Research

1 pages
32 views

A kalandozó hadjáratok nyugati kútfői

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Az Európában hont foglaló barbárok utolsó hullámához tartozó Hétmagyar törzsszövetség és a keresztény Nyugat fegyver-zajtól hangos erőpróbájának idejét a kalandozások koraként ismeri a hazai közönség. Az egykorú görög és arab forrásokkal ellentétben
Transcript
  BÁCSATYAI DÁNIEL A kalandozó hadjáratoknyugati kútfői Az Európában hont foglaló barbárok utolsó hullámához tartozó Hétmagyar törzsszövetség és a keresztény Nyugat fegyver-zajtól hangos erőpróbájának idejét a kalandozások koraként ismeri a hazai közönség. Az egykorú görög és arab forrásokkal ellentétben a IX–X. század latin nyelven alkotó szerzői elsősorban nem az újonnan feltűnő politikai alakulat berendezkedéséhez és szokásaihoz szolgáltatnak adatokat; híradásaik leginkább a hadjáratok időrendjének és útvonalának megállapításához  járulnak hozzá. E könyv szerzője kettős célt tűzött ki maga elé. Elsőként arra vállalkozott, hogy a kortárs latin kútfők kritikai értékelését tartalmazó forrástani kézikönyvet adjon az olvasó kezébe, majd pedig arra, hogy a szövegekkel kapcsolatban felmerült történeti-filológiai kérdésekre megnyugtató válaszokat keres-sen. A források újraértékelése révén kibontakozó új kronológia lehetővé teszi, hogy pontosabb képet nyerjünk e tudatos katonai- politikai és gazdasági célkitűzéseket tükröző, diplomáciailag  jól-rosszul előkészített vállalkozásokról. Az új arcukat megmutató kútfők a szerző reményei szerint nemcsak a magyar hadjáratok, hanem a születő félben lévő Európa számára oly kulcsfontosságú X. század műveltségének  jobb megértéséhez is hozzásegítenek.  A    H  ADTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS M  ÚZEUM K  ÖNYVTÁRA   A    H  ADTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS M  ÚZEUM K  ÖNYVTÁRA  9 789637 097836      A   k   a   l   a   n   d   o  z    ó   h   a   d   j    á   r   a   t   o   k   n  y  u   g   a   t   i   k    ú   t   f    ő   i    B    Á   C   S   A   T   Y   A   I   D    Á   N   I   E   L
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x