Essays

182 pages
176 views

Antybaśń. Literatura, kinematografia

of 182
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Literatura polska i światowa stale się rozwijają. Na naszych oczach wciąż powstają nowe dzieła – zarówno te, które kiedyś zostaną niezapomnianymi bestsellerami, jak i te, które zginą między wieloma podobnymi do siebie utworami. Natłok drugiego
Transcript
  Damian Olszewski  Damian Olszewski baśń literatura, kinematografia  Copyright ©  by Damian Olszewski, Lublin 2017Redakcja i korekta: Aleksandra StronkowskaProjekt graficzny okładki: Krzysztof Abramowski Skład i łamanie, przygotowanie wersji elektronicznej: Krzysztof AbramowskiISBN: 978-83-947861-0-6Wydawca: Fundacja „Ostatni Poziom"Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na jakimkolwiek nośniku powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.   Spis treści Wstęp 11Baśń i bajka 13Historia i definicja antybaśni 23Antybaśń w literaturze 43 Orki 44 Świat 44Bohaterowie 45Fabuła 50Języki 53Komizm 54 Nagroda 55 Świat 56Bohaterowie 56Fabuła 57Język 58Komizm 59 Wiedźmin 59Mniejsze zło 60 Świat 60Bohaterowie 61Fabuła 67Języki 70Komizm 71 Ziarno prawdy 72 Bohaterowie 72
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x