How To, Education & Training

9 pages
190 views

A keresztény értelmiség és az illuziók

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A keresztény értelmiség és az illuziók
Transcript
  Nagy Péter Tibor egyetemi tanár, ELTE-WJLF A keresztény értelmiség és az illuziók  Egykori barátunk, - Lacié is, enyém is, - B.Kérdezem t!e - "### tá$án még idnként sz%t &á!tottunk - 'ogy $ut'at e! &a!aki odáig, 'ogy rendes (eredeti!eg) !iberá!is !e!készként a $obbo!da! szekerét to!$a,egyre magasabb *oz+ci%kba $ut&a. iért kérdezte bossz/san 0onát' Laci meg a komcsikét to!$a,az $obb 1 2n &iszont garantá!ni tudom, 'ogya keresztény érte!miség mérsék! er !egyen ebben a *ártban.Lacinak ke!!ett kisebb kom*romisszumot k3tnie,- &á!aszo!tam,-rád &iszont nem is 4ogunk  rádismerni, 'a +gy 4o!ytatod. 5okakban &an egy 4e!te&és, miszerint a keresztény érte!miség t3rténe!mi strukturáiná!, erk3!csi szem*ont$ainá! 4og&a, a!ka!mas arra, 'ogy &issza4og$a a $obbo!da!t a szé!sségekbe'a$!ást%!. Ergo 6 ma agyarországon - a demokráciának $obbat tesz, 'a keresztény ember  $obbo!da!on *o!itizá!, 'iszen azokon a ba$okon, ame!yek egy $obbo!da!i *ártta! meges'etnek, tekinté!ye ré&én még seg+t'et is, m+g a ba!o!da!on 6 3sszességében e!*azar!%dik sza&a és  be4o!yása. E!*azar!%dik, 'iszen 'a !enne egyá!ta!án szé!sba!o!da!i &eszé!y 6 annak táborát  biztosan nem 4ogná &issza egy *a* $e!en!éte a *árt&ezetésben, &agy a 4rakci%ban. 7 t3rténe!mi!eg na*irenden !é& 4e!adat 6 mond$a ez az ér&e!és 6 nem a demokratikus $ogá!!am &isszaá!!+tása 6 ez ugyis reményte!en - 'anem az, 'ogy megakadá!yozzák 6 s ez csak a  $obbo!da!on be!8!r! !e'etséges - az autokratikus rendszer átn3&ését egy etnokrata, antiszemita, cigány8!d3z rendszerbe. Ennek a sokak á!ta! &a!!ott &é!eménynek em*irikus e!!enrzése cé!$áb%! e!sz3r némi *o!itikaie!emzést, ma$d kis em*irikus szocio!%giát ta!á! a!ábbiakban az o!&as%.  Nem  azt akar$uk te'át megmérni, 'ogy az i!!iberá!is á!!amma! szemben, a ma44iaá!!amma! szemben, az antidemokratikus t3rek&ésekke! szemben a keresztény érte!miség a $obbo!da!on be!8! mérsék!en 'at-e, 'anem azt, 'ogy az /gyne&ezett ordas eszmékke! szemben bázist $e!ent-e. 7kár /gy is, 'ogy k3zben az i!!eberá!is á!!amot támogat$a. E!sz3r is 9  &izsgá!$uk meg, 'ogy a keresztény érte!miség &á!asztott szer&ezetei bármi!yen érte!emben is $e!eskednek-e a szé!s$obbo!da!i radika!izmus e!!eni kiá!!ásban1 :gyanis 6  *usztán 4ormá!!ogikai a!a*on 6 a kato!ikus 'ierarc'ia ki&éte!é&e! minden egy'ázi &ezetnek szembe ke!! azza! néznie, 'ogy egy'ázának érte!miségi e!it$e 6 !ega!ábbis annak akt+& része 6 !e&á!t'at$a t, &agy a'o! az é!et4ogytig t3rtén &á!asztás d+&ik, &é!eményki4e$tését akadá!yoz% és re!ati&izá!