Magazine

12 pages
219 views

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale DEZVOLTARE PERSONALĂ

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale DEZVOLTARE PERSONALĂ
Transcript
  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013   MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE    Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ   Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II  -a  Aprobată prin ordin al ministr  ului Nr. 3418/19.03.2013   Bucureşti, 2013    Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a  –  Dez  voltare personală   2 Notă de prezentare   Programa disciplinei Dezvoltare personală   este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competenţe . Construcţia programei este realizată astfel încât să contr  ibuie la dezvoltarea  profilului de formare  al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, demersul didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.   În Planul- cadru de învăţământ, disciplina Dezvoltare personală   face parte din aria curriculară Consiliere şi orientare ,  având alocate 2 ore pe săptămână în clasa pregătitoare şi câte o oră pe săptămână în clasele I şi a II -a.  Structura prog ramei şcolare   include următoarele elemente:   -   Notă de prezentare   -   Competenţe generale   -   Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare   -   Conţinuturi   -  Sugestii metodologice. Competenţele   sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini d ezvoltate prin  învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale,  în contexte diverse. Competenţele generale  pentru disciplina Dezvoltare personală   vizează achiziţiile elevului pentru întregul interval de studiu al disciplinei. Competenţele specifice   se formează pe parcursul unui an şcolar  , sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt corelate cu exemple de activităţi de învăţare . Exemplele de activităţi de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor. Programa şcolară propune, cu caracter de exemplu, diferite tipuri de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a ele vului şi care integrează strategii didactice. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de  învăţare pe care le propune programa şcolară sau de a le completa astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei şcolare şi a proiectării unor parcursuri de învăţare adaptate nevoilor clasei şi elevilor. Conţinuturile    învăţării   se constituie din inventarul achiziţiilor nec esare elevului, organizate pe următoarele domenii:   -  Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos  - Dezvoltare emoţională şi socială  -  Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic.    Sugestiile metodologice  includ strategii di dactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă. Disciplina Dezvoltare personală   este dedicată activităţilor de învăţare care au ca scop dezvoltarea capacităţii elevului de a se autocunoaşte şi de a - şi exprima într  -o ma nieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilităţile de relaţionare şi comunicare, reflecţiile cu privire la  învăţare. În cadrul disciplinei, se formează în primul rând abilităţi şi se dezvoltă atitudini , finalitatea fiind dobândirea încrederii în sine, starea de bine a copiilor  , pregătirea lor pentru   viaţă si pentru viitor. De- a lungul anilor de studiu, toate ariile curriculare îşi asumă o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea personală/socială, educaţională şi de carieră a el evilor, existând astfel posibilitatea abordării integrate a unora dintre activităţile propuse.  În elaborarea prezentei oferte curriculare au fost valorificate şi recomandările documentelor in ternaţionale  ale Consiliului Europei prin cele două Rezoluţii (2 004, 2008) 1   care subliniază rolul important al consilierii şi orientării ca suport concret pentru câştigarea autonomiei învăţării, pentru deciziile cotidiene ale individului, facilitarea accesului la servicii de consiliere pentru toţi cetăţenii, de la vârste tot mai mici. 1  http://register.consilium.eu.int, http://register.consilium.europa.eu  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a  –  Dez  voltare personală   3 Competenţe generale   1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi  2. Exprimarea adecvată a emoţi ilor  în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi   3.   Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar     Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II  -a  –  Dez  voltare personală   4 Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare   1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi    Clasa pregătitoare  Clasa I Clasa a II-a 1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare -   Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor, lungimea părului, înălţimea, greutatea)   -   desenarea conturului corpului în mărime naturală, colorarea conturului astfel încât să semene cât mai bine cu sine (culoarea părului, culoarea ochilor etc.), decuparea şi afişarea  produselor -   vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora -   realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria p ersoană   -    prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite -   discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor create de fiecare  persoană despre părţile corpului şi rolul acestora   -    jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice relevante   1.1.   Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate   - crearea unor ecusoane personalizate - crearea unor obiecte simple prin modelaj (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale din natură) care să exprime caracteristicile  propriei persoane -  prezentarea într-un cadru inedit (podium de  premiere, interviu) a trei aspecte plăcute referitoare propria persoană -  jocuri de continuare a unor fraze, pentru evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de mine atunci când…”    -  jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în faţa clasei, a rezultatelor activităţii   -  prezentar  ea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru 1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple   -  jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea diferitelor forme de comunicare - exerciţii artcreative real  izate în mod individual sau în echipă (prezentarea unor forme srcinale de salut în cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care - i face unici şi diferiţi de ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii împăturite în forme dif  erite, colorarea unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii sau a amprentelor personale etc.) - confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru manual” - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între sine şi acestea   - rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea   asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi    1.2. Identificarea unor obiecte şi activităţi simple de igienă personală   -    jocuri de identificare a obiectelor de igienă  personală şi explicarea modului de folosire a acestora -   ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală   -   vizionarea unor filme scurte despre igiena  personală   -   activităţi practice de exersare a acţiunilor de îmbrăcare/ dezbrăcare sau   legarea şireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, 1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală   - recunoaşterea în imagini a respectării/încălcării regulilor de igienă personală   - desenarea unor p ersonaje care respectă/ nu respectă regulile de igienă personală   -  jocuri creative: “Ce s - ar întâmpla dacă nu ar exista săpunul?”, „Imaginează - ţi că săpunul ar conduce lumea”, “În geanta ta descoperi că o  periuţă de dinţi îţi vorbeşte...”    - rebusuri, concursuri despre reguli simple de igienă   - realizarea unor colaje, desene, sloganuri/cuvinte 1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală   - amenajarea clasei într- un mod prietenos (estetică vizuală, condiţii de învăţare etc.), care să respecte reguli simple de igienă   - discuţii despre importanţa regulilor de igienă în viaţa noastră   - realizarea unor proiecte în grupuri mici despre regulile de igienă şi prezentarea acestora în clasă   -  jocuri de rol pentru exemplificarea comportamentelor dezirabile de igienă personală în diferite contexte  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II  -a  –  Dez  voltare personală   5 Clasa pregătitoare  Clasa I Clasa a II-a după utilizarea toaletei, ordonarea hainelor, aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea fermoarului, nasturilor, în vederea dezvoltării independenţei faţă de adult    -   exercitii de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi reguli simple de igienă personală   cheie care ilustrează reguli de igienă   - fişe de lucru pentru exersarea învăţării regulilor de igienă personală: corespondenţe, asocieri, consecinţe, completare de obiecte car  e lipsesc, exprimare de opinii - realizarea reclamelor pentru produsele de igienă  preferate - realizarea unor scurte descrieri verbale despre efectele igienei personale asupra sănătăţii    - elaborarea în echipă a unor scurte compuneri despre sănătate şi igienă (spălarea mâinilor, folosirea săpunului, respectarea orelor de masă etc.) - (auto)administrarea unor fişe de observare a respectării regulilor de igienă personală   - organizarea şi implicarea elevilor în studii foarte simple care să investigheze rolul şi consecinţele respectării/nerespectării regulilor de igienă  personală (chesti  onar, interviu, prezentare de rezultate)   2. Exprimarea adecvată a emoţiilor    în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi    Clasa pregătitoare  Clasa I Clasa a II-a 2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare   -   vizionarea unor secvenţe  din desene animate, filme pentru copii, audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea emoţiilor de bază ale personajelor (Exemplu: cocoşul supărat, iedul fricos, împăratul fericit, albina curajoasă etc.)   -   completarea frazelor lacunare (Exemplu: Cum se simt copiii? „Băieţelul a terminat de colorat un desen frumos şi este ..(bucuros).”, “Fetiţa a spart o cană şi este …(supărată)”, “Bunica a plecat astăzi la ţară şi Monica este… (tristă)” etc.   -    jocuri de tipul “Roata emoţiilor”, pentru ap recierea emoţiilor în diferite situaţii (  Exemplu: Cum m-am simţit? Situaţii: prima zi de şcoală, întâlnirea cu noii colegi, când este încurajat/certat de părinţi, sărbătorirea zilei de naştere, apariţia unui nou membru în familie etc.) 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal   - selectarea unor imagini cu personaje care exprimă emoţii de bază (  Exemplu:  Alegeţi  pers onajele care exprimă bucurie, fericire, veselie…)   - crearea unei expoziţii cu imagini/fotografii (aduse de acasă, realizate în clasă, decupate din ziare/reviste) care exprimă diferite emoţii    - recitarea unei poezii în diferite ipostaze (vesel, speriat, uimit) -  propunerea unor concursuri de „Poezii şi cântece cu emoţii”    -  jocuri de mimă - turul clasei: “Cum te simţi astăzi?” (la începutul/finalul zilei, la începutul/finalul unei activităţi)   - descrierea emoţiilor trăite în jocurile preferate   2.1. Exprimarea emoţiilor    de bază în situaţii variate - dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) - aplicarea unor tehnici art-creat  ive prin care să se exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc. -  participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în situaţii variate - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente - exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a emoţiilor   
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x