Art & Photos

19 pages
200 views

2015 Soli Pompeiopolis Kazıları / Excavations at Soli Pompeiopolis 2015, KST 38

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
2015 Soli Pompeiopolis Kazıları / Excavations at Soli Pompeiopolis 2015, KST 38
Transcript
  KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT   T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 38  T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü23-27 MAYIS 2016EDİRNE 38.KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI2. CİLT  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3490-2Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: 175-2 YAYINA HAZIRLAYAN Dr. Adil ÖZME  23-27 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kapak ve Uygulama Yusuf KOŞAR  ISSN: 1017-7655Kapak Fotoğrafı: Nurcan YAZICI METİN - Ü. Melda ERMİŞ - Akın TUNCER, Demirköy Fatih Dökümhanesi Kazısı 2015 Yılı Çalışmaları Not : Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Adil Özme tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.İsmail Aygül Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.Tel: 0312 310 59 95ANKARA-2017  SEMPOZYUM BİLİM KURULU Prof. Dr. Yener YÖRÜK (Trakya Üniversitesi Rektörü-Edirne) Prof. Dr. Burçin ERDOĞU (Zeytinlik Höyük Kazısı Başkanı, Trakya Üniver -sitesi-Edirne) Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN (Kırklareli Höyüğü Kazısı Başkanı-Emekli Öğ -retim Üyesi) Prof. Dr. Rainer CZICHON (Oymaağaç Höyüğü Kazısı Başkanı-Uşak Üniver - sitesi-UŞAK)Prof. Dr. Engin BEKSAÇ (Trakya Üniversitesi-Edirne)Prof. Dr. Mustafa ÖZER (Edirne Yeni Saray Kazısı Başkanı-Medeniyet Üni - versitesi-İstanbul)Prof. Dr. Andreas SCHANNER (Boğazköy Kazısı Başkanı-Alman Arkeoloji Enstitüsü-İstanbul)Prof. Dr. Christopher ROOSEVELT (Kaymakçı Yerleşimi Kazısı Başkanı-Koç Üniversitesi-İstanbul)Prof. Dr. Stefania MAZZONİ (Uşaklı Höyük Kazısı Başkanı-Floransa Üniver - sitesi-İtalya)Prof. Dr. Musa KADIOĞLU (Teos Antik Kenti Kazısı Başkanı-Ankara Üniver - sitesi-Ankara)Prof. Dr. Sabina LADSTATTAER (Efes Antik Kenti Kazısı Başkanı-Avusturya Arkeoloji Enstitüsü-Avusturya)Prof. Dr. Özlem ÇEVİK (