Sheet Music

1 pages
169 views

Azmir Jusufi - ISLAM IZMEĐU PRETJERIVANJA I ZANEMARIVANJA.pdf

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Azmir Jusufi - ISLAM IZMEĐU PRETJERIVANJA I ZANEMARIVANJA.pdf
Transcript
  18  BROJ / 080 • 5. NOVEMBAR 06. Preporod www.cdv.ba Kontaktirajte nas putem maila: kolumna@cdv.ba Vesatijjin forum ispravljajte stvari, pribli- žujte (a nemojte udaljava-ti ljude od nje) i obveselite (ljude s njom)!”  Ibn Hadžer, komentarišući ovaj hadis,  je rekao: “Njegovo znače-nje je da niko ne pretjeru- je u pitanjima vjere izbje-gavajući tako mehkoću jer će se onda umoriti, zausta-viti i ostati nemoćan, sto-ga je Poslanik, a.s., na kra-  ju hadisa naredio pravdu i usklađivanje sa sredinom, u cilju da bi se realizirala stabilnost u vjeri, bez pre-kida i kašnjenja.” Terorizam prema islamu Na kraju ove diskusije trebamo spomenuti da pre-ma konsenzusu islamskih učenjaka, nije dozvoljena prijetnja i prestrašivanje, niti krvoproliće, niti uboj-stvo nevinih ljudi, niti sa-moubilački postupci, niti dizanje u zrak kuća i vozi-la, niti uništenje zgrada i imovine, niti bilo koji dru-gi teroristički akt koji do-nosi nemir i haos u druš-tvu.Islam je zabranio sve pu-teve i uzroke koji dovode do zastrašivanja ljudi i te-rorizma, čak i u šali, tako da je zabranio da musli-man uperi u nekoga oružje ili oštri predmet, čak je za- branio i običnu prijetnju, a kamoli ubijanje nekoga ne-pravedno. Iz jednog hadisa kojeg bilježe Buhari i Mu-slim, jasno je da muslima-nu nije dozvoljeno da uperi oružje na drugog muslima-na, bojeći se da ga prokle-ti šejtan ne natjera da upo- trijebi to oružje nanoseći štetu ili čineći ubistvo, tj. veliki grijeh.U hadisu kojeg bilježe Ahmed i Ebu Davud kaže se da su ashabi bili sa Po-slanikom, a.s., na jednom putovanju, te je jedan od njih zaspao, a kada se pro- budio ostali su ga uplašili otevši mu njegovo koplje, te se takvom postupku po-čeli smijati. Poslanik,a.s., kada ih je upitao o to-me šta ih je navelo na to-liki smijeh. Oni su rekli da su mu oduzeli koplje, te se on uplašio. Zatim im je Poslanik, a.s., rekao: “Ni- je dozvoljeno muslimanu da uplaši drugog muslimana.” Ako nije dozvoljeno mu-slimanu zatrašivanje dru-gog iz šale, onda šta reći o prolijevanju krvi nevinih?U islamu svetost ljud-ske krvi ima veliku težinu, toliko da se ugrožavanje života jedne osobe smatra kao prijetnja za cijelo čo-vječanstvo, ili ubijanje oso- be kao ubijanje cijelog čo-vječanstva. Allah Uzvišeni kaže u Kur’anu: “Ko ubije nekoga koji nije ubio niko- ga, ili onoga koji na Zem-lji nered ne čini – kao da je  sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se ne-čiji život sačuva – kao da  je svim ljudima život saču-vao.”  (El-Maide, 32)Ako je Allah zabranio ubijanje životinja i ptica  bez ikakvog razloga, on-da šta reći o ubijanju čo-vjeka?! Allah, Veličanstve-ni i Mudri je strogo upozo-rio i zabranio ovakve po-stupke, čak i u okolnosti-ma rata, te je zbog toga za- branjeno ubijanje onih ko- ji se ne bore protiv musli-mana. A šta reći za one koji žive u sigurnim sredinama gdje vlada mir? Zbog toga su islamski učenjaci došli do saglasnosti da je krv ne-muslimana koji protiv mu-slimana ne ratuje i ne op-hodi se prema muslimani-ma neprijateljski zaštićena i nije dozvoljeno ubiti ga niti mu prijetiti.Stoga na samom kraju da kažemo da nema sumnje da oni koji počine terori-stička djela nisu od musli-mana, da je Allahovo pro-kletstvo, prokletstvo