Memoirs

6 pages
283 views

A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. In Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008.

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kisebbségi magyar társadalmak a két világháború között. In Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 146--153.
Transcript
  B ÁRDI  N ÁNDOR  A kisebbségi magyar társadalmak a két világháborúközött Arra keressük a választ, hogy az 1918 után kises!ge került "agyarságnak hogyan változtak "eg #e"ográ$iai,társa#alo"r!tegz%#!si !s gaz#asági viszonyai&A Magyarország határain kívül élő kárpát-medencei magyarok száma  19'( k)rül *,+ "illi $% volt& -gyanezen a területeken191(.en ',' "illian, 19/1.en a terület.vissza0satolások után ',*/ "illian vallották "agukat "agyarnak& A t!rs!g vala"ennyiországáan elent%sen "egn%tt az álla"alkot ne"zetis!g aránya a kises!gek rovására& 2agyarországon a "agyarok aránya 88,/3.rl 9*,13.ra, 4sehszlovákián elül a "ai 5zlovákia terület!n a 0seh.szlovákok aránya 683.rl 7*3.ra, r#!lyen a ro"ánok! 6/3.rl 68,*3.ra n%tt 2agyarország n!ess!ge az 19*(& !vi 7,98 "illirl, 19'(.ra 7((&((( $%vel n%tt !s 19/1.re a trianoniországterülettel szá"olva 9,'* "illira e"elke#ett, az eg!sz i#%szakot tekintve 173.kal n%tt&5zá"elileg 4sehszlovákiáan volt a legnagyo a "agyar n!ess!g 0s)kken!se :k& '(3;, arányait tekintve e#igBurgenlan#an, ahol a "agyarság k)zel egyhar"a#ára 0s)kkent& A k!t világháor< k)zti "agyar kises!gi népességogyás okait k!t0soorta sorolhatuk& =oltak vals $olya"atok !s voltak olyan n!szá"lálási te0hnikák, a"elyekkel "aniulálni lehetett& 1918>19*/k)z)tt t) százezren k)lt)ztek át az el0satolt területekr%l 2agyarországra :197&((( $% r#!ly%l,1(7&((( ?el$)l#r%l, /6&(((.renD!lvi#!kr%l;& @ová 0s)kkentette a "agyarság l!tszá"át a ren#ezetlen álla"olgárság< "agyarok t)"ege is& 4sehszlovákiáan k&'(&(((, Ro"ániáan 1((&((( ott !l% "agyar gy kül$)l#inek "in%sült& Az a#ott r!gik ne"zetis!gi viszonyainak "egváltozásáhoznagyan hozzáárultak a etelet!sek& zek egy r!sze az eltávozott "agyar tisztvisel%i r!teget tolta& A telet!sek a 2agyarországgal határos )vezeteken iztonságolitikai !s szo0iális okokra hivatkozva a "agyar t)s!g nyelvi t)")k "egszaktását 0!lozták "eg& Cárátalára !s 5zlovenszka k)zel 1*(&((( 0seh tisztvisel%, "unkás !s telees k)lt)z)tt e&Ro"ániáan '/&((( 0salá#ot teletettek a artiu"an !s a Bánságan l!trehozott < $alvaka& 19'(.an */6&((( olyan laka voltr#!lynek, aki ne" aan a r!gian született& D!lvi#!ken a határ "elletti 6( k".es sáva a ugoszláviai $)l#re$o" során t) "int6(&((( szláv telees kaott $)l#et !s hoztak l!tre kolniákat& Az 1918 utáni szo"sz!#országi n!szá"lálások a "agyar anyanyelv zsid!ságot   külön nemzetiségként  kezelt!k !s %ket #)nt%enne" a "agyar anyanyelvekhez sorolták :4sehszlovákiáan az 191(.en "agát "agyar anyanyelvnek vall zsi#ság 6E+.át, 11(&((($%t, r#!lyen /(3.