Business & Finance

25 pages
22 views

A kereszténység védőbástyája 1526 őszén. In: Őrzők, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk. PÓSÁN László, VESZPRÉMY László, BODA József, ISASZEGI János. Zrín

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kereszténység védőbástyája 1526 őszén. In: Őrzők, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk. PÓSÁN László, VESZPRÉMY László, BODA József, ISASZEGI János. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2017. 293–318.
Transcript
  293 Bárány Attila  A kereszténység védőbástyája 1526 őszén * I n: Őrzők, vigyázzatok a határra! Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig.  Szerk. P ÓSÁN   László, V ESZPRÉMY   László, B ODA   József, I SASZEGI   Jáno s. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2017. 293  –  318.  294  295 A tanulmány azt vizsgál  ja  –    alapvetően nyugati, s legnagyobb részt az igen megbízható angliai követjelentések, itáliai és birodalmi híradások, német újságlapok alapján –  , hogy 1526. augusztus 29. ut án  mit tud Európa Magyarországról, arról, mi történik az országban? Mi a török célja? Merre tart a szultán serege? Valóban elveszett -e a  propugnaculum ? Maradt- e belőle valami a tragikus csapás után ? A Nyugat- Európában szeptembertől decemberig elterjedt híreket vizsgálva próbálom bemutatni, milyen kép él a „védőbástyáról” a mohácsi vereség után, m i lyen állapotban van a z ország   védelm e. Tartaniuk kell- e egy esetleges Bécs elleni támadástól? Jön -e török rögvest a Nyugat ellen? Most tényleg    veszélyben van -e a k  ereszténység? Vagy a magyarok, mint mindig, csak panaszkodnak  –    ahogyan a Birodalmi Gyűlések vagy a Szentszék elé terjesztett querela Hungariae oratióikban „szokták” –, hogy minél több segélypénzt sajtoljanak ki. Szakály Ferenc úgy látta, hogy Mohács, illetve a török kivonulása, október 12. után „Magyarország látszólag teljesen szabad”,  de „ semmivel sem szabadabb mint volt ”. 1  Azt vizsgálom, hogy an látták ezt a kortársak    Európában. Milyen a katonai helyzet, „mennyire szabad” az ország? Erről mennyit tudhattak Bécsben, Velencében vagy Rómában? A török felvo nulásának méreteit hallva szörnyű sejtelmek kelnek lábra Európa szerte Magyarország küszöbön álló pusztulásáról. Umberto de Gambara legátus szeptember elején –   amikor még nem is tud Mohácsról –    azt a hírt kapta, hogy a török már Buda (!) felé menetel.  A z ütközet előtt Bécsbe n és Augsburgba n is felsejlett, hogy Buda is „rövid időn belül az oszmánok kezére kerül” , a s zultán  pedig „képes lesz kiterjeszteni hatalmát az egész kereszténység fölé”. 2   A mohácsi csatáról az első hír  t a granadai angol követ  jelentette szeptember 4- én. 3   Mindössze annyit, hogy „a magyarok nagy vereséget szenvedtek a törököktől, akik sokukat levágták”. 4  S ejtetni engedi, hogy V. Károly is mozgósítani fog erőket, de attól tart, egyelőre Ná  p oly védelmével sokkal inkább el van foglalva. A spanyol udvarba igen korán elért a hír, hiszen Magyarországon az első híreket is csak 30 - án éjfélkor kapta meg Budán Burgio    báró, amiről szeptember 5 - én  jelentett Pozsonyból . 5   Frangepán Kristóf szeptember 5 - én írt róla Zágrábból 6    –     jóllehet   * A szerző az MTA - DE „Lendület” Magyarország a középkori Európában (LP 2014 -13/2014) kutatócsoport tagja.   1  S ZAKÁLY Ferenc:  A mohácsi csata . Budapest, Akadémiai, 1975, 119. 2  British Library [= BL] Cotton MS Vitellius [= Vit.] B. VIII f. 123  –  124.;  Letters and Papers Foreign and  Domestic of the Reign of Henry VIII  . I-XXI. Eds. J. S. B REWER  , James G AIRDNER  , R. H. B RODIE . London, H. M. Stationery Office, 1867-1910; 1920-32, [= LP] IV/2. n. 2466. 