Home & Garden

29 pages
11 views

Biografia d'un recipient icònic/Biografía de un recipiente icónico

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Per a qué va servir el vas dels Guerrers de Llíria?/¿Para qué se utilizó el vaso de los Guerreros de Llíria?
Transcript
  1   L’ENIGMA DEL VAS OBRA MESTRA DE L’ART IBÈRIC  2 L’ ENIGMA    DEL  V   AS . O BRA    MESTRA    DE   L ’  ART   IBÈRIC  3 L’ENIGMA DEL VAS MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA  2017 OBRA MESTRA DE L’ART IBÈRIC TRESORS DEL MUSEU DE PREHISTÒRIA H ELENA   B ONET  R  OSADO  J  AIME  V  IVES -F ERRÁNDIZ  S  ÁNCHEZ editors  4 L’ ENIGMA    DEL  V   AS . O BRA    MESTRA    DE   L ’  ART   IBÈRIC DIPUTACIÓ DE  VALÈNCIA  President   J ORGE  R  ODRÍGUEZ  G RAMAGE Diputat de Cultura   X   AVIER   R  IUS   I  T ORRES MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA  Directora  H ELENA   B ONET  R  OSADO Cap Unitat de Difusió, Didàctica i Exposicions S  ANTIAGO  G RAU  G  ADEA    EXPOSICIÓ Comissaris H ELENA   B ONET  R  OSADO  J  AIME  V  IVES -F ERRÁNDIZ  S  ÁNCHEZ   Coordinació tècnica  S  ANTIAGO  G RAU  G  ADEA  E VA   F ERRAZ  G  ARCÍA  Disseny instal·lació F RANCESC  C HINER   V  IVES Disseny gràfica F RANCESC  C HINER   V  IVES  V   ANESA   M ORA   C  ASANOVA  Restauració materials arqueològics T RINIDAD  P  ASÍES  O VIEDO S  ARA   B ORDONADO  L ILLO Estudis analítics  A  NTONIO  D OMÉNECH  C  ARBÓ Mª T ERESA   D OMÉNECH  C  ARBÓ  Activitats didàctiques L  AURA   F ORTEA   C ERVERA  E VA   R  IPOLLÉS  A  DELANTADO N EUS  L LORET  L LORET Difusió i xarxes socials B EGONYA   S OLER   M  AYOR  F RANCISCO  P  AVÓN  T UDELA  Disseny cartell i material de difusió P  ASCUAL  L UCAS Impressió material de difusió I MPREMTA   P ROVINCIAL   DE   LA   D IPUTACIÓ   DE  V   ALÈNCIA  Traducció al valencià  U NITAT   DE  N ORMALITZACIÓ  L INGÜÍSTICA    DE   LA   D IPUTACIÓ   DE  V   ALÈNCIA  Traducció textos sala a l’anglès i francès R  OUTE  66 IDIOMAS Traducció textos sala a l’italià  C ENTRO  G. L EOPARDI Fons exposats M USEU   DE  P REHISTÒRIA    DE  V   ALÈNCIA  Imatges  A  RXIU  SIPR   AFAEL   DE  L UIS  C  ASADEMUNT  Á  NGEL  S  ÁNCHEZ  M OLINA   J UAN  V   ALCÁRCEL  A  NDRÉS Muntatge i execució producció ESFERA P ROYECTOS  C ULTURALES Produeix  M USEU   DE  P REHISTÒRIA    DE  V   ALÈNCIA  CATÀLEG  Autors C  ARMEN  A  RANEGUI  G  ASCÓ H ELENA   B ONET  R  OSADO S  ARA   B ORDONADO  L ILLO   A  NTONIO  D OMÉNECH  C  ARBÓ Mª T ERESA   D OMÉNECH  C  ARBÓ C ONSUELO  M  ATA   P  ARREÑO T RINIDAD  P  ASÍES  O VIEDO F ERNANDO  Q  UESADA   S  ANZ  J UAN  V   ALCÁRCEL  A  NDRÉS  J  AIME  V  IVES -F ERRÁNDIZ  S  ÁNCHEZ Correcció edició  J OAQUIM  A  BARCA   P ÉREZ Disseny catàleg P  ASCUAL  L UCAS Traducció al valencià  U NITAT   DE  N ORMALITZACIÓ  L INGÜÍSTICA    DE   LA   D IPUTACIÓ   DE  V   ALÈNCIA  Traducció a l’anglès R  OUTE  66 IDIOMAS Impressió catàleg  G RÀFIQUES  V  IMAR   S.L. Imatges  A  RXIU  SIPC  ARLOS  F ERNÁNDEZ   DEL  C  ASTILLO  J OSÉ  M  ANUEL  G IL -C  ARLES R   AFAEL   DE  L UIS  C  ASADEMUNT  J UAN  V   ALCÁRCEL  A  NDRÉS  Á  NGEL  S  ÁNCHEZ  M OLINA   G LOBAL  G EOMÁTICA  Edita  M USEU   DE  P REHISTÒRIA    DE  V   ALÈNCIA  D IPUTACIÓ   DE  V   ALÈNCIA   AGRAÏMENTS U NIVERSITAT  P OLITÈCNICA    DE  V   ALÈNCIA  U NIVERSITAT   DE  V   ALÈNCIA  I NSTITUTO   DEL  P  ATRIMONIO  C ULTURAL   DE  E SPAÑA  E MILIO  R   AYÓN  E NCINAS  A  MPARO  R  IPOLLÉS  A  DELANTADO  A  NTONIO  V  IZCAÍNO  E STEBAN © del text: els autors© de les imatges: els autors© de l’edició: Diputació de València. Museu de Prehistòria, 2017I.S.B.N. xxxxx D.L.: xxxxxx  T RESORS   DEL  M USEU   DE  P REHISTÒRIA  14 Novembre 2017 - 25 Març 2018 L’ENIGMA DEL VAS OBRA MESTRA DE L’ART IBÈRIC  5 Història d’un gran vasHistoria de un gran vaso H ELENA   B ONET  R  OSADO Biografia d’un recipient icònicBiografía de un recipiente icónico C ONSUELO  M  ATA   P  ARREÑO L’obra mestra de la pintura ibèrica La obra maestra de la pintura ibérica  C  ARMEN  A  RANEGUI  G  ASCÓ De batalles i desfilades en el Vas dels GuerrersDe batallas y desfiles en el Vaso de los Guerreros F ERNANDO  Q  UESADA   S  ANZ El vas mediador, o sobre la dependència entre persones i cosesEl vaso mediador, o sobre la dependencia entre personas y cosas  J  AIME  V  IVES -F ERRÁNDIZ  S  ÁNCHEZ Restaurar el Vas dels Guerrers: quan el treball es transforma en privilegiRestaurar el Vaso de los Guerreros: cuando el trabajo se transforma en privilegio T RINIDAD  P  ASÍES  O VIEDO , S  ARA   B ORDONADO  L ILLO , T ERESA   D OMÉNECH  C  ARBÓ , J UAN  V   ALCÁRCEL  A  NDRÉS , A  NTONIO  D OMÉNECH  C  ARBÓ Bibliografia Texts en anglés1331476387105122129 ÍNDEX ÍNDICE
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x