Arts & Architecture

7 pages
50 views

A kettős accusativus az akkád nyelvben [Double accusative constructions in Akkadian]

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kettős accusativus az akkád nyelvben [Double accusative constructions in Akkadian]
Transcript
  114 Eötvös Loránd TudományegyetemOfficina Thewrewkiana   158Sövegjártó Szilvia  A kett ő s accusativus az akkád nyelvben Az akkád nyelvben a kett ő s accusativusi szerkezet hagyományos értelmezése szerint olyan konstrukció, melyben két formailag accusativusi esetben álló igei szerepl ő  van, de ezek közül csak az egyiket foghatjuk fel az ige tárgyaként.Ezt az elemzést alátámasztja, hogy a kett ő s accusativus mellett ezeknél az igéknél megjelenik egy másik konstrukció is, amelyben a nem tárgyi igei szerepl ő t prepozíciós szerkezet fejezi ki. Ezt mutatják az alábbi példák:(1a) amtam š  ikaram tapqid   (Huehnergard A Grammar of Akkadian, 2005: 34) szolgáló.   olaj.   ad.   a szolgálónak adtad az olajat(1b) š  ikaram ana amtim tapqid (Huehnergard 2005:35) olaj.      szolgáló.   ad.   olajat adtál a szolgálónak  Míg a prepozíciós szerkezettel kifejezett konstrukciót produktívnak tartják az akkád nyelvben, a kett ő s accusativusról úgy vélik, hogy el ő fordulása meghatározott igékre kor-látozódik. A tranzitív igék kauzatív alakjának elemzésekor viszont a szakirodalom gyak-ran eltér ett ő l a felfogástól. A kauzatív igéknél általában mindkét accusativusban álló igei szerepl ő t az ige tárgyának tekintik, és ebben az esetben a szerkezet produktivitását sem vonják kétségbe. A kauzatív ige mellett álló kett ő s accusativust mutatja az alábbi példa:(2a) eqlam ṣ  ē  nam u š  t  ā  kil (CH xv 52-53) föld.   nyáj.   legeltet.    a földön nyájat legeltetett(2b) alpam š  a ḫ azannim ina q  ā  tim u š  akkalu  (PBS 1/2 54:9) jószág.      uraság.      kéz.   etet.   az uraság jószágát kézb ő l etetemEl ő adásomban azt szeretném felvetni, hogy az eddigi felfogástól eltér ő  néz  ő pontból megvizsgálva a jelenséget, kimutatható, hogy a kett ő s accusativust azonos módon értel-mezhetjük valamennyi igetörzs esetén, illetve szeretnék rámutatni arra is, hogy a kett ő s  159 accusativusi szerkezet szemantikai szempontból nem egyenérték  ű  azzal a konstrukció- val, amikor egy nem tárgyi igei szerepl ő t prepozíciós szerkezet vezet be.Az akkád nyelvben a különféle igealakokat, mint a kauzatív vagy a passzív, az igei morfológiával fejezhetjük ki, az igetörzs megváltoztatásával. Ez sokszor arra a következ-tetésre vezet, hogy a jelentés is csupán az igét ő l függ, nem pedig a szerkezet egészét ő l. Ezzel a felfogással szemben foglal állást a konstrukciós nyelvtan. Ennek a megközelítés-nek az alapja egy egyszer ű  megfigyelés, miszerint egy igealak mellett az igei szerepl ő k többféle konstrukcióban is el ő fordulhatnak. A konstrukciós nyelvtan azokat a szisz-tematikus jelentésbeli különbségeket, amelyek egy adott ige különböz  ő  konstrukciói között mutatkoznak meg, és az ige jelentéséb ő l nem következtethetünk rájuk, magának a szerkezetnek tulajdonítja. Ezt a különbséget egy példával is szemléltetve, hasonlítsuk össze az alábbi két mondatot:(3a) Félek átkelni az úton.(3b) Félek az úton való átkelést ő l.A két mondat jelentésbeli különbsége abban ragadható meg, hogy míg az els ő  szerkezet esetén feltételezhetjük, hogy a beszél ő nek szándékában áll átkelni az úton, a második szerkezet egy általános félelmet fejez ki, a szintaktikai forma különbségei jelentésbeli különbségeket hordoznak. A mondatok jelentését tehát nem kizárólag az ige, vagy az egyes szavak alakítják ki, hanem maga a szerkezet is jelentéssel bír. Ez a felfogás egyben azt is megmagyarázza, hogy miért fordulhat el ő  egy ige számos különböz  ő  konstruk-cióban. Amennyiben az akkád nyelv kett ő s accusativusi szerkezeteit ebben az elméleti keretben