3  BL Cotton MS Vespasian [= Vesp.] III f. 256.; LP IV/2. n. 2456. 4   „[…] hungarians hath been overthrown by the turke and slayn many”. uo.   5   Sadoleto pápai titkárnak  :  Relationes oratorum pontificiorum. Magyarországi pápai követek jelentései 1524  –  1526  . (Monumenta Vaticana Hungariae historiam regni Hungariae illustrantia. Series 2, t. 1.) Budapest, k. n., 1884 [2001] [= Mon. Vat. II/1.] n. 130.;  Mohács Magyarországa: Báró Burgio pápai követ  jelentései . Ford. B ARTONIEK Emma. Budapest, Magyar Irodalmi Társaság, 1926, n. 4 9.;  Mohács . Szerk. B.   S ZABÓ   János. [= Mohács] Budapest, Osiris, 2006 , 93.; "Nekünk mégis Mohács kell..." II. Lajos rejtélyes  296 úgy tudta, „a király megmenekült” –  , valamint Brodarics István is 6- án írt  L engyelországba. 7  A Bécsbe távozó budai pápai küldött, Joannes Verzelius szeptember 6- án tudósította a Szentszék  et. 8   Mária királyné 9 - én adott először hírt, Zsigmond lengyel királynak. 9  Brodarics szeptember 10- én írt a Szentszéknek, de a   vereség   tényén   kívül többet nem közölt . 10    Nagyon korán érkezett híradás Velencébe   Szülejmán nevében . A szeptember 5- ére vagy 6- ára datálható híradás mintha egy győzelmi fethnámé lenne : a szultán, miután Pétervárad mellett 16 másik erődöt is bevett,   Buda felé vette az útját. 11   Már évekkel Mohács előtt fel -fel röppent a vád, hogy Velence kétszínűen viselkedik, s álnok módon lepaktál a törökkel, mintha már előre „készülne” a Magyar Királyság bukása utáni helyzetre. 1525-  ben a török puhatolózott a Köztársaság irányában, az ügyben, mi lenne a Signoria magatartása egy itáliai, a Habsburgok vagy a pápa birtokai elleni hadjárat esetén. 12   Most a szultán követet is küldött  Andrea Gritti dogéhoz, hogy „közölje a jó hírt”, mivel „barátság köti össze” a Köztársasággal. A Köztársaság október 2 - án k  özölte konstantinápolyi követével, hogy „örömét kéri kifejeztetni a porta előtt a győzelmek felett”, és „üdvözlő követséget fog meneszteni”. 13  A bailo  a nagyvezír előtt örömét halála és különböző temetései”.  Szerk. F ARKAS   Gábor Farkas, S ZEBELÉDI  Zsolt, V ARGA  Bernadett. Budapest, MTA BTK  –   OSzK, 2016, 178. 6   Mohács, i. m.  94  –97.; „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.  178. 7  Pozsony: Stephanus B RODERICUS :  Epistulae . Edidit…Petrus K  ASZA . Budapest, Argumentum  –   MOL, 2012, n. 64.; [Acta Tomiciana]  Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste serenissimi principis Sigismundi …  regis Polonie ... per Stanislaum G ORSKI . I  –VIII. Posnaniae, Biblioteka Kórnicka, 1852– 1860. [= AT] VIII. n. 172.; Mohács, i. m.  97  –  98. 8  Mon. Vat. II/1. n. 131 9   Pozsony: AT VIII. 181.; Mohács, i. m.   99.; „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.  180. 10  Pozsony, szept. 10.: B RODERICUS : Epistulae, n. 66.;  Lettere di principi. Litterae principum ad papam (1518- 1578). Fejedelmi levelek a pápának (1518–  1578) . Edidit József B ESSENYEI , Roma  –   Budapest, Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma, 2002, n. XIV/9. 11  The National Archives/Public Record Office, Kew, State Papers [=SP] 1/39 f. 108.; LP IV/2. n. 2464. Kivonat: Ó VÁRY , II. 5. Rómába is eljut a híre: Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426-1605) . Közreadja T USOR    Péter,  N EMES   Gábor, Budapest    –    Róma, PPKE, 2011 [= Consistorialia], n. 83.; Antonín K  ALOUS : „Elfeledett források a mohácsi csatáról: Antonio Burgio pápai nuncius jelentései, és azok hadtörténeti jelentősége”,  Hadtörténelmi Közlemények   120 (2007) 603  –  621. 621. 