át +(&((( $%t;& Fasonlk!en a magyar anyanyelv"   görög katolik#sokat Cárátalán ruszinnak, r#!lyenro"ánnak tekintett!k& -gyanitt a cigányokat  !s a csáng!kat  a t)s!gi ne"zethez sorolták&Az etnikai térszerkezetet  tekintve 4sehszlovákiáan a nyelvhatáron l!v% kisvárosokan :ozsony>Nyitra>G!va>Co"áro"> Goson0>Ri"aszo"at>Cassa>@%keterees >-ngvár>2unká0s>Beregszász; a t)es i#entitás< :"agyarEn!"etEzsi#EruszinEszlovák; olgárság 0sehszlovák orientá0ia > 19'(.ig ez egy k& 1((&((( $%s asszi"ilá0it elentett > !s az el% is"ertetett elens!gek "iattzsugoro#ott a "agyarság elenl!te& :19*1.en 4sehszlovákiáan 78+ helys!gen volt a "agyarság t)s!gen, a"ely 19'(.ra /+.tal0s)kkent&; Fasonl $olya"at átsz#ott le a artiu"an :5zat"árn!"eti, 2ára"arossziget, Nagyánya, Nagykároly, Nagyvára#; is,azzal a kül)ns!ggel, hogy itt elent%s ro"án ne"zetis!g eván#orlás t)rt!nt& Hugoszláviáan a $)l#re$or""al, a "agyar, zsi#,n!"et irtokok kisaáttása r!v!n az ott #olgoz "ez%gaz#asági 0sel!#s!g is ki0ser!l%#)tt #!l.szeriai eván#orlkkal& A =a#aságana szer t)s!g teleül!sek szá"a *('.rl *68.ra n%tt 191(>19'( k)z)tt, "g a "agyar t)s!g teleül!sek szá"a 1'/.r%l 9(.re0s)kkent& A szerek lakta etnikai t!r Bá0stoolya, vi#!k, Nagye0skerek k)rny!k!n n%tt "eg, illetve Baranyáan& Itt a 1'9 "agyar t)s!g teleül!s%l 69 "ara#t 19'1.re& 2uravi#!ken e#ig ''.rl 16.re 0s)kkent a "agyar t)s!g teleül!sek szá"a&A városi népességen  elül a k!tnyelv, t) k)t%#!s olgárság alkotta  felvidék  i városokan t)rt!nt a legnagyo változás& 2g191(.en a k!s%i 5zlovákia városi lakosságának //3.a volt "agyar ne"zetis!g, 19'(.ra ez 113.ra 0s)kkent& A n!gy legnagyovárosan 191(>19'( k)z)tt ozsonyan /(,63.rl 1+,13.ra, Cassán 76,/3.rl 17,93.ra, -ngváron 8(,'3.rl 17,73.ra, 2unká0son e#ig 7',/3.rl **,63.ra változott a "agyarság aránya& z egyen azzal árt, hogy az uti város kiv!tel!vel elvesztettea "agyarság a hivatalos nyelvhasználati ogait, a"ely 4sehszlovákiáan a *(3.os arányhoz volt k)tve& A n!szá"lálási "aniulá0i!s a t)s!gik!nt val "utatkozás ne" 0sak al látszik, hogy 19/1.re <ra"agyaroso#tak ezek a városok, hane" al is, hogya "agyar ártok "essze a n!szá"lálások ne"zetis!gi arányszá"a $elett katak szavazatokat&  Erdély  alavet%en $alusias világnak tekinthet% ?elvi#!khez k!est, hisz itt > 19'(.an > a lakosság 8'3.a $alun !lt !s a városi lakosság 1E'.a "ez%gaz#asággal  $oglalkozott& 191(.en az er#!lyi városi n!ess!g 693.a volt "agyar, *',13.a ro"án !s 1+,*3.a n!"et anyanyelv& 19'(.raa "agyarok aránya /63.ra esett vissza& z egyr!szt annak k)sz)nhet%, hogy a városokl k& 6(&((( "agyar > r!szt tisztvisel% > reatriált 2agyarországra, vala"int ugyanennyien "eg!lhet!si okokl $alura k)lt)ztek& A "áso#ik ok, hogy 1( teleül!st városirangra e"eltek !s ezek k)zül 0sak * volt "agyar t)s!g& Far"a#r!szt "integy 1*(&((( ne" er#!lyi szület!st tartottak szá"on19'(.an az er#!lyi városokan& Jgy alakult ki az a helyzet, hogy "g 1918.an /9 er#!lyi városl '* volt "agyar t)s!g, a##ig19'(.ra *7 lett ezek szá"a& A ro"án t)s!g városok szá"a 8.rl 18.ra n%tt, ugyanakkor a 9 n!"et városl /.en "ara#tak an!"etek t)s!gen& :A "agyar t)s!g!t elvesztett városokK D!va, Lyula$eh!rvár, Gugos, Bel!nyes, ?ogaras, =a#ahunya#,rzs!etváros& 19'(.ra relatv "agyar t)s!g város lett @e"esvár a gyorsan n)vekv% "agyar "unkásság r!v!n&; A "agyarországi 19'(.as '+,'3 városi lakosság arányhoz k!est, Bu#aestet leszá"olva :1+,+3; az er#!lyi !s a szlovákiai"agyar n!ess!g városiasa volt, "g Cárátalán !s a D!lvi#!ken $alusiasa&A határon t<li "agyarság k!t világháor< k)zti oglalkozási szerkezete  4sehszlovákiáan ke#vez%tlene, Ro"ániáanke#vez% volt az országos átlagnál, D!lvi#!ken e#ig 0sak a r!gin elül volt rossza a t)s!gi ne"zetekhez k!est& Csehszlovákiában  a "agyarság +6,/3.a #olgozott a "ez%. !s er#%gaz#aságan :az országr!sz n!ess!g!en ugyanez a szektor 67,/3.ot k!viselt;& Az iaran :1+,93; !s a kereske#ele"en :+,'3; is alulrerezentált volt a "agyarság :az országr!sz "utatiK18,83, 1(,13;& Az )náll $oglalkozás<ak aránya a "agyarok !s szlovákok k)z)tt a k)zel azonos volt :'8,73 ill& '7,83; !s ugyanezvonatkozott a "unkásságra is :*6,*3 ill& *+,83;& A t)s!giekkel sze"en a legnagyo elt!r!s a tisztvisel%k :/3 ill& +,83; !sa seg!#hivatalnokok :/,*3 ill& +,83; k)r!en volt& A n!"ets!g '/3.a az iaran, a zsi#ság 663.a a kereske#ele" !s !nzügyen,a ruszin n!ess!g 9(3.a a "ez%gaz#aságan #olgozott& Jgy azt "on#hatuk, hogy a ne"zetis!gek k)zül a "agyar állt legk)zelea szlovákság $oglalkozási szerkezet!hez& Fa az egyes r!tegeket r!szleteseen vizsgáluk, akkor ki#erül, hogy a "ez%gaz#aságl!l%k '7/&((( $%s 0soortál 6'&(((.en ren#elkeznek tula#onnal :hozzáuk ka0sol#ik "!g *1(&((( 0salá#taguk is; !s 11(&(((.envagyontalanok& De a irtokkal ren#elkez%k nagy r!sze :k& '8&((( kisirtokos; se" ren#elkezett 1( ha.nál > egy 0salá# $enntartásáhozszüks!ges irtoknagyságnál > nagyo $)l#területtel& Az iaran 1((&((( "agyar #olgozott 19'(.an, 1(&(((.en tula#onosk!nt :akisiaran; 8+&(((.en iari "unkásk!nt& C)zalkal"azottk!nt +((( "agyart alkal"aztak !s k& 1(&((( $% volt $oglalkozás n!lküli&nn!l azonan s<lyosa volt a "unkan!lkülis!g, kül)n)sen a kárátalai $aiaran&  Erdélyben  a "agyarság a n!"ets!ghez !s a zsi#sághoz hasonlan $elülrerezentált volt az iari !s a szolgáltat szektoran& 2ik)zen az er#!lyi n!ess!g *+,73.a volt "agyar ne"zetis!g 19'(.an az iaran #olgozk /(3.a :a kisiar 7(>8(3.a;a hitel!s a kereske#ele"i #olgozk '9,93.a, a ányászok ''3.a a k)zleke#!si #olgozk '(3.a volt "agyar& -gyanakkor hasonlsorren#en az 191(.es arányok a k)vetkez%k voltakK iarK 6*,63M kereske#ele"K 68,83M ányászat /1,*3, k)zleke#!s 7/,*3& @ehátegyszerre volt $elülrerezentáltságrl sz, "ik)zen a "agyar társa#alo" "in#ezt le!ül!sk!nt !lte "eg& zt er%stette egyes!rtel"is!gi ályákon a "agyarság visszaszorulása& 191'.an az er#!lyi ügyv!