Research

131 pages
141 views

Autor neuveden:Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci / Czechoslovak assistance to Russian and Ukrainian emigration

of 131
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kniha byla vydána Ministerstvem zahraničí v Praze roku 1924 / The book was published by the Ministry of Foreign Affairs in Prague in 1924.
Transcript
  ČESKOSLOVENSKÁPOMOCRUSKÉAUKRAJINSKÉEMIGRACI  ČESKOSLOVENSKAPOMOCRUSKÉA UKRAJINSKÉEMIGRACI NÁKLADEMVLASTNÍM VYDALO MINISTERSTVOZAHRANIČNÍCHVĚCÍ  TISKLA» L E G I O G R A K J К «PRAHA - V R Š О VIC LSÁMOVA065  ÚVOD Utrpení  a těžké postavení, v němž se octla ohromná většinauprchlíků a emigrantů z území bývalé ruské říše v době občanskéválky, nemohl československý národ pozorovat! bez účasti. Třimyšlenky ho vedly, aby osud jejich hleděl podle svých možností zmírniti: myšlenka humanity, slovanská a konečně vděčnostiк těm tisícům neznámých hrdinů, kteří  bojovali a padli za svě‐tové války v boji za společnou věc.První  myšlenka, jejíž předním hlasatelem je zejména pre‐sident československé republiky T. G. Masaryk a jež jest takévůdčí  ideovou směrnicí  celé československé politiky, nutila po-skytnouti pomoci všem, kdož octnuvše se bez prostředků za hra‐nicemi, byli vydáni nebezpečí útrap a záhuby. Druhámyšlenka, jež konec konců není než ideovou složkou první, pobízela, abypobytu značného počtu příslušníků bývalé ruské říšebylo vy‐užito кprohloubení  kulturní  pospolitosti а к zachování  tvůrcůkulturních hodnot. Třetí  žádala, aby příslušníci státu, jehož toliksynů hrdinně zahynulo v boji proti nebezpečí  pangermánskéhegemonie, nebyli opuštěni v dobách těžkých a zlých.Proto, když překonány byly první  obtíže konsolidační, ujalase veřejnost na podnět ministerstva zahraničních věcí  akce, kteráby aspoň části postižených učinila pobyt za hranicemi snesitel‐nější. Ovšem úkol organisovati podporu pro uprchlíky aemigraciz území  bývalé ruské říše bylo obtížnější, než se snad na první pohled zdá.Emigrace nebyla především jednotná povahou pří-č i n svého zahraničního pobytu. Skládala se:1. nej větším dílem znáhodných uprchlíků, které vichřice bojůodnesla mimo aněkdy i proti vůli z rodného kraje,2. ze značné části politických emigrantů, neb těch, kteří  aktivněse účastnili občanské
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x