12  BL Cotton MS Vit. B. VII. f. 155.; LP IV/1 n. 1419.; Calendar the English Affairs, existing in the  Archives and Collections of Venice and in other Libraries of Northern Italy . Ed. Rawdon B ROWN . I-III. 1202  –  1526. London, Longman, 1864  –  69, [= CV] III. n. 1050. 13    A Magyar tud. aka démia Történelmi bizottságának oklevél  - másolatai , ismerteti Ó VÁRY   Lipót. Budapest, MTA, 1890, II. n. 6. Okt. 12- én határoznak a követségről, nov. 11 - én útnak indítják. Uo. II. n. 9.; n. 11.    297 fejezte ki a mohácsi diadal felett. 14  N ovemberben az is elterjedt, Mohácsnál Velen ce „néhány száz emberrel a törököt támogatta”. 15  Az Innsbruckban tartózkodó Ferdinánd főherceg szeptember 4- én már hírt kapott, 16  de csak szeptember 7- én  bizonyosodott meg az ütközet kimeneteléről , akkor kapott ugyanis „több postát”, s továbbította a   hírt . 17  H ermann von Wied kölni érseknek    ír  t a speyeri gyűlésre , de a vereség tényén kívül annyit közöl t csupán, hogy   „ nem tudjuk, hol van a király, és mi lett a sorsa”. Kaotikuss á tette a helyzetet, hogy II. Lajosról   nagyszámú, egymásnak soks z or ellentmondó hír k  eringett . Arról, hogy életben van -e, vagy ha meghalt, hogyan vesztette életét, s erről miként és mikor bizonyosodtak meg a kortársak itthon és Európában , tanulmánykötet látott napvilágot, így erre   e helyütt nem térek ki . 18  O lyan hírek is felröppentek, hogy „miután a magyar sereg egy részét leverték, a király, az embereivel, […] megtámadta a törököt és szétzavarta, s el is fogta Ibrahim” nagyvezírt. 19   Hasonló hír jutott el Itáliából a Jagellók spanyolországi követéhez, Johannes Dantiscushoz: „a király, miután először vereséget szenvedett, csehekkel, lengyelekkel és németekkel egészítette ki a seregét, majd a törököket legyőzte, a vezérüket, Ibrahim basát  pedig élve foglyul ejtette”. 20   Fiuméba n és Zenggbe n is úgy értesültek, hogy „a szultán fogságba esett”. 21  Egy velencei  jelentés „egy Magyarországon járt skóttól”   úgy értesült, hogy a magyarok annyira „erőre kaptak”, hogy abban reménykednek, hogy „ ellen tudnak állni a töröknek”. 22   A legnagyobb gond a bizonytalanság, a megalapozatlan jelentések és a sokszoros áttétellel érkező, gyakorta első kézből kapottnak titulált híradások töm kelege volt. 14  T ÖRÖK    Pál: „A mohácsi vész diplomáciai előzményei”. In:  Mohácsi emlékkönyv  1526  . Szerk. L UKINICH   Imre. Budapest, Királyi Magyar Nyomda, 1926.  141  –  192. 189. 15  E gy cseh nemes jelentése, nov.: Mohács, i. m.  130. 16   Österreichisches Staatsarchiv. Finanz - und Hofkammerarchiv, Hoffinanz und Niederösterreichische Kammer. Die ältesten durch die Register nicht erfassten Akten des Bestandes Niederöst. Kammer. 1525– 1531. Fasc. 2. n. 93. idézi E.   K  OVÁCS   Péter: „Ferdinánd főherceg és   Magyarország (1521–1526)”, Történelmi Szemle  45 (2003) 1  –  2: 25  –  44. 42. 17   „[…] Turckh […] den Künig zu   Hungern […] geslagen vnd abgesygt haben solle. Wie aber solche Slacht ergangen, wo sein Khünigelich wirde in derselben belieben vnnd hinkommen ist, das moegen wir noch nit wissen, […] das man noch nit wissen mag, ob dieselbig in leben oder umbkomen ist.” BL Cotton MS Vespasian F. I f. 17.; „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.  179. 18   „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.   19   Zengg, szept. 16.: „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.   183. (Domokos György fordítása.)   20  Okt. 14.: „Nekünk mégis Mohács kell”… i. m.  194. (Szeb elédi Zsolt ford.)   21   Zára, szept. 24.: Mohács, i. m.  107. 22  SP 1/39. p. 137.; LP IV/2. n. 2512.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x