vizsgáljuk, feltételezhetjük, hogy szemantikai különbségeket hordoz a kett ő s accusativus használata a prepozíciós szerkezetet tartalmazó konstrukcióhoz képest.Miel ő tt rátérnénk az akkád nyelv vizsgálatára, a nyelvészeti szakirodalom alapján érdemes röviden összefoglalni az accusativusi esetre vonatkozó fontosabb megállapítá-sokat. Az accusativusi eset legelterjedtebb funkciója az ige tárgyának jelölése. A tárgy a cselekvésben közvetlenül érintett igei szerepl ő , az igével való szintaktikai kapcsolatának szorosságát tekintve az alany és a többi igei b ő  vítmény között helyezhet ő  el. Az igei sze-repl ő khöz szemantikai funkciójuk függvényében tematikus szerepeket rendelhetünk. A két igei szerepl ő  vel rendelkez  ő  tranzitív ige tárgya tematikus szerepét tekintve a  patiens  . Amennyiben az ige három igei szerepl ő  vel rendelkezik, melyek közül az egyik egy olyan tárgy, amely nem patiens, az általában annak a következménye, hogy a cselekvés valami-lyen módon közvetlen hatással van erre az igei szerepl ő re. Ezt a szorosabb kapcsolatot a konstrukcióban a szemantikai szerep megtartása mellett a szintaktikai funkció megvál-tozása, vagyis az accusativusi eset felvétele fejezi ki. Hasonlítsuk össze ennek alapján az alábbi mondatokat:(4a) sulupp  ī  ka ul ā  kul (Sumer 14 30 No. 12:8) datolya.  .      eszik.   a datolyádat nem ettem meg  160 (4b) k ā  ram ī  kul  ū  k ā  sam i  š  tû (ARM 8 13 r. 11) tál.   eszik.   pohár.   iszik.    egy tálból ettek, egy pohárból ittak Az els ő  a patiens szerepét betölt ő  tárgyra példa, a második mondatban ugyanakkor a tárgy nyilvánvalóan nem patiens, tematikus szerepét tekintve nem azonos az els ő  mon-dat accusativusi szerepl ő  jével, azonban valóban kiemelt jelent ő séggel bír ez a szerepl ő  az állítás szempontjából.Az akkád nyelvtanok különbséget tesznek e két szerepl ő  között, míg a (4a) példában megjelen ő  igei szerepl ő t az ige tárgyának tekintik, a (4b) példát az accusativusi eset adverbiális használataként jellemzik. A megkülönböztetés alapja, hogy egy eset a nyelv-ben nem csupán egyetlen kapcsolattípus leírására lehet fenntartva, hanem több funk-ciót is betölthet. Az adverbiális accusativus arra utal, hogy az accusativus a mondatban határozói szerepet betölt ő  igei szerepl ő  esete is lehet. Ennek a konstrukciónak a leírása sok tekintetben hasonlóságot mutat a kett ő s accusativusi szerkezet igei szerepl ő inek elemzésével, mivel jellemz  ő en az adverbiális accusativust is egy prepozíciós szerkezettel állítják szembe, éppen úgy, ahogyan azt a kett ő s accusativus esetében az (1) példa mon-dataiban is láthattuk.Azonban érdemes-e megkülönböztetnünk az adverbiális accusativust? A válasz igen, amennyiben azt csupán szintaktikai konstrukciónak tekintjük, amely szemantikailag egyenérték  ű  azzal, amikor a b ő  vítményt prepozíciós szerkezet fejezi ki.   Valóban nincsen különbség a prepozíciós szerkezet és az annak megfelel ő  accusativusi esetben álló b ő - vítmény értelmezése között, a jelentés viszont nem csupán az egyes elemek, hanem az egész szerkezet jelentésének függvénye is. Azt pedig beláthatjuk, hogy a két szerkezet  jelentése eltér ő : a kett ő s accusativus a prepozíciós szerkezettel szemben arra utal, hogy a szerepl ő  közvetlenül érintett a cselekvésben. Véleményem szerint tehát az adverbiális accusativus és a prepozíciós szerkezet mindössze egy közös tulajdonsággal rendelke-zik: a b ő  vítménynek mindkét konstrukcióban azonos a tematikus szerepe. Azonban a két konstrukció nem azonos egymással a szerkezethez tartozó eltér ő  jelentés miatt. Az adverbiális accusativus megkülönböztetése ezért voltaképpen fölösleges, mert csak az egész szerkezet függvényében tudjuk értelmezni, az adverbiális accusativus nem pusztán szintaktikai, hanem szemantikai konstrukció, mégpedig nem a szerkezet egyes