% más egy'ázi &ezetkke! t3!t'etik 4e! az egy'ázi estab!is'mentet. agyarán minden o!yan mozzanat amikor egy'ázi &ezetk, &agy egy'áz-k3ze!i ci&i! szercezetek &ezetiszé!s$obbo!da!!a! szim*atizá!% &é!eményt nyi!&án+tottak, i!!et&e e!ker8!ték a szé!s$obbo!da!i 9  7 sz3&eg az Egy'áz4%rum "#9";"-s számában meg$e!ent &itacikkemre t3bb *onton támaszkodik.   $e!enségek e!ité!ését 6 s ezt nem k3&ette !e&á!tásuk, sa$ná!atos m%don azt bizony+t$a, 'ogy tag$aik és e!it$8k támogat$a, &agy to!erá!'at%nak ité!i magatartásukat.int'ogy a t3rténe!mi keresztény egy'ázak k3z8! egyet!en egy sem 4e$tett ki komo!y akti&itást a szé!s$obbo!da!i t3rek&ésekke! szemben, st egyes !e!készek és egy'ázi &ezetk szer&ezeti ka*cso!atba is ker8!tek szé!s$obboda!i mozga!makka!, s a 'ozzá$uk k3ze! á!!% keresztény érte!miségiek sz3&etségei, a!a*+t&ányai sem $e!eskedtek ezen a téren 6 nincs okunk 4e!téte!ezni, 'ogy a keresztény érte!miségiek k3rében t3bbségben !ennének a szé!s$obbo!da! e!!enes akti&itást támogatni készek.K8!3n3sen igaz ez akkor, 'a a kormány*árt centrumá'oz k3ze! á!!% mani4eszten szé!s$obbo!da!i, rasszista, &agy k&ázi rasszista megnyi!&ánu!ásokr%! &an sz%, me!yek k3z8! a !eginkább e!'+res8!t Bayer <so!té &o!t. =iszen a.) Bayert nem e!!en4e!ei &ádo!ták antiszemitizmussa!, 'anem  ne&ezte 3nmagát antiszemitának b.) tudatosan 'i&atkozott  *árttagk3ny&e számára, mintegy meg$e!en+t&e, 'ogy a F>0E5<-ben nem *eri4érián &an c.) t3bb +zben 'angs/!yozottan a minisztere!n3k k3z&et!en k3rnyezetében mutatkoz'atott. 7 keresztény érte!miségieknek &agy szer&ezeteiknek te'át m%d$uk is, okuk is !ett &o!na arra, 'ogy nemtetszés8knek ad$anak 'angot, nem tették. 0e 6 abb%!, 'ogy a szer&ezetekben mani4eszt t3bbséget nem tudnak e!érni a szé!s$obbo!da!iságot e!!enz keresztény érte!miségiek, még igaz lehetne , 'ogy a keresztény  $obbo!da! k3rében ke&ésbé &annak kisebbségben a szé!s$obbo!da!iságot e!!enzk, mint a &a!!ási szem*ontb%! k3z3mb3s $obbo!da!i érte!miség k3rében, te'át a keresztény $e!z&e! i!!et'etk viszonylag   még mindig az a!kotmányos értékrend irányába '/zzák a szekeret. 7 szer&ezeti megsz%!a!ás 'iányá&a! ér&e! 6 !eg4e!$ebb a '+re!emzés ob$ekti&itásá&a! do!goz%  6 megá!!a*+tás után - szocio!%gusként arra a kérdésre ke!! te'át &á!aszt adnunk, 'ogy a  $obbo!da! sza&az%i táborában kétségte!en8! 4e!!e!'et o!yan cso*ortokat, ame!yek a szé!s$obbo!da!!a! szembená!!nak megragad'at$uk-e mint   keresztény érte!miséget1>ndu!$unk ki e!sz3r is abb%!, 'ogy egy *árt e!ssorban a stabi! sza&az%kra támaszkodik.  Nem  azok érdekesek te'át, akik a $obbo!da! 43!dcsuszam!ásszer? "#9#-es gyze!mekor &á!tak  $obbo!da!i sza&az%kká, 'anem akik már akkor is azok &o!tak, amikor a $obb és ba!o!da! nagy$áb%! kiegyen!+tett &o!t. Ez a kiegyen!+tettség az 9@@A-as, "##"-es, "##-os &á!asztás eredményeire igaz. 7 TCDK> omnibusz kérd+&ek 4e!'aszná!