History

1 pages
5 views

A kikelet latod

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kikelet latod
Transcript
  Plugor Magor  A kikelet, látod...  A kikelet, látod, örökké győztes,  nyomában mégis lankadás kíséri, de múlandókon ünnepibb a szőttes   s az őszi kertek kiérlelt tőkéi.  Ha arany lombok árnyai közt sétálsz, e lomb már hálni kész a metsző széllel,  táncol, s a semmi karjain alászáll zsákszámra hullva egy- egy csípős éjjel.  Ilyen levél a testünk, tarthatatlan, bőrébe szikkad, veszni hagyja nedvét,  s szerelmes fürtjét töppesztik az esték. De mi legyünk egymás gyúló napja!  Az őszutó csak csendélet, csak egy kép s a jég kioldja arany-kék ecsetjét.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x