Science & Technology

319 pages
43 views

A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései

of 319
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Monográfia
Transcript
   Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes jogi kérdései         Glavanits Judit A kockázati tőkebefektetések egyes  jogi kérdései UNIV!"I#A"$G%&! Non'rofit (ft) * Győr+ ,-./    Írta:  Glavanits Judit A k0tet 1egjelenését a #234567),),)86./9.9(4NV6,-./6---, szá1:  'rojekt tá1ogatta ) I"8N; <=>6?./6/,<>6=@6>  Glavanits Judit  UNIV!"I#A"6G%&! Non'rofit (ft)+ ,-./ 3inden jog fenntartva+ beleértve a sokszorosBtás+ a 1C bővBtett+ illetve r0vi6dBtett változata kiadásának jogát is) A kiadD Brásbeli Eozzájárulása nélkFl se1 a teljes 1C+ se1 annak része se11iféle for1ában ne1 sokszorosBtEatD) (iadja az UNIV!"I#A"6G%&! Non'rofit (ft) elelős kiadD a kft) 1indenkori Fgyvezetője+ 3Cszaki szerkesztő; Nagy Holtán (észFlt a 5alatia Nyo1da és (iadD (ft) nyo1dájában) elelős vezető !adek JDzsef    Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék .................................................................................... 5   Köszönetnyilvánítás ............................................................................... 8   Bevezető .................................................................................................. 9   . !la"#ogalmak és vizsgálati keret .................................................... $%   I).)   ogal1i elEatárolások; vállalkozás+ tőke+ kockázat))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .,   I),) A kockázati tőke kifejezés tartal1a ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .<   I)@) A kockázati tőke'iac szere'lői )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,/   . ! ko&kázati tőke m'kö(ését meg)atároz* tága++ keretren(szer ..................................................................... ,%   II).) (0zvetlen álla1i szere'vállalási for1ák ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @=   II).).) 2lla1i tőkeala'ok ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) @=   II).),) 3agyar álla1i kockázati tőkeala'ok ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 7.   II).)@) (0zvetlen álla1i tá1ogatások; dBjak+ garanciavállalás ))))))))))))))))))))))))))))) 7?   II).)7) Ne1zetk0zi legjobb gyakorlatok az adDzás k0rében ))))))))))))))))))))))))))))))))) 7>   II),) A k0zvetett álla1i intézkedések egyes for1ái ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /@   II),).) A vállalkozD6barát jogi és Fzleti k0rnyezet ele1ei )))))))))))))))))))))))))))))))) /@   II),),) A szelle1i tulajdonjogok védel1ének szere'e )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) //   II),)@) "'in6off vállalkozások és a kockázati tőke )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?-   II),)7) A tőzsde szabályozásának szere'e a kockázati tőkefinanszBrozásban ))))))))))))) ??   . ! ko&kázati tőke+e#ektetések  sza+ályozásának történeti áttekintése ....................................................................................... -8   III).) A kockázati tőkebefektetések rendszertani elEelyezése ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?>   III).).) A kockázati tőkeala' és az ala'kezelő jogi jellege ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ?>   III).),) A kockázati tőkeala'6jegy 1int érték'a'Br))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) =.   III),) UniDs jog és 1agyar jogEar1onizáciD a kockázati tőkebefektetések k0rében )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) =,   III),).) A kockázati tőkebefektetések szabályozásának 1agyar előz1ényei ))))))))))))) =,   III),),) A gazdasági válságot k0vető uniDs szabályozás )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ==   III),)@) Az eurD'ai kockázatitőke6ala'okrDl szDlD rendelet )))))))))))))))))))))))))))))))))) >,   . ! ko&kázati tőke+e#ektetések egyes magánjogi vonatkozásai .. 88   IV).) l1életi ala'vetések ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >>  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x