Research

10 pages
127 views

A király rendje és a város rendje: rendfenntartás az Árpád-kori Dalmáciában

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A király rendje és a város rendje: rendfenntartás az Árpád-kori Dalmáciában
Transcript
  A Haza Szolgálatában 2017 1 A  HAZA SZOLGÁLATÁBAN  2017 P ROGRAMFÜZET   A  KONFERENCIA RENDJE   Regisztráció   (Ludovika F ő épület, Zrínyi terem)   9:30-10:00   Ünnepélyes megnyitó (Ludovika F ő épület, Zrínyi terem) 10:00–11:00   Délel ő tti szekciók   11:00–14:00   Állófogadás (Kiállító terem, Zrínyi terem mellett)   14:00–15:00   Délutáni szekciók 15:00–19:00 M EGNYITÓ ÜNNEPSÉG   Megnyitó beszédet mond Prof. Dr. Patyi András, Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektor 10:00-10:15   Köszönt ő : dr. Szilvásy György Péter, Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete elnök   10:15-10:30   Köszönt ő : Heged ű s Barbara, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzat elnök 10:30–10:45    A Haza Szolgálatában 2017 2 Biztonságpolitikai Szekció (15 el ő adás) (magyar és angol nyelven) Délel ő tti szekcióelnök: Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc, egyetemi tanár Délutáni szekcióelnök: Dr. Molnár Anna PhD, egyetemi docens Helyszín: Oktatási Épület IV. emelet, 408. terem Id ő pont Név El ő adás címe 11,00 – 11,20 Emmanuel Abeku Essel Can the Ghanaian Chief be banned from Active Politics? The role of Chiefs in Politics in Ghana or Chiefs and Politics in Ghana 11,20 – 11,40 Özge Memisoglu Geopolitical Shift in Drone Proliferation: Chinese Strategic Impact on U.S Policy 11,40 – 12,00 Mukhwinder Kaur The Rohingyas: Security Implications for India and Beyond 12,00 – 12,20 Chandarin Chum Deepening democracy through decentralization: The Cambodia's Case 12,20 – 12,40 Izsó Ottó Measuring Interoperability – Interoperability Maturity Models 12,40 – 13,00 Saqer Sulaiman Public Administration in Palestine 14,00 – 15,00 EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET   15,00 – 15,20 Faust Anita Ütköz ő zónák és a geopolitikai narratívák átértékel ő dése: Közép-Európa aktuális geopolitikai kihívásai 15,20 – 15,40 Horváth-Sántha Hanga A civilek elleni merényletek igazolása a szalafita-dzsihádista retorikában 15,40 – 16,00 Kozma Klementina Románia geostratégiai szerepe a NATO keleti határain 16,00 – 16,20 Kubisch Károly A b ű nszervezetben elkövetett emberkereskedelem tudomásrajutásának és nyomozásának kérdései 16,20 – 16,40 Málnássy András A romló török-EU kapcsolatok lehetséges biztonságpolitikai hatásai a terrorizmus tükrében 16,40- 17,00 Tóth Zoltán Balázs Védelmi felkészítés és gazdasági biztonság 17,00-17,20 Györök László Esettanulmány katonai rendeltetés ű  épületek és építmények tervdokumentációinak áttanulmányozásáról 17,20- 17,40 Nagy Melánia Toboroz az Iszlám Állam  A Haza Szolgálatában 2017 3 Gazdaság- és Szervezéstudományok Szekció (9 el ő adás) Szekcióelnök: Dr. Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Helyszín: Oktatási Épület II. emelet, 202. terem Id ő pont Név El ő adás címe 11,00 – 11,20 Császár Zoltán Az OECD BEPS hatása a (káros) adóversenyre Magyarországon 11,20 – 11,40 Erdei-Derschner Katalin Pénzért értéket elv alapú közbeszerzés 11,40 – 12,00 Weninger Sándor A helymarketing kérdésének hazai dilemmái 12,00 – 12,20 Dobos Piroska Az adócsalás, adóelkerülés, adómegtagadás mikorökonómiai modelljei – mit állít a szakma? 12,20 – 12,40 Ferenczi Larisza Ferenczi Tibor Az elmosódott szavazáselmélet alkalmazása a közgazdaságtudományban és a szociológia területén 12,40 – 13,00 Kis Katalin Kína infrastrukturális beruházásai Afrikában az Új Selyemút fényében 13,00 – 13,20 Makay Mátyás A racionális gondolkodás képességének kvantitatív mérése 13,20 – 13,40 Molnár András A pénzügyi öngondoskodás jelent ő sége a katasztrófa-helyreállításban: hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés 13,40 – 14,00 Szabó Zsolt Mihály A nyugdíjrendszer modellezése és hatásvizsgálata 14,00 – 15,00 EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET  A Haza Szolgálatában 2017 4 Hadtörténelem és Hadm ű vészet Szekció  (8 el ő adás) Szekcióelnökök: Dr. Forgács Balázs PhD, egyetemi docens Dr. Kaiser Ferenc PhD, egyetemi docens Helyszín: Oktatási Épület II. emelet, 204. terem Id ő pont Név El ő adás címe 11,00 – 11,20 Boros László Szovjet légitámadások Ungvár ellen (1944) 11,20 – 11,40 Kiss Márton A 18. századi lázadások hatása a hadm ű vészetre 11,40 – 12,00 Kranzieritz Veronika Fekete vagy fehér? A tömegtájékoztatás és a propaganda kett ő s arca a pszichológiai m ű veletekben 12,00 – 12,20 Mózes Ambrus A brit hadsereg gurka dandárjának megszületéséhez vezet ő  út els ő  lépései 12,20 – 12,40 Suslik Ádám Els ő  világháborús katonai temet ő k Bereg és Ung vármegyében 1914-1915 között 12,40 – 13,00 Varga Dániel Forradalom Milánóban. Városi harc a magyar nemzetiség ű  katonák és az olasz felkel ő k között 13,00 – 13,20 Lengyel Ádám Operation Anaconda – A Shah-i-Khot-völgy megtisztítása 13,20 – 13,40 Tóth Péter Stockdale páncélja. A sztoikus filozófia harcértéke   14,00 – 15,00 EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET  A Haza Szolgálatában 2017 5 Katasztrófavédelem és Haditechnika Szekció  (6 el ő adás) Szekcióelnök: Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula PhD, adjunktus Helyszín: Oktatási Épület IV. emelet, 415. terem Id ő pont Név El ő adás címe 11,00 – 11,20 Seb ő k István A Gy ő ri program tanulságai Zrínyi 2026 aktualitása szemszögéb ő l 11,20 – 11,40 Németh Károly Straussler Miklós tankjai 11,40 – 12,00 Leskó György Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének tapasztalatai és alkalmazásának lehet ő ségei a védelmi szektor területén 12,00 – 12,20 Papp Bendegúz Katasztrófatudatosság Japánban a tokiói Rinkai Katasztrófamegel ő zési Park látogatása kapcsán 12,20 – 12,40 Polgár Miklós A (katasztrófavédelmi szervek) supervisori eljárása a fejl ő d ő  közigazgatás tükrében 12,40 – 13,00 Sáfár Brigitta A Nemzetközi Vöröskereszt közösségi reziliencia programja 14,00 – 15,00 EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x