#ek 7',13.a volt "agyar anyanyelv, "g 19'6.en ezaz arány "ár 0sak *(,/3 :6/* $%; volt& Fasonl le!ül!sr%l esz!lhetünk az orvosok vonatkozásáan is :19'(.an Colozsvár *67orvosál *7 volt "agyar& -gyanez 19'6.en 2arostor#áan 167E*/M -#varhely '/E1(M Bihar +/E6;& 19'+.an a k)rorvosok k)z)ttr#!lyen 1(,93 volt a "agyarok aránya& A "egyei k)zigazgatásan szint!n le!ült a "agyar r!szv!tel 11,93, a helyi k)zegyz%ikaran e#ig "!g rossza volt az arány *,/3.os r!szese#!ssel&A  Jugoszláviához   került területek az els% világháor< el%tt alavet%en $alusias, "ez%gaz#asági területek voltak, a"elyeta nagyirtokren#szer határozott "eg& A kis l!tszá"< városi lakosság elent%s r!sze "ez%gaz#aságl !lt, az iar l!nyeg!en kisiart !s!lel"iszer.$el#olgozást elentett, a k)z!osztály az álla"i, "egyei hivatalokhoz k)t%#)tt& 2ár 191(.en a r!gian a "agyar "ez%gaz#asági "unkások k)z)tt volt a legnagyo a $)l#n!lküliek aránya :6',*3;& A va#asági irtokosok '6,63.át, a irtoktalanok /',*3.át, a 0sel!#s!g /8,93.át a "agyarok a#ták& nn!l a n!"ets!g, szers!g, szlovákság !s a ruszinok "utati is oak voltak& zta hátrányos helyzetet tová neheztette, hogy az !retts!givel ren#elkez% "agyarok 8(3.a reatriált 2agyarországra az i"!riu"váltásután& Az 19'1.es n!szá"lálás ne"zetis!gre ontott $oglalkozási statisztikáa hiányáan 0sak a 1(, t)s!g!en "agyar lakta #!lvi#!ki árás a#atait tu#uk a Bá0ska, Bánát, Baranya )sszestett a#ataival )sszevetni& :zeknek a árásoknak az 6',/3.át a#ta a "agyarság:*'1&7'7 $%;, a"ely 19'1.en a ugoszláviai "agyar n!ess!g +13.át tette ki&; A regionális a#atokl az #erül ki, hogy a "agyar t)s!g vi#!kek a "ez%gaz#asági szektoron kvül "in#enhol alulrerezentáltak& Fa al in#ulunk ki, hogy 19'1.en a va#asági városok lakosságának '1,/3.a "agyar volt :a "agyarságnak e#ig *93.a !ltvárosi teleül!seken;, s a"int azt a koraeli eszá"olkl tu#uk, hogy a $)l#re$or" után "!g inká elszeg!nye#% "agyar nin0stelenek Hugoszlávia "ás r!szein ráltak "unkásk!nt elhelyezke#ni, akkor 18>*(3.ra :8(>9(&((( $%; e0sülhetük az iarankisiaran $oglalkoztatott "agyarok szá"át& Az 19'(.as "agyarországi viszonyokhoz az er#!lyi "agyarság $oglalkozási szerkezeteállt a legk)zele, #e ott is "agasa volt a "ez%gaz#asági $oglalkoztatottak aránya& :A "agyarországi viszonytási a#atokK"ez%gaz#aságK 61,83M ánya !s iarK *'3, kereske#ele" !s hitelK 6,/3, k)zleke#!s ',93;A közm"veltség  tekintet!en Ro"ániáan !s Hugoszláviáan ko"oly gon#ot elentett az anal$a!tiz"us& 19*1.en 5zlovákiáanaz 6 !vn!l i#%se "agyarok k)zül 88,+(3, Cárátalán 8',173 tu#ott rni !s olvasni& A h<szas !veken evezett!k a nyol0osztályos  iskolak)telezetts!get, az rástu#atlanságot 0sakne" telesen $elszá"olták a "agyarság k)r!en&  Erdély  en 191(.en a lakosság $elene" tu#ott rni.olvasni& Az anal$a!ták 763.