ásá&a! é&ekke! eze!tt 3sszeá!!+tottunk egy ####-s adatbázist az ezred4ordu!% á!!a*otaib%!, abb%! eme!$8k ki azokat, akikt! megkérdezték, 'ogy kikre sza&aztak az 9@@A-as &á!asztások ide$én. "  Ez egy GG9-4s adatbázist eredményezett. Hizsgá!$uk meg k8!3n a ##" 4isko!át és az 99 egyetemet &égzett szemé!y &á!asztási magatartását.9. táb!a 0i*!omás sza&az%k 9@@A-ban Nem jobbbal-libEgyébÖsszes "  T07T7-0"GI T07T7-0"@I T07T7-0#I T07T709I T07T7-0GGI T07T7-0AI T07T7-0I T07T7-0G"I T07T7-0GI T07T70GI T07T70AI T07T7-0A@I T07T7-E#@I T07T7-0@I T07T7-0@I T07T7-0@I T07T7-0@I T07T70@GI T07T7-E#GI T07T7-0AI T07T7-E#AI T07T7-E9I T07T7-EI T07T7-EI T07T7-E9I T07T7-E9AI T07T7-E"9I T07T7-E"I T07T7-E"I T07T7-E"I T07T7-E"@I T07T7-E"  szavazottfôiskolai diploma67512001056!"002egyetemi diploma"1767!555016"1Összes #diplom$s és %em diplom$s& szavaz' 1"601"6!!22"7!!"7571 ". táb!a 0i*!omás sza&az%k 9@@A-ban -  Nem szavazottjobboldaliszo(-libEgyéb100)Nfôiskolai diploma22*5+0*0"5*22*"100"002egyetemi diploma1!*++1*6"5*!"*110016"1Összes #diplom$s és %em diplom$s& szavaz'"6*+"6*!2+*52*1100"7571 Lát'at%, 'ogy a 4e!s4ok/ &égzettség?ek egyrészt sokka! akt+&abbak &o!tak a &á!asztásokon, mint a nem di*!omások, és a di*!omás mi&o!t ba!ra '/zott. :gyanis a $obbo!da!t 9,9 szer, a  ba!o!da!t &iszont 9,-szor akkora mértékben támogatták a di*!omások, mint az át!ag. 7zaz, k8!3n kiszámo!&a a tény!egesen sza&az%k arányait - m+g a di*!omások k3rében a sza&azatot !ead%knak csak 9 a &o!t $obbo!da!i, addig a te!$es né*ességben ez 6 !ega!ábbis a mintatagok &isszaem!ékezése szerint, ame!y *ersze mindig a gyztes'ez '/z 6 A &o!t. 7zt ke!!ene ezután meg&izsgá!nunk, 'ogy a di*!omásoknak ezen $obbra sza&az% 4e!én be!8! a szé!s$obbo!da!!a! &a!% szembe4ordu!ás inkább &ár'at%-e a keresztény trad+ci%t &a!ami!yen mértékben maguknak mond%kt%!, mint az azza! szemben k3z3mb3s3kt!.7 sok4é!e 6 k8!3nb3z kérdéssort tarta!maz% 6 adatbázisb%! 3sszeá!!+tott megaadatbázisban egyetlen o!yan kérdést ta!á!unk, me!y &a!amennyi részadatbázisban e!4ordu!, s a!ka!mas arra, 'ogy a $obbo!da!i szé!sségesség e!utas+tását mér$e, s ez a Dokonszen&es-e nnek Msurka >st&án kérdésre adott &á!asz. Né'ai Msurka >st&án ugyanis nem a $obbo!da!i *o!itikusok egyike , 'anem é!esen ki!%g a *o!itikusok soráb%!, igazi ido!.2s nem azért, mert $obbo!da!i, szé!s$obbo!da!i, és eké**en a szerz értékité!ete és *o!itikai iz!és&i!ága szerint antidemokratikus. Msurka >st&án s*ecia!itása abban nyi!&ánu! meg, 'ogy az 9@@#-es é&ekben az 3&é az egyet!en o!yan mozga!om, ma$d *ar!amenti *árt, me!y rendszerkritikaként, a demokratikus rendszer kritiká$aként $3tt !étre, s rendszerkritikaként &o!t $e!en a *ar!amentben. Msak Msurka dek!ará!ta, 'ogy a rendszer&á!tás tu!a$donké**en nem t3rtént meg, 'ogy magán a *ar!amentáris rendszeren t/!mutat% 4orrada!mi &á!tozásokra &an sz8kség. (7 F>0E5< és a K0NO sem az 9@@A-as kam*ányt, sem a 9@@@;"###-s 9#. é&4ordu!