Nje-govih meleka i svih ljudi na one koji počine takva djela i da takvi ljudi umiru smr-ću neznalice. U propagandi terorističke organizacije ISIL posebno bizarna je zloupotreba djece: Na slici “djeca vojnici” ISIL-a tokom obuke u sirijskom gradu Raqa Islam između pretjerivanja i zanemarivanja P IŠE : M R . S C . A ZMIR  J USUFI , P RIZREN E kstremizam ozna-čava zatezanje i pretjerivanje u ne-kim postupci-ma i odstupanje od sredi-ne i pravde u njima. Istina u ovom pitanju je sredina iz-među zanemarivanja i pre-tjerivanja ili između izbje-gavanja i ekstremizma, dok i jedna i druga vrsta postu-paka zaslužuju ukor.Islamski učenjaci su re-kli: “Ne postoji naredba sa kojom nas je Uzvišeni Allah obavezao, a da sa njom pro-kleti šejtan ne uznemirava vjernike na dva načina: ili ih njome tjera u pravcu ek-stremizma i pretjerivanja, ili u pravcu zanemariva-nja i izbjegavanja. A desi se da oboje budu prisutni kod određene osobe...”. Ekstremizam u vjeri U tom smislu čovjek je ili nesavjestan i nemaran, ili  je ekstremista i ekscesan. Osim malog broja ljudi, ve-ćina njih su prevazišli ove dvije doline: dolinu zane-marivanja i onu pretjeri-vanja i izbjegavanja. Malo- brojni su oni koji su osta-li stabilni na putu Allaho-vog Poslanika, a.s., i njego-vih ashaba. Treba napomenuti da su pretjerivanje i ekstremi-zam više štetni od zanema-rivanja i izbjegavanja. Ek-stremizam je nešto što je u suprotnosti sa toleranci- jom islama i otuđuje ljude od pravog razumijevanja i pristupa njemu. Ekstremi-zam je i jedan od razloga za izlazak iz vjere. U isto vrije-me, on dovodi do slabljenje Ummeta i njegovog unište-nja, te vladavine neprijate-lja nad muslimanima.Islam je izgrađen na kon-ceptu olakšavanja i uklanja-nja nelagodnosti i poteško-ća. Poslanik,a.s., je opisao islam kao tolerantnu i lahku religiju. Imam Ahmed pre-nosi od Aiše,r.a., da kada su Etiopljani imali predstavu u džamiji, a ona ih je gleda-la, Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Neka znaju židovi da se u našoj vjeri ima pro- stora i ja sam poslat sa pra-vom i tolerantnom vjerom. “   Muhammed, a.s., kada bi slao svoje ashabe negdje, govorio bi im:   “Olakšavajte, a nemojte otežavati...”. Od najvažnijih karakte-ristika naše veličanstvene vjere i od izvanrednih ka-rakteristika našeg Ummeta milosti su sredina, ravnote- ža i pravednost, kako kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu: “I tako smo od vas stvorili  pravednu zajednicu...”  (El-Bakare, 143). Dakle, zajed-nicu srednjeg puta između zanemarivanja i pretjeriva-nja u svim temeljima vje-re i granama Šerijata. Islam – Allahova vjera je između ekstremizma i nemarnosti, između ekstremiste i ne-marnog čovjeka, te kao pra-iskonska religija promovi-ra toleranciju i srednji put, a svoje sljedbenike podu-čava umjerenosti i sredini ( ummetun vesatun ) između kojekakvih religijskih gru-pacija i sekti.Muhammed, a.s., u jed-nom hadisu, kojeg bilje-ži Muslim, kaže: “Propa-li su ekstremisti, propali su ekstremisti, propali su ek- stremisti...!”  Dakle, propa-li su oni „koji su se udubili u prekomjernost i ekscesiv-nost, koji su prešli sve gra-nice u riječima i djelima“, kao što kaže En-Nevevi u svom objašnjenju ovog ha-disa. U Sahihu imama Buhari- je nalazi se hadis u kojem se kaže: “Zaista je ova vje-ra jednostavna i lahka, te  svako ko bude ustezao u njoj  samo što će je otežati, zato
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x