át a ro"ánság a#ta :*(3 volt a "agyarok !s *3 a n!"etek aránya;& 19'(.ra Ro"ánia 7!vn!l i#%se lakosságának /*,93.a volt anal$a!ta, #e r#!lyen ez az arány "ár 0sak '*,+3.volt& zen elül a legala0sonya-#varhely !s Fáro"sz!k "egy!ken volt :1/,93, ill& 16,73;, "g a ro"ánok lakta 2ára"arosan, 5zolnok.Dookáan volta leg"agasa :+1,*3, ill& 613;&  Jugoszláviában  a h<szas !vek k)ze!n "!g 61,63.os volt az anal$a!ták aránya& z az aránya =a#aságan *','3.volt& 5 "ivel az ott !l% "agyarság társa#al"i )sszet!tele átlagos vagy az alattinak tekinthet%, azt $el!telezhetük,hogy a "agyarság k)r!en is 16>*(3 k)rül lehetett az anal$a!ták aránya& 2agyarországon az els% világháor< el%tta "ez%gaz#asági keres%k 1E'.a volt anal$a!ta, #e 19'(.ra ez $el!re 0s)kkent ! <gy "int az iaran :63.ra;& Az iskolarendszerben  "in#enhol leginká a "agyar nyelv k)z!iskolai k!z!s került vesz!lye& 4sehszlovákiáan !sHugoszláviáan az álla"i oktatásan a "agyar nyelv gi"náziu"ok szá"ának el!gtelens!g!vel& ?elvi#!ken !s Cárátalán )t "agyar nyelv k)z!iskola !s egyetlen n%i tantk!z% "k)#)tt& A k)z!iskolát látogat "agyar ne"zetis!g #iákok szá"a 19*1E**.en 6&1'6$% volt, a"ely 19*9E'(.ra /&((+.ra 0s)kkent, #e ez util 0sak *&8'8.an tanultak "agyar nyelven& A "agyarok az országk)z!iskolásainak /,973.át a#ták een az !ven, a"ely vala"ivel "agasa volt a "agyarság országos :/,783; arányánál&A =a#aságan )sszesen k!t olyan k)z!iskola "ara#t, ahol a "agyar gi"nazista kor< $iatalok 1/3.a tanulhatott anyanyelv!n&  Erdély  en e#ig ahol a ne"zetis!gi oktatásügy r!szt egyházi int!z"!nyeken $olyt, az álla" az !retts!gi vizsgákkal szktette a lehet%s!geket&A szakoktatás  "in#háro" országan #)nt%en t)s!gi nyelven $olyt, gy az iaros "oilitási ályán is ko"oly hátránya kerültek a "agyar $iatalok& Az iskolaren#szer v!gontát elent% egyetemi képzésben  a  jugoszlávia i "agyarság k)r!%l a k!t !vtize# alatt >  r!szt ágráan, keveseen Belgrá#an !s 5zaa#kán > k& )sszesen 6((.an szereztek #ilo"át :#)nt%en lelk!szek, ogászok,gygyszer!szek;&  Romániában  a kolozsvári egyete"en tanult a legt) "agyar #iák, arányuk a h<szas !vek ele!n "!g 63 volt, "a#16>*(3.ra e"elke#ett& Országosan 19'6E19'+.an 1/'/ "agyar egyete"i hallgatval szá"olhatunk :e%l 66(.en ogi, ugyanennyientanári, !s 1+(.an orvosi ályára k!szültek;& Csehszlovákiában a "agyar $%iskolások !s egyete"isták szá"a hullá"z volt& 19*1E**.envolt 1&*(( $%, "a# 19*6E*+.ra ez 779 $%re 0s)kkent, "a# 19*9E'(.ra 1&1*7.re e"elke#ett& kkor ez az ország egyete"istáinak ',+*3.áta#ta, tehát a "agyarság alulrerezentált volt a $els%$ok< k!z!sen& A gazdasági pozíci!k   tekintet!en "in#háro" országan a öldreormok   k)vetkezt!en a "agyar egy!ni, k)zs!gi, egyházi irtokosoktl elvett $)l#et #)nt%en a t)s!gi ne"zethez tartoz $)l#ig!nyl%k katák "eg& :5zi"olikus a kárátalai Bátyu esete,ahol a k)zs!gt%l elvett $)lterület%l a 0sehszlovák hatság * hol#nyit visszaa#ott a k)z)ss!gnek, te"et% 0!lára&; zen t<l azonana háro" r!ginak elt!r% volt a szeree !s $eletts!ge az a#ott országon elül& 5 ez "eghatározta az ott !l% "agyarság gaz#asági$el%#!s!t is& Csallóköz   !s