Essays & Theses

7 pages
28 views

A keresztény filo- és antiszemitizmus szociológiailag leginkább megragadható indikátora: a zsidó keresztény vegyesházasság elfogadása és elutasítása

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A keresztény filo- és antiszemitizmus szociológiailag leginkább megragadható indikátora: a zsidó keresztény vegyesházasság elfogadása és elutasítása
Transcript
  Nagy Péter Tibor:  A keresztény filo- és antiszemitizmus szociológiailag leginkább megragadható indikátora: a zsidó keresztény vegyesházasság elfogadása és elutastása Szümposzion a zsidó-keresztény kapcsolattörténet új fejezetét nyitó 1947-es Seelisberi !onferencia "et#enedik é#ford$lója alkalm%#al&elysz'n( )*+, !line terem. /roramkeret( 0ayar $dom%ny 2nnepeSzer#ez3( )*+, "eoló$s és +elkész Szak So% és !ereszténysé !$tatóintézetörténelemile(195-68 % rk ref ev izrrk vőlegény 7,93 2,76 0,65ref 26,7 0,56ev 29,5 0,78Összes 65 20,5 6,26 5,27  KÖZELS! rk ref ev izrrk vőlegény 0,39 0,"" 0,#2ref 0,"# 0,##ev 0,"5 0,#5 6$dapesti trendek(Szociolóiai Szemle 199:. -44.  Karády Viktor    ;<=>0?6@+@AS SABSC0?6@+@AS <S ,=+=!=C=@ D=>E=S&ACSSA> 6BF/=S=8  !< D@+A>&A6?;G !HCH   III1945 $t%n adatösszeoml%sIIIIJszeretiJ nem K JelfoadjaJ "zsidókat" vagy "embereket" @ JSzeretiJ a csoportok exogám illetve endogám volta - mindig távolság közelség mutató - A szekularizáció !tiszta vallási ok! egyre kevésbé "átszik - !romantikus házasság!# a k$zbeszédben: szeretet# szerelem kell a házassághoz Első megközelítésben tehát  : azok !szeretik! a zsidókat# akik házasodni is készek vel%k& II. "zsidókat" univerzalisták és filoszemitáktársadalmilag - az észak-nyugat euró'ai széls("obboldallal ellentétben - )agyarországon nincs olyan   politikailag aktívan szervezett   cso'ort# mely egyszerre fe"tené ki aktivitását az antiszemitizmus ellen és más cso'ortok diszkrimináció"a mellett& Társadalmi csoport - minden felmérés azt mutatja, ogy az életkorral és az iskolai végzettséggel mindenképpen összef!gg- iskolázottabbak inkább tudják mit illik mondanieát# egy csoporton bel!l kell vizsgálódni- iskolázott, városi csoport - ogy lásson zsidót #$- fiatalabb csoportot - konkrét legyen a ázasodási kérdés Az ideális felmérés - néai %ktatáskutató &ntézet - els's egyetemisták-f'iskolások - (ukács )éter vezetett *++*-ben  kérdés( 55. 0ilyen leközelebbi #iszonyt foad el a felsorolt népek népcsoportok ey-ey taj%#alL *ogardus skála  Elfogadnámházastársnak,élettársnak  Családomba fogadnám Elfogadnámlakótársnak  Elfogadnámmunkatársnak  Elfogadnám szomszédnak  Egy városban- faluban laknék vele Egyországban selaknék vele  ., /0-émetek *-1omák 2-%sztrákok 3-4sidók 5-6zlovákok 7-1ománok 8-9merikaiak :-;<naiak =-6zerbek 0+->ranciák 00-%roszok 0*-9rabok   a  357* els's allgató *0,* ?-a jelentette ki, ogy egy zsidót elfogadna ázastársnak, élettársnak@z kevésA- ;ovács 9ndrás 0==*-ben 0+++ f's reprezentat<v fels'oktatási mintán 28?-ra mérte azon allgatók arányát, akik számára "problémát jelentene összeázasodni valakivel, aki zsidó származásB", - Csepeli Dyörgy és Eurányi &stván *+0+-es felmérése szerint a lakosságban 30? az elfogadók aránya - 'k nem ázastársra, anem partnerre kérdeztek Einden etnikai csoportra jóval kisebb elfogadást mutat /élet'leg arról van szó, ogy a kérdez'k nem az egyes áll<tásokat egyenként felmutató kártyát asználtak, anem a távolság skálát "egyben" ismertették az interjualanyokkalF@ # 9 kisebb csoport tisztább képet ad#@ *0,*? több mint kétarmada G03=?$ nem univerzalista alapon adott választ Ők tehát szeretik a zsidókat. Eelyek a tényez'kH 1. TáblázatA hallgató neme és a zsidókkal való házasság elfogadása  #++ ,sidót nemfogadna el# vagy nemválaszolt#++ ,sidótelfogadnaházastársnak#élettársnak.#++ *árkitelfogadnaházastársnak#élettársnakk/ Neme férfi0.1.212.+3/ 42#053#05/#15++#+5 . n(20461+4+./4 41#5/#50#15++#+5Total6/2/041.123/0. 41#153#250#65++#+5  incs összef!ggésA 2. TáblázatA hallgató apának iskolai végzettsége és a zsidókkal való házasság elfogadása  #++ ,sidót nem fogadna el# vagy nem válaszolt#++ ,sidót elfogadna házastársnak# élettársnak.#++ *árkit elfogadna házastársnak# élettársnakN#++ NT7N844#2/#60#1++420#++ általános iskola1#3.#+0#0++04.#++ szakmunkáské'z(16#..#3#4++2/6#++ szakk$zé'iskola42#13#0/#0++3./3#++ gimnázium16#+.#/3#/++660/#++ technikum1+#6#40#++/620#++ f(iskola41#+/#60#4++0.04#++ egyetem4#.2#21#1++4/1$sszesen41#13#20#6++3/0. Iltalánosságban apa iskolai végzettségével egy!tt növekszik Fe#0 9z általános iskolai végzettségJ apák gyerekei nem alulreprezentáltak a zsidókat szeret'k között - referenciacsoportjuk feljebb - talán romákH* a gimnáziumot végzettek filoszemitizmusa kisebb, mint a szakközépiskolát végzetteké- a csak gimnázium, félbemaradtság, kudarcosság2 &gazi atárvonal a f'iskola és az egyetem között van 2. TáblázatA hallgató an!ának iskolai végzettsége és a zsidókkal való házasság elfogadása #++ ,sidót nem fogadna el#vagy nem válaszolt#++ ,sidót elfogadna házastársnak# élettársnak.#++ *árkit elfogadna házastársnak# élettársnakN#++ NT7N844#3/#04#+++436#++ általános iskola1+#4/#.3#.++.03.#++ szakmunkáské'z(1#4.#.0#.++/+.6#++ szakk$zé'iskola1.#+#+4#+++003#++ gimnázium16#0.#+3#3++404/#++ technikum40#1/#/4#4++.40#++ f(iskola44#10#6/#2++104#++ egyetem01#..6#1#4++326$sszesen41#13#20#6++3/0.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x