Documents

17 pages
131 views

57446679-DBKL.docx

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
  LANGUAGES :  BAHASA   ENGLISH                Selasa, 12 April 2011  Carian  LAMAN UTAMA  INFO KORPORAT o Datuk Bandar o Mengenai Dewan Bandaraya o Piagam Pe
Transcript
        LANGUAGES :      BAHASA         ENGLISH                                                Selasa, 12 April 2011    Carian      LAMAN UTAMA      INFO KORPORAT o  Datuk Bandar o  Mengenai Dewan Bandaraya o  Piagam Pelanggan o  Pencapaian Piagam Pelanggan o  Misi Perkhidmatan Pelanggan o  Profil Pengurusan o  Jabatan / Unit    WARGA KOTA o  Kemudahan Awam o  Kesihatan Masyarakat o   Aduan Awam    PELANCONG o  Visit KL o  Tapak Warisan KL     BISNES o  Tender / Sebutharga o  Kerja Undi o  Keputusan Tender / Sebutharga / Kerja Undi o  Perundangan o  Rayuan Kompaun o  Kaunter JPPPK o  Bayaran o  Muat Turun PENGUMUMAN       HARI BERTEMU PELANGGAN BULAN APRIL 2011                Laman Utama  >  Info Korporat  >  Mengenai Dewan Bandar Raya  > Latar Belakang      INFO KORPORAT   o   DATUK BANDAR   o   MENGENAI DEWAN BANDAR RAYA      Latar Belakang      Visi & Misi      Objektif DBKL      Fungsi DBKL      Justifikasi Logo      Pengiktirafan   o   PIAGAM PELANGGAN   o   PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN   o   MISI PERKHIDMATAN PELANGGAN   o   PROFIL PENGURUSAN   o   JABATAN / UNIT   Daripada sebuah pekan kecil Kuala Lumpur telah menjadi Ibu Kota Negara dan sebuah bandar yang terbesar di Malaysia. Bandar Raya Kuala Lumpur kini menjadi penting dan menjalankan peranan dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, kewangan, pentadbiran, pendidikan, agama, kebudayaan dan sukan. Hal ehwal perbandaran Kuala Lumpur ditadbirkan oleh satu perbadanan tunggal (corporation sole), sejak 1 April 1961 iaitu Pesuruhjaya Ibu Kota yang kemudian diubah kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur apabila Kuala Lumpur dianugerahkan taraf Bandar Raya pada 1 Februari 1972.   Kuala Lumpur 1926   Kuala Lumpur Kini     Tan Sri Dato' Lokman Yusof bekas Pesuruhjaya Ibu Kota telah dilantik sebagai Datuk Bandar yang pertama. Beliau meninggal dunia pada 15.5.1972. Tan Sri Yaakob Latiff telah berkhidmat sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur yang kedua selama 10 tahun. Beliau telah digantikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ketiga iaitu Tan Sri Dato' Elyas Omar pada 1.2.1983. Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keempat ialah Dato' Dr. Mazlan Ahmad yang telah dilantik pada 17.11.1992. Tan Sri Dato’ Kamaruzzaman Shariff, Datuk Bandar Kuala Lumpur kelima, dilantik sebagai Datuk Bandar pada 14.12.1995 hingga 13.12.2001. Beliau diganti oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur yang keenam iaitu Y. Bhg. Kol. Datuk Hj. Mohmad Shaid b. Mohd Taufek yang dilantik pada 14.12.2001. Kemudian, daripada 14.12.2004 sehinggalah 13.12.2006, jawatan Datuk Bandar yang ketujuh telah disandang oleh Y Bhg. Dato' Hj. Ruslin bin Hj. Hasan. Bermula dari 14.12.2006 hingga 13.12.2008, jawatan Datuk Bandar yang kelapan telah disandang oleh Y Bhg. Datuk Seri AB Hakim bin Borhan. Kini, jawatan Datuk Bandar kesembilan pula disandang oleh Y Bhg. Datuk Seri Ahmad Fuad bin Ismail yang memulakan tugasannya pada 14.12.2008. Datuk Bandar Kuala Lumpur Pertama   Datuk Bandar Kuala Lumpur Kedua   Datuk Bandar Kuala Lumpur Ketiga   Tan Sri Dato' Lokman Yusof    Tan Sri Yaakob Latiff    Tan Sri Dato' Elyas Omar    Datuk Bandar Kuala LumpurKeempat    Datuk Bandar Kuala LumpurKelima   Datuk Bandar Kuala LumpurKeenam   Dato' Dr. Mazlan Ahmad   Tan Sri Dato’  Kamaruzzaman Shariff    Datuk Hj. Mohmad Shaid b. Mohd Taufek  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x