a  Bácska ,  Báná 4sehszlovákia, illetve Hugoszlávia mezőgazdasági   éléstárának   szá"tott& A k!t el%i"ez%gaz#asági r!gi helyzete k)z)tt azonan nagy kül)ns!get elentett a irtokviszonyok elt!r% volta& A 4sallk)zi "ez%gaz#aságiter"el%k a ter"!kváltással :sze"ter"el!sr%l a $%várost !s a kisvárosokat ellát kertkult<ra a#atálására;, a g!est!ssel !sa sz)vetkezeti "ozgal"akkal k!esek voltak a "o#ernizá0ira& zzel sze"en a va#asági "agyar kis. !s t)reirtokosok,naszá"osok erre k!telennek izonyultak&  Erdély  Ro"ánia lege$lettebb régi!$a  volt !s a h<szas !veken kül)n)sen a #!l.er#!lyiiari k)zontok gyorsan n)veke#tek :Ara#>@e"esvár>Nagyszeen>Brass;& 2unkás utántlásukat r!szt az elszeg!nye#% "agyar kisiarosok !s a sz!kely$)l#i "unkaer%.$)l)sleg iztostotta& A vissza0satolások utáni statisztikai )sszehasonltások szerinta 4sallk)z Dunánt<llal együtt $el%#)tt, #e Celet.5zlovákia, Cárátala !s r#!ly az els% világháor< el%tti 2agyarország szint!t!rte el& =a#aság regionális $eletts!ge e#ig ett%l is el"ara#t&A  $#goszláviai magyar gazdák   a "agas ka"atoktl szenve#% ország, legela#so#otta r!teg!nek szá"tottak& A koraeli szerne"zet!t!s #)nt%en a "ez%gaz#asági területek na0ionalizálására !s a "agyar !nzint!zetek, hitelsz)vetkezetek ellehetetlent!s!ret)reke#ett& 19'(.ra a "agyarországi tá"ogatása is "egsznt az ilyen elleg int!z"!nyeknek, gy a #!lvi#!ki "agyar gaz#álko#k saát !nzügyi.int!z"!nyi hátt!r n!lkül "ara#tak& Ráa#ásul az országan een a r!gian voltak a leg"agasaak az a#terhek is& A csehszlovákiai nemzetesítő gazdaságpolitikát  a 0seh nagyiar !s !nzügyi szektor !r#ekei határozták "eg& A $elvi#!ki !skárátalai kis !s helyi iar t)nkre"ent, "ert ne" tu#ta $elvenni a versenyt a 0seh nagyiar ter"!keivel& A "ez%gaz#asági )ve#el"eket e#ig az iari !s $ogyasztási ter"!kek árának gyors n)veke#!se szvta el& %rdélyben  a $aiar, a tetiliar !s a vegyiar roha"os $el%#!se a h<szas !veken ko"oly gaz#asági n)veke#!ssel árt& z azi#%szak, a"ikor a ro"án álla" egys!gest% gaz#aságolitikát valstott "eg az < országr!szeken, #)nt%en a kises!gi oz0ikkal sze"en& nnek leg$ontosa ele"e volt a $)l#irtokre$or" :19*(>19*1;M a határvi#!ki telet!sek :19*1.en, ill&19'(.an;M a ter"!szeti kin0sek na0ionalizálása, a"ely az ország ola !s $)l#gáz k!szlet!t a ro"án ne"zeti t%k!nek "egszerezteMa vállalatok na0ionalizálása az álla"i enge#!lyez!s !s ellen%rz!s kitereszt!s!vel !s a kül$)l#i ankhitelek $elv!tel!nek tilal"ávalMa szálltási tari$ákkal, a"ely a nyersanyageortot $!kezteM az iartelet!ssel :Brass, 2e#gyes, sil v)lgye; t!rs!g!e !s ne"a "agyar határ "enti városokaM az a#olitika, a"elyen a "agyar t)s!g "egy!ken az országos a#ehatási átlagháro"szorosát telestett!k&  A 2agyarországtl el0satolt területeken a "agyarság #e"ográ$iai, társa#al"i !s gaz#asági oz0ii "in#enhol lero"lottak !s 2agyarországtl is el"ara#tak& A legnagyo leszaka#ás a =a#aság !s Cárátala "agyar k)z)ss!geien