%tnem 'aszná!ta arra, 'ogy a késbbi 48!ke4orrada!om ideo!%giá$á'oz 'ason!% m%don a rendszer&á!tás á!ta! teremtett k3ztársaságot kérd$e!ezze meg) Msurka a!ka!mi és szisztematikus egy8ttm?k3dések e!!enére sem a kormányon, sem az e!!enzékben !é& $obbo!da!!a! nem k+&ánt nyi!tan egy8ttm?k3dni 6 ez az egy8ttm?k3dés'iány mintegy megk3nny+tené, 'ogy $obbo!da!i sza&az%k is e!!enszen&8kr! biztos+tsák.(&3P 0obszay 9@@A, E3rsi 9@@, Qresko&its "###, =a$du "##9, urányi "##")Msurka szim*atizánsai e!ssorban mozga!ma és *árt$a antidemokratikus 6 azaz a  *ar!amentarizmuson t/!mutat%an 4orrada!mi rendszerkritiká$á&a! értettek egyet 6 e!!en4e!ei *edig ezt a rendszerkritikát utas+tották e!. >!yen érte!emben te'át Msurka és mozga!ma támogatottsága az egyes cso*ortokban nem a *o!itikai $obbo!da!iság, 'anem a *o!itikán t/!i 6  s eké**en érték&ezére!t, ideo!ogikus, &agy mitikus természet? antidemokratikusság méreszk3ze.Msurka ideo!%giá$ának nemcsak e!eme, 'anem k3z*onti tarta!ma &o!t az antiszemitizmus, ez az antiszemitizmus mindenki szemében $%! megk8!3nb3ztette ideo!%giá$át az akkori 0F és F>0E5< k3z*onti ideo!%giá$át%!.Msurka támogatottságát nem sz?kit'et$8k azokra a cso*ortokra akik tény!egesen a >2O re sza&aztak, 'iszen a >2O re sza&az%k tudatos *o!itikai d3ntést 'oztak arr%!, 'ogy *o!itikai sza&azatukat 6 a kormányra ker8!ési esé!yek szem*ont$áb%! 6 e!&esztegetik. 7 >2O sza&azásnem azonos a kicsi e!!enzéki *ártot *ar!amentbe $uttatni ki&án% 6 de a kormányké*te!enséget eset!eg szintén 4e!&á!!a!% attit8d3kke! 6 amit *! a *ar!amentbe be nem ker8!t szociá!demokrata *árt sza&az%i esetében ta*aszta!'atunk. :gyanis a *ar!amentarizmust 3nértéknek tekintk nem tekint'etik e!&esztegetett sza&azatnak, 'a ké*&ise!$8ket be tud$ák $uttatni a *ar!amentbe,s ott *ar!amentáris &iszonyok k3z3tt meg$e!enik az á!!ás*ont$ukP az antidemokraták &iszont, mi&e! ideo!%giá$uk szerint &a!%$ában tettekre, a do!gok meg&á!toztatására &an sz8kség,  *er de4inicionem e!&esztegettnek tekint'etik az e!!enzéki *ártra adott sza&azatukat. (Msurka "##"-s ki'u!!ását is ezze! magyaráz'at$uk 6 k3&etinek $%része a te'etet!en szé!s$obbo!da!i *árt&ezér 'e!yett a k3zé*$obb *árt támogatását &á!asztotta. 7 Jobbik "#9#-es sikerét *edig azza! magyaráz'at$uk, 'ogy a Qárda, a masirozás, az internetes eR*anzi%, a 4iata!ok k3rében4e!mutatott né*szer8ség a be!át'at% idn be!8!i kormányraker8!és reményét ad$a a sza&az%knak 6 akik 6 !ega!ábbis a ba!o!da! !e&á!tása szem*ont$áb%! immár a mér!eg nye!&ének sem érez'ették magukat, mint korábban.) >gy Msurkát, mint az antidemokratikus attit8d barométerét   nem a tény!egesen >2O-re adott sza&azatokka! mér'et$8k, 'anem a &e!e szembeni rész!eges szim*átiá&a!, ami nem akadá!yozza meg, 'ogy &a!aki 6 cé!racioná!is mér!ege!