidences related to its reliability and validity. Results of the study showed that the DPM has sufficient convergent and divergent validity because the more distant two problem types are from each other, the low-er the correlation between them (discriminant validity), and the closer the problem types are to each other, the larger the correlations between them (convergent va-lidity). These findings are parallel to those obtained by Sak and Maker (2005). The new problem type added to the Matrix also had a good fit with the structure of Matrix. Furthermore, evidence also was obtained in ter ms of the Matrix’s discr i-minant validity. That is, 7 th  graders scored higher than the 6 th  graders on the Ma-trix-based instrument. This study provided research evidence about the reliability and validity of the revised DISCOVER Matrix. Because, it’s a prob lem continuum model, more problem types should be added to the Model.  Güçyeter  DISCOVER Problem Matrisi Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi,  2011, 1/1 106 Giriş   Problem, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “teoremler ya da kurallar yardı-mıyla çözülmesi istenen soru ya da mesele” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2008). Chi ve Glaser (1985) bireyin bazı amaçlara ulaşmaya çalıştığı ve o amaçlara ulaş-mak için bir yol bulmak zorunda kaldığı durumları problem olarak görmektedi r- ler. Benzer bir yaklaşımla Newel l ve Simon (1972), bireyin amaçladığı şeyleri ge r- çekleştirirken o anda ne gibi eylemler/hareketler yapması gerektiğini bilmediği zamanlarda karşılaştığı durumu problem olarak düşünmektedirler. Bazı araştı r- malarda problem kavramı çok genel olarak ele alınmaktadır. Örneğin  Kilpatrick (1985) problemi motive olunmuş, odaklanılmış bir konu nun etkinlikleri olarak; Zeits (2007, s.2), “bireylerin üzerinde deneyimi olmadığı durumlar” olarak; Mayer ve Hegarty (1996), aritmetik ya da cebirsel işlem içeren durumlar olarak ifade e t- mektedirler. Bu tanımlar yanında problem ilgi, araştırma ya da çözüm  gerektiren durum; kuşku, zorluk ya da karmaşıklık yaratan sorun ya da durum (Britannica Ready Reference 2003’ten akt. Sak, 2007) olarak da ele alınabilir. Yukarıdaki farklı problem tanımlarından görüldüğü üzere alan yazında problem kavramı için kabul gören ortak bir tanım bulunmamaktadır (Kilpatrick, 1985; Mayer, 1985; Schoenf i-eld 1992). Problem çözme sözlükte “önceden kazanılmış bilgileri yeni ve bilinmeyen d u- rumlara uygulama; bir problem olduğunu görme, problemi tanımlama, geçici çö-zümler (varsayımlar)   üretme ve bu çözümlerin doğruluğunu sınama gibi yüksek  bilişsel süreçlerin toplamı” olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2005). Tanımın pro  b- lem çözmeyi çok yönlü açıkladığı söylenebilir. Başka bir tanımda problem çözme;  bireylerin herhangi bir alan ya da çeşitli disiplin alanlarında karşılaştığı problem durumlarını çözmek için, zihinsel kapasitelerini kullanma yeteneği olarak da t a- nımlanmaktadır (Uluslar Arası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı /PISA, 2003). Verilen tanımlarda problem çözmenin çeşitli bilişsel süreçleri gere k- tirdiği, zihinsel kapasiteleri kullanma yeteneğiyle ilişkilendirildiği söylenebilir. Bunun yanında alan yazında bazı alan uzmanlarının problem çözme ile üstün zekâlılık kavramını ilişkilendirdiği de görülm ektedir. Schiever ve Maker (2003), üstün zekâlılığın anahtar öğesini bireylerin kompleks problemleri (ilgi ve istekle) çözme yeteneğinin oluşturduğuna inanmaktadırlar. Araştırmacılar üstün zekâlı  bireyleri “en karmaşık problemleri, en etkili, en yeterli, etik, zarif, en ekonomik yo llarla çözen bireyler” olarak tanımlamaktadırlar (s.163). Çoklu zekâ   kuramıyla  bir çok kesimin dikkatini çeken Gardner (1983) da, “zihinsel yeterliğin/yeteneğin  bireyin karşılaştığı gerçek yaşam problemleri ve güçlüklerini çözmeyi içeren pro  b-  Güçyeter  DISCOVER Problem Matrix Turkish Journal of Giftedness & Education, 2011, 1/1 107 lem çözme becerilerini gerektirdiğini; ayrıca yeni bilgi kazanımına yol açan pro  b- lem bulma veya yaratmayı da gerektirdiğini” düşünmektedir (s. 61 -62). Maker (1994), öğrencilerin problem çözme performanslarının değerlendirilmesinin üstün zekâlılığın bir değerlendirilmesi olduğu, basit problemleri çözmekten çok kompleks problemleri çözme becerisinin üstün zekâlılık hakkında bilgi verdiğini düşünmektedir. Schiever ve Maker ( 2003 ) problem çözme performanslarını gö z- lemleme ve problem çözme becerilerini değerlendirme için Gar dner (1983)’in Ço k- lu Zekâ Kuramı’nda tanımlanan zekâ   alanlarının işe koşulabileceğini düşünme k-tedirler . Öğrencilerin çeşitli zekâ alanlarında farklı türdeki problemleri çözme performanslarını gözlemleme bu zekâ alanlarındaki üstün zekâlı öğrencileri tanı- l amada fayda sağlamasının yanında hem üstün olarak tanılanan hem de tanıla n- mayan öğrencilerin problem çözme becerisini arttırmada farklı problem türleriyle hazırlanan etkinliklerden yararlanılabileceği belirtilmektedir (Maker & Schiever, 2005; Sak & Maker, 2004; Schiever & Maker 2003) . Çeşitli zekâ alanlarına sahip üstün zekâ tanısı alan ve almayan öğrencilerin farklı türde sunulan problemleri çözme performanslarının gözlemlenmesiyle bu öğrencilerin güçlü ve zayıf oldu k- ları yönler daha kolay tespit edilebilir. Bu durumda hem üstün hem de üstün o l- mayan öğrenci gruplarının her ikisi için   de güçlü yönlerinin daha da geliştirilip zayıf yönlerinin iyileştirilmesi için önemli ipuçları elde edilmiş olur.   Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmada kullanılacak problemlerin s e- çimi önem kazanmaktadır. Problem çözme becerisinin gelişimi benzer ya da farklı türdeki problemleri çözme performansları gözlemlenerek izlenebilir. Öğrenciler aynı ya da benzer tür problemlerle karşılaştıklarında problem çözme becer isi sa- dece o tür ya da benzer türdeki problemleri çözme becerisiyle sınırlı kalabilir. B u- na karşılık öğrenciler farklı problem türleriyle karşılaştırıldıklarında onların ne tür problemleri iyi çözdüğü, ne tür problemlerde zorlandıklarıyla ilgili bilgi edin ilebi- lir. Dolayısıyla öğrencilerin problem çözme becerisinin gelişimleriyle ilgili daha kapsamlı sonuçlara ulaşılır. Ayrıca farklı türdeki problemleri çözme becerisi k a- zanma öğrencilerin eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey düşünme  becer ilerinin gelişimine de katkı sağlayabilir  (Wallace, Maker, Dave & Chandler, 2004).   Araştırmacılar bireylerin potansiyel yeteneklerini tamamen gerçekleştirebilmel e- rinde farklı problem türleriyle karşılaşma ve farklı tür problem çözme becerisi k a-zanman ın önemine işaret etmektedirler  (Sak & Maker, 2005; Wallace vd., 2004).  Tüm bunlardan ötürü hem üstün zekâlı olan hem de üstün zekâlı tanısı almamış olan öğrencilere problem çözme becerisi kazandırabilmek ve bu beceriyi geliştir e-  Güçyeter  DISCOVER Problem Matrisi Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi,  2011, 1/1 108  bilmek için eğitim - öğretim sürecinde farklı problem türlerinin kullanımına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir . Problemlerin Sınıflandırılması   Eğitim öğretim ortamlarında farklı problem türlerini kullanabilmek için proble m- lerin sınıflandırılma yöntemlerinden biri dikkate alınabilir. Alan yazında proble m- lerin çok sayıda ve değişik şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Problemi oluşturan yapılar temel alındığında, en genel şekilde problemler iyi tanımlı ve iyi tanımlı olmayan problemler olarak sınıflandırılabilir (Jausevec, 1994; Pretz  , Naples & Sternberg, 2003).  Jausovec (1994), birçok araştırmacının problemleri iyi tanımlı ve iyi tanımlı olmayan problemler şeklinde sınıflandırmalarına rağmen araştırm a- cıların iyi tanımlı olma ve olmama durumlarını açıklarken farklı ifadeler kulla n- dıklarından bu iki tür arasında kesin bir farkın olmadığını da düşünmektedir. Y u- karıdaki görüşlere paralel bir biçimde Chi ve Glaser (1985), problemleri iyi tanı m- lanmış/iyi yapılandırılmış ve iyi tanımlanmamış/iyi yapılandırılmamış problemler olarak iki gruba a yırmıştır. İyi tanımlı problemleri de bulmaca, sınıf ve gerçek y a- şam problemleri şeklinde sınıflandırmışlardır (Chi  & Glaser, 1985) Known, Park ve Park (2006) problemlerin genelde açık ve kapalı uçlu problemler olarak da sınıflandırıldığını belirtmişlerdir. Açık uçlu problemlerin, problem ifa- desi açık ve anlaşılır olup farklı çözüm üretimlerine açıktır. Kapalı uçlu proble m- lerin problem ifadesi açık, anlaşılır olmakla beraber tek çözümü bulunmaktadır.  Getzels ve Csikszentmihalyi (1976) problemleri; problemi sunan ve çözecek olan kişinin problem ifadesi, çözüm yöntemi ve çözüm durumları hakkında bilgisi olup olmamasına göre sınıflandırmışlardır. Araştırmacılar bu şekilde üç tür problem tanımlamışlardır. Bu sınıflandırmayla oluşturulan ilk problem türünde probl emi sunan kişi problemi, çözüm yöntemini ve çözümü bilmektedir. Problemi çözen kişi ise problemi ve çözüm yolunu bilmekle birlikte çözüme, verilen çözüm yö n- temini uygulayarak ulaşabilir. İkinci türde problemi sunan kişi problemi, çözüm yöntemini ve çözümü bilirken çözen kişi sadece problemi bilmektedir. Bu türde problem çözücü, çözüm yöntemi ve çözümden haberdar değildir. Problem çözücü  bir çözüm yolu hatırlayarak veya geliştirerek çözümü bulmaya çalışır. Üçüncü türde hem problemi sunan hem de çözen kişi problem durumu, çözüm yöntemi ve çözümü bilmemektedirler. Problemi çözen kişi bir problem tanımlayarak a r- dından tanımladığı probleme ilişkin çözüm yolu ve uygun bir çözüm üretir.   Psikoloji alanındaki uzmanların problem sınıflandırmalarının birçoğunun oldukça   genel olduğu söylenebilir. Çünkü çoğu sınıflandırma problemleri iki kategoriye
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x