k)vetkezett e& A olitikai "a# gaz#asági !s társa#al"i átalakulás legnagyo vesztese "in#enhol a városi k)z!osztály !s iari kisegziszten0iák világa volt& &'(()*'+ ,!csik a$os. A szegény-parasztság/ a mezei és ipari m#nkásság Pls%soran az átlagos "unka!rek 4sehországan sokkal nagyoak voltak, "int 5zlovákiáan !s Cárátalán QRS Az ala0sonya "unka!rrel ka0solatan "egkell e"lteni, hogy ugyanakkor a kiskereske#el"i árak 5zlovákiáan !s Cárátalán sokkal nagyoak, "int a t)rt!nel"i országokan& 4sehországan a h<s !s zsr $ogyasztása !l#ául 19** !s 19*/ !veken *+,7 kg volt& 5zlovákiáan ennek a $ele, Cárátalán e#ig ennek negye#e& A szlovákiai gyáriarosok ki"utatása szerinta ?elvi#!ken 19(8.an egy lakos 1+( kg kenyeret $ogyasztott& 19*8>*8.an a $ea#ag 11* kg volt& De 19''.an "ár 0sak 1(( kg& 5zlovákia !s Cárátala n!e !a $el!t $ogyasztotta annak, a"it a "orvánt<li országok ol#og n!e& QRS 19*(.an 4sehországan 1((( lakosra 17,7' elhalálozás esik, 5zlovákiáan *(,'+,Cárátalán '',16& QRS A 0se0se"%halan#ság a#atai ezt a k!et "utatákK 1((( !lve született 0se0se"% k)zül az els% eszten#%en elhalálozott 4sehországan 19*/. an 1'9,9, 5zlovákiáan 1+1,', Cárátalán e#ig 17+,1 0se0se"%&T H0sik GaosK  !degen igában" #$sz év cseh uralom ala  & Athenaenu", Bu#aest, 19/(& 1++>1+7& igeti %rnő. A hanyatlás kora PA társas !let $or"aruháa, a szo"oking, hossz< !veken keresztül <gyszlván telesen hiányzott& 19'/.an "egt)rt!nt az a szokatlan #olog, hogy az "er trag!#iáa#sze"utata alkal"ával az igazgatság a sznházi iro#a nai ko""unik!ien állan#an $elszltotta a k)z)ns!get, hogyK Pk!retnek a h)lgyek !s urak est!lyiruháan "egelenniT& z a kis eiz# t)et "on# el az er#!lyi társas!let ter"!szet!r%l, "int akár"ilyen hossz< l!re eresztett !rtekez!s& Bu#aesten s%t a "agyar vi#!ken se" kell eharangozni, hogy egy ünne!lyes re"i!ren szalonruháa szokás "egelenni& Az er#!lyi rk legt)e sz"okingát 0sak akkor 0sináltatta "eg,a"ikor "agyarországi turn!ra in#ult, vagy e"utatták #araát a sznházan& gy "ásik elle"z% eiz#, hogy a Colozsvári ságr Clu vala"ely $arsang alatt áltren#ezett !s kirta a "eghvkraK st!lyi ruha k)telez%& 2i t)rt!ntU Az !r#ekl%#!s e$agyott, az e"erek )sszeesz!ltek QRS Az est!lyi ruha kiküsz))l!s!nek ne"volt elk!es elent%s!ge, > egyszeren hiányzott a társas!letnek az a $olya"atossága, a"i "eg volt a "<ltan&QRSGigeti rn%K %$ly ala a &álma" Egy nemzedék szellemi élee" '' eszend( kisebbségi sorsban"  ?raternitas, Bu#aest, 19/1& 19+& Makkai *ándor. %rdély társadalma PAz er#!lyi "agyar társa#alo" QRS "ár a világháor< el%tt se" volt er%sen sz!ttagolva, a nagy változás után e#ig a választ$alak "!g inká elt)rültek s r!szen le iso"lottak& A r!gi $els%, k)z! !s als társa#al"i r!teg elválaszt vonalai lassank!nt elhalványo#tak s "a tula#onk!en 0sak kett%t kül)n)ztethetünk "egK a társa#al"ivezet%k 0sek!lyszá"< !s a vezetettek nagyt)"eg r!teg!t& z a "egkül)n)ztet!s ter"!szetesen "eglehet%sen