Leadership & Management

13 pages
27 views

A kézfej szimbolikájához… Egy velemi urnamezős kori agyagtárgy ürügyén. Zum Symbolgut der menschlichen Hand... 2016-2018

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kézfej szimbolikájához… Egy velemi urnamezős kori agyagtárgy ürügyén. Zum Symbolgut der menschlichen Hand... 2016-2018
Transcript
  TISICUMa Jász-Nagykun-Szolnok megyeimúzeumok évkönyve XXV.  TISICUM XXV. ANNUALOF THE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK COUNTY MUSEUMSJAHRBUCH DER MUSEEN DES KOMITATSJÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSZOLNOK2016   TISICUM a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XX. SZOLNOK2016    A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE XXV.  TISICUM – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XXV. Szerkesztőbizottság: Csányi MariettaGulyás Katalin Hegedüs Gabriella Horváth LászlóKaposvári Gyöngyi Fordítások: Mali Péter és a szerzőkTipográa és tördelés: Tímár Tamás - TT Play Kft. A kötet megjelenését támogattaa Nemzeti Kulturális AlapprogramBéres Gyógyszergyár Zrt..© Damjanich János MúzeumISSN 1217-4165 Felelős kiadó: dr. Horváth László múzeumigazgatóNyomdai munkálatok: Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., DebrecenFelelős vezető: ifj. Kapusi JózsefKészült 250 példányban + 20 separatum,46 ív terjedelemben, A/4 méretbenSzerkesztőség: Szolnok, Kossuth tér 4.Tel.: 56/421-602; Fax: 36-56/510-151;E-mail: : muzeum@djm.hu; titkarsag@djm.hu  5 Tartalomjegyzék - Contents - Inhalt TISICUM XXV. Horváth László:  Köszöntő  ................................................................................................................................................................................................ 9 Tabula Gratulatoria  ........................................................................................................................................................................................................ 10 Pató Mária:  Tárnoki Judit bibliográája  .......................................................................................................................................................................... 11 Régészeti tanulmányok  Anders Alexandra:  Újkőkori nőtörténet – bioszociális régészet Polgáron  ..................................................................................................................... 15 Raczky Pál–Füzesi András:  A múlt szimbolikus eseményeinek rekonstrukciója  .......................................................................................................... 25 Bittner Bettina:  A bedőlt falak néma falak? A lenyomatos paticsok vizsgálatának lehetőségei a késő neolitikumban az Alföldön  ............................. 33 Fábián Szilvia:  Újkőkori és rézkori településnyomok Sávoly határában  ........................................................................................................................ 41 Kovács Katalin:  Településszerkezeti sajátosságok Kenderes  Kulis kora rézkori lelőhelyén: az elmúlt évtizedek kutatási eredményei  ....................... 55 Siklósi Zsuzsanna–Szilágyi Márton:  Módszertani, interpretációs kérdések az alföldi rézkor radiokarbon keltezése kapcsán  ................................... 65 Kiss Viktória–Kulcsár Gabriella:  Újra a balatonakali bronzkori sírról  ........................................................................................................................... 73 Guba Szilvia:  A hatvani kultúra elterjedése és kutatásának állása Nógrád megyében  .................................................................................................. 81 Koós Judit:  Öntőformák – öntött formák. Újabb adatok a Füzesabony-kultúra fémművességéhez Északkelet-Magyarországon  ............................... 91 Csányi Marietta:  Amiről a sírleletek szólnak. A társadalmi rétegződés jelei a jánoshidai késő bronzkori temetőben  ................................................. 109 Fülöp Kristóf:  Különleges késő bronzkori gyermeksír és miniatűr edénykészlete  ....................................................................................................... 121 Somogyvári Ágnes:  Bronzkori edénylelet Városföld–Homokbánya lelőhelyről  ........................................................................................................... 133 P. Fischl Klára–Hajdu Tamás:  Mezőnagymihály – Nagyecsér-Észak lelőhely bronzkori temetkezései  ...................................................................... 141 Jankovits Katalin:  Spätbronzezeitliche sanduhrförmige Anhänger in Ungarn  ............................................................................................................ 161 Ilon Gábor:  A kézfej szimbolikájához…Egy velemi urnamezős kori agyagtárgy ürügyén  ............................................................................................ 169  V. Szabó Gábor:  Horgászhorgokat tartalmazó bronzdepó Telkibánya-Cser-hegy erődített településéről  ................................................................... 175  Váczi Gábor:  Deponált díszedények Tiszabura késő bronzkori településén  ................................................................................................................ 185 F. Kovács Péter:  La Téne-kori „szapropleit” karikaékszerek Jász-Nagykun-Szolnok megyéből  ................................................................................. 193 Hoppál Krisztina: ’Vestis serica et odium luxoriae’. Kínai selyemleletek Pannoniában  ............................................................................................... 207 Cseh János:  Kengyel-Vígh-tanya. Gepida telepobjektum rúnás csontfésűvel a Kr. u. VI. századból .......................................................................... 221 Madaras László:  Hol lehetett az avarok hring-je? II.  .................................................................................................................................................... 239 Pálóczi Horváth András:  A Nagykunság térségének településviszonyai a X-XI. században  ...................................................................................... 249 Bálint Marianna:  Újabb régészeti kutatások Böszörmény falu területén. Megjegyzések az Árpád-kori falu edénykészletéhez  ................................. 265 Selmeczi László:  A négyszállási keresztekről és ismételten az I. sz. temető problematikájáról. (Viták, vélemények, szakmai tévedések)  ................ 271 Nevizánszky Gábor – Prohászka Péter:  Közép- és kora újkori sírok a naszvadi Jánoska-partról ............................................................................ 279 TARTALOMJEGYZÉK
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x