ésse! más'o&a ad$a sza&azatát.  A jobboldali radikalizmus emblematikus vezetőjével Csurka Istvánnal való rokonszenv tehát az antidemokratikus attitüdökkel való azonosulás vagy az antidemokratikus attitüdökkel  szembeni !ermissziv "azaz megengedő#$ hozzáállás jele % &üggetlenül a tényleges szavazói magatartástól' 3. tábla Csurka István elfogadottságra a jobboldali szavazó diplomások körében  ,yakois$g),.%gy.lt )/alid*00 %em kédezték67"*6"*6 1*00 elle%sze%ves622""*1"6*7 2*00"!721*257* "*00"7!20*27*0 +*0022612*0!0*1 5*00 oko%sze%ves1"06*!!7*0 *00 %em mo%dja meg1!1*0!*0 !*00 NE 34261*+!!*+ 11*00 %em ismei12*6100*0 otal17100*0  Kiindu!'atunk abb%!, 'ogy Msurka e!4ogadása &agy e!utas+tása egy ská!áz'at% kérdés. Ez esetben cé!szer? o!yan át!ag*ontokat kia!ak+tani, amibe az 9-t! -ig tart%- szemé!yeket 'agy$uk benne, a miné! magasabb egy cso*ortnak ez a bizonyos Msurkaská!a indeRe, anná! ke&ésbé !e'et rá szám+tani a szé!s$obbo!da! e!!eni 'arcban. Han egy másik mego!dás isP kiindu!'atunk abb%!, 'ogy Msurka egyérte!m? szimb%!uma a demokrácia és a *o!gári  $ogegyen!ség e!utas+tásának. Ebben az esetben mindenki, aki nem  dek!ará!$a, 'ogy Msurka e!!enszen&es számára, &a!ami!yen mértékben *ermisszi&, megenged a szé!s$obbo!da!i, rasszista nézetekke! szemben. (Fontos, 'ogy Msurka >st&án rokonszen&ességér! sz%!% kérdéstmindig o!yan konteRtusban tették 4e!, 'ogy egyérte!m? &o!tP *o!itikusként és nem +r%ként ke!! t mins+tenie a megkérdezettnek).  4. Tábla  felekezet!ez tartozás és Csurka István elfogadottsága a jobboldali diplomások körében  (skaskala(skadal*00ea%2*2++"1*621"N2626td8 3eviatio%1*16!2"*+!+551*00 'mai katoliksea%2*+521*6"0N!15!15td8 3eviatio%1*2!66*+65552*00 g..g katoliksea%2*22671*5!+6N2626td8 3eviatio%1*25!7"*5005+"*00 efom$tsea%2*+0211*6+27N2!2!td8 3eviatio%1*"1!1*+00"+*00 eva%géliksea%2*"161*6"02N7575td8 3eviatio%1*"526*+60"5*00 g..gkeletiea%2*!"662*0000N""td8 3eviatio%1*017"6*000006*00 izaelitaea%1*00001*0000N11td8 3eviatio%*00000*000007*00 egyéb vall$sea%2*+521*6!6+N1!1!td8 3eviatio%1*"""60*+7215*00 %em tatozik egy9$z9ea%2*05561*5662N+01+01td8 3eviatio%1*15!"*+!622otalea%2*"+221*6+56N17551755td8 3eviatio%1*27!2*+7+6 7z 9G meg&izsgá!t $obbo!da!i érte!miségi a Msurka-ská!án a ",-s értéket éri e!, ez nagy$áb%! az e&angé!ikusok értékének 4e!e! meg, a kato!ikus és re4ormátus érte!miség értékei enné! némi!eg magasabb szé!s$obbo!da!iság 4e!é mutatnak, az egy'áz'oz nem tartoz% #9 érte!miségi értékei enné! sokka! $obbak, azaz ke&ésbé t?nnek szé!s$obbo!da!inak. :gyanez a sorrend, amikor duá!isan &izsgá!$uk meg a Msurká'oz &a!% &iszonyt. Figye!emre mé!t%, 'ogy
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x