elemei-nek, hanem a szerkezet egészének a jelentését módosítja.Feltételezésem szerint a kauzatív igealakok elemzése sem vezet eltér ő  eredményre. Amennyiben egy tranzitív ige kauzatív alakban szerepel, a m ű  veltetés tárgya, a m ű  vel-tetett tölti be a patiens szerepét, míg a másik tárgy vagy meg sem jelenik a mondatban,  vagy az igét ő l szintaktikai szempontból távolabb álló igei szerepl ő k közé kerül, amire az utal, hogy nem csupán accusativusi esettel fejezhet ő  ki. A (2) példa mondatai is szemlél-tetik, hogy a kauzatív igék mellett álló kett ő s accusativusi szerkezet egyik igei szerepl ő  je  valóban kiváltható prepozíciós szerkezettel. A kett ő s accusativusi szerkezet gyakori el ő -fordulása a kauzatív igealakok körében tehát hasonlóképpen azzal állhat összefüggésben, hogy a m ű  veltetett szerepl ő  mellett megjelen ő  másik tárgy kiemelt jelent ő séggel bír.  161 De miben is ragadható meg pontosan a különbség a kett ő s accusativusi szerkezet és a prepozíciós szerkezet jelentése között? A nyelvészeti irodalomból ismert, hogy a két szerkezet eltérést mutat a mondat információstruktúráját tekintve. A kett ő s accusativusi szerkezetben a patiens általában az új elem, míg a másik szerepl ő  már ismert, a pre-pozíciós szerkezetben pedig általában a tárgy tekinthet ő  ismertnek, míg a prepozíciós szerkezet által kifejezett szerepl ő  új elem. A két szerkezet tehát alapvet ő en abban tér el, hogy melyik igei szerepl ő  a topik, vagyis a mondatnak azon eleme, amelyre az állítás  vonatkozik és amely a kontextusban ismertnek tekinthet ő . Vizsgáljunk most meg né-hány olyan példát, ahol nyomon tudjuk követni a mondatok információstruktúráját is, szemben a korábbi, kiragadott mondatokkal. (5a) ṭ  uppam š  âtu š  arram š  uqil (ARMT 13 n. 47 15-16) tábla.   ez.   király.   figyelmet felhív.   hívd fel erre a táblára a király figyelmét(5b) š  umma rê’um ana š  ammi ṣ  ē  nam š  ukulim itti b ē  l eqlim l  ā    ha pásztor.      f  ű .   nyáj.   legeltet.      úr.   föld.     imtagar-ma balum b ē  l eqlim eqlam ṣ  ē  nam u š  t  ā  kil  megyezik.   nélkül úr.   föld.   föld.   nyáj.   legeltet.  ha egy pásztor a füvön nyájat legeltetni a föld tulajdonosával nem egyezett meg, és a föld tulajdonosának távollétében a földön nyájat legeltetett (CH xv 46-53)Az (5a) példa egy kett ő s accusativusi szerkezetet tartalmaz, ahol egyértelm ű en a király a m ű  veltett, a patiens. A másik igei szerepl ő  azért kerül accusativusi esetbe, mert az a mondat topikja, egyrészt mert korábbról ismert elem, amint azt jelz  ő  je is mutatja, másrészt pedig mert rá vonatkozik az állítás. Az (5b) példa esetében egy korábban már idézett konstrukció szövegkörnyezetét figyelhetjük meg. Itt is megállapítható, hogy a topik a föld, amely a szövegben korábbról referenciával is rendelkezik, és amely funk-ciójának megfelel ő en accusativusi esetben áll. Számtalan ehhez hasonló példát lehetne felsorakoztatni, amely alátámasztaná, hogy a kett ő s accusativusi szerkezet használata meghatározza a mondat információs struktúráját. Vizsgáljunk meg a prepozíciós szerkezetet tartalmazó konstrukcióra is néhány pél-dát, mégpedig a korábban már említett (6a), valamint a (6b) mondatokat. Mind a kett ő  esetében belátható, hogy a tárgy tölti be a topik szerepét, míg az új információt a prepo-zíciós szerkezet hordozza.(6a) alpam š  a ḫ azannim ina q  ā  tim u š  akkalu  (PBS 1/2 54:9) jószág.      uraság.      kéz.   etet.   az uraság jószágát kézb ő l etetem(6b) ana kussîm ab ī  ka ulte  š  ibka (MRS 9 88 RS 17.353:2)    trón.   apa.  .   ültet.  .   apád trónjára ültettelek tégedA kett ő s accusativusi szerkezet esetében a tárgyi igei szerepl ő k szu ffi  xumként is meg- jelenhetnek az igén. Az erre vonatkozó példáknak egy sz  ű kebb körét szeretném meg-
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x