Music & Video

189 pages
155 views

A kelet-európai erdőzóna mezolitikuma és a finnugor őstörténet

of 189
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
A kelet-európai erdőzóna mezolitikuma és a finnugor őstörténet
Transcript
  EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM   Bölcsészettudományi Kar   DIPLOMAMUNKA  A kelet-  európai erdőzóna mezolitikuma    és a finnugor őstörténet     Témavezető:   Készítette:  Dr. Mester Zsolt Szegedi Kristóf    István  egyetemi adjunktus r égészet  mesterszak ősrégészet szakirány    2017    „Az alább közölt tanulmány voltaképpen könyvekből írott új könyv. Mintegy 15 év óta rendszeresen olvastam és jegyzeteztem a magyar  - és az uráli -finnugor őstörténetre vonatkozó könyveket és részlettanulmányokat, az ásatások  jelentéseit éppúgy, mint a nyelvészeti dolgozatokat, vagy az embertani, történeti, néprajzi, növényföldrajzi szakmunkákat. Munkám közben az összegyűlő megfigyelésekből az uráli -  finnugor, s így közvetve a magyar őstörténet alapkérdéseit illetően új   lehetőségek merültek fel. Ezeket az eddigi magyarázat  - kísérleteknél valószínűbbnek és valószerűbbnek vélem. Ezért a további kutatás érdekében összefoglalom megfigyeléseimet  .”    László Gyula   1 Tartalom  jegyzék    I. BEVEZETÉS  ................................................................................................................. 4   1.1. A dolgozat célkitűzései, forrásai és alkalmazott módszerei  ....................................... 4   1.2. Kronológiai keretek   ................................................................................................... 6   1.3. Földrajzi és őskörnyezeti keretek   ............................................................................... 7   1.4 A dolgozatban használt „uráli őshaza” és „uráli alapnyelv” fogalom tisztázása  ... 12   II. AZ URÁLI ŐSHAZA KUTATÁSTÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON  ............. 14   2.1. Az ázsiai őshaza elmélete  ......................................................................................... 14   2.2. A Volga-  Káma - vidéki őshaza  ................................................................................... 19   2.3. A „szvidéri - elmélet”  ................................................................................................ 19   2.4. Az Urál  - nyugat szibériai őshaza  .............................................................................. 23   2.5. A „nagy őshaza” elméletek Magyarországon és a finn őstörténeti iskola hatásai  . 25   III. A KELET  –EURÓPAI ERDŐZÓNA MEZOLITIKUMA  ....................................... 28   3.1 Kulturális adaptációk a paleolitikum legvégén Közép - és Kelet  -  Európában  ........... 28   3.1.1. Bromme-Lyngby- kultúra  .................................................................................. 29   3.1.2. Ahrensburgien ................................................................................................... 30   3.1.3. Swidérien  .......................................................................................................... 32   3.1.4. Krasznoszillja- kultúra  ....................................................................................... 36   3.2. Kulturális előzmények a paleolitikum legvégén az erdőzónában  ............................ 37   3.2.1. Baranova Gora  –   Jelin Bor ................................................................................ 37   3.2.2. Bromme- Lyngby tradíció  ................................................................................. 38   3.2.3. Gornaja Talica ................................................................................................... 39   3.2.4. Uszty- Káma - kultúra  .......................................................................................... 40   3.2.5. Zalatarucsje 1  –   Vasana  –   Sztanovoje 4 ........................................................... 41   3.2.6 Epigravettien ...................................................................................................... 44   3.2.7. A Swidérien és „Poszt - Swidérien” kontinuitás kérdése  ................................... 45   3.3. A mezolitikum kulturális tradíciói  ............................................................................ 48   3.3.1. A „Poszt–Swidérien”  ........................................................................................ 48   3.3.2. Jenyevo- kultúra  ................................................................................................. 64   3.3.3 Az északkelet - európai mezolitikum „szub - uráli” tradíciója  .............................. 65   3.3.4. Az északkelet - európai mezolitikum „nyugati” és „szub - uráli” tradíciói közötti átmeneti iparok   ........................................................................................................... 66   3.3.5. Resszetinszkaja- kultúra ..................................................................................... 66     2 3.3.6. Középső - Urálon túli mezolitikus kultúra  .......................................................... 67   IV. KAPCSOLATRENDSZEREK A KELET- EURÓPAI ERDŐZÓNA MEZOLITIKUMÁBAN  ................................................................................................. 71   V. ÖSSZEFOGLALÁS  .................................................................................................. 81   BIBLIOGRÁFIA  ............................................................................................................ 83   ÁBRÁK   .......................................................................................................................... 99     3 Köszönetnyilvánítás   Szakdolgozatom elkészítését több hazai és külföldi kolléga segítette, akiknek ezúton szeretném kifejezni hálámat.   Elsősorban szeretném megköszönni témavezetőm Mester Zsolt munkáját, akivel sikerült a dolgozat számos problémáját évek közös munkájával átbeszélni, a szakirodalmat értelmezni és a technológiai szemléletet elsajátítani a kőeszközök világából.  Egyetemi szemi náriumai és előadásai a szakdolgozat számos alapvetésére megtermékenyítően hatottak. Köszönöm   Ringer Árpád tanácsait és azt, hogy a téma iránti érdeklődésemet elindította.   A dolgozat elkészültében nagy érdeme van Mihail Zsilin professzor úrnak   (Orosz Tudom ányos Akadémia), aki tanácsaival, szakirodalommal és a jekatyerinburgi meghívásával segítette a kelet - európai erdőzóna mezolitikumával való megismerkedésemet. Kutatási eredményei a dolgozat alapjait adják. Szeretném megköszönni Jarmo Kankaanpää professzor    úr (Helsinki Egyetem) tanácsait és útmutatásait a finnországi mezolitikumról és a tőle kapott szakirodalmat . Köszönöm minden hazai kollégának a tanácsait, segítségét, ösztönzését, akik támogattak egy ilyen nagy téma feldolgozásában is.   Külön köszönet jár Koller Melindának aki, lehetővé tette, hogy munkahelyi elfoglaltságaim mellett is volt lehetőségem a dolgozattal foglalkozni.   Az ábrák beszerkesztéséért és egyes ábrák elkészítéséért Szűcs Dávidnak és Tóth Zoltánnak tartozom hálával.   Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Szandinak, aki hosszú évekig végtelen türelemével segítette a munkámat, minden nehézség ellenére kitartott mellettem és nagy szeretettel figyelte az erőfeszítéseimet. Nélküle ez a munka nem valósulhatott volna meg.  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x