küls%s!ges, "ert a társa#al"i !letet a "!lyen "ozgatlelki !s szelle"i r<gk s ezek alaán a világn!zeti !s !letsze"l!leti saátosságok "a is l!teznek !s a lehet%s!gek szerint, igyekeznek !rv!nyesülni is& Az el"os#ás, illetvea k)zele#!s leg$%k!en a gaz#asági !s kulturális sznvonal k!nyszer kiegyenlt%#!s!nek $olya"atáan "utatkozik, a"i elszeg!nye#!st !s a szelle"i ig!nyekr%l val$á#al"as le"on#ásokat elent& 2in#árt tegyük azonan hozzá azt is, hogy a $els% r!tegek ez elkerülhetetlen leszállásával sze"en igen sok vonatkozásan"egállathat az alsak, $%leg a n!i r!teg )rven#etes e"elke#!se is&TI#!ziK De!r Hzse$ :szerk;K  Erdély & Atheneu", Bu#aest, 19/1&PA "ez%gaz#asági n!ess!gen elüli r!tegz%#!sre 0sak az 191(.es a#atok állnak ren#elkez!sre& 2ár ezek alaán is Bá0skáan az )sszes ne"zetis!gek k)züla "agyarok voltak a legke#vez%tlene helyzeten, s ez az állaot a $)l#re$or" k)vetkezt!en tová ro"lott& A "ez%gaz#asági keres%k k)zül a "agyarok 6',*3.a$)l#n!lküli volt :n!"etekn!l /',*, a szerekn!l /',+3, #e a szlovákok.ruszinoknál is /6,63;& 2ás "egk)zelt!senK a irtokosok '6,63.a, a irtoktalanok /',*3.avolt "agyar& QRS A gaz#asági 0sel!#ek /8,93.a a "ez%gaz#asági "unkások /1,+3.a "agyar volt& :A "eg$elel% szá"ok a n!"etekn!lK 18,/ illetve 9,/3Ma szerekn!lK 16,6 illetve *(,63&; A "agyarok tehát "in#k!t kategriáan relatv t)s!gen voltak "ár a háor< el%tt is& A k!t háor< k)z)tti i#%szak v!g!na va#asági "ez%gaz#asági "unkások !s 0salá#tagaik szá"a el!rte a '6( ezret, akiknek t<lnyo" t)s!ge "agyar volt& A "ez%gaz#asági "unkások !venteáltaláan 0sak /(./6 naos i#!ny"unkát v!geztek, $%k!nt aratáskor !s kukori0at)r!skor& =olt olyan !v, "int az 19'/.es, hogy *( ezer 0salá# telesen "unka n!lkül"ara#t&TAr#ay GaosK A ugoszláviai "agyarság #e"ográ$iai, gaz#asági !s társa#al"i helyzete 1918 !s 19// k)z)tt& InK u%K  )agyarok a *élvidéken+ Jugoszláviában"  BI, .Bu#aest, *((*& 1'8& A magyarok számának és arányának változása a +árpát-medencében/ 01023014056seh7*zlovákia 191(881&'*+19'(686&/'/  19/17+1&/'/191('(,*319'(17,+319/1*1,63 +árpátal$a 191(186&/''19'(11+&68/19/1*''&8/(191('(,+319'(16,9319/1*7,'3 %rdély 191(1&+68&(/619'(1&/8(&71*19/11&711&861191('1,7319'(*6,8319/1*8,93 8a$daság 191(/*6&+7*19'('7+&17+19/1/6+&77(191(*8,1319'(*',*319/1*8,63 9orvátország 191(119&87/19'(++&(/(19/1+/&/'1191(',619'(1,719/1>  M#ravidék  191(*(&7'719'(16&(6(19/11+&61(191(*',(319'(> 19/1*(,13 :#rgenland 191(*+&**619'(1(&//*19/1*&(7+191(9,(319'(',6319/1>  Az erdélyi magyarság oglalkozási megoszlása az 01;2-as népszámlálás szerint Vster"el!ssel $oglalkozott a "agyarság 683.a, az er#!lyi n!ess!g +7,73.aM ányászatan !s az iaran #olgozott a "agyarság 19,93.a, az er#!lyi n!ess!g 1*,+3.aM kereske#ele"%l !lt a "agyarság /3.a, az er#!lyi n!ess!g ',+3.aM k)zleke#!s%l a "agyarság ',83.a, az er#!lyi n!ess!g *,63.a, !rtel"is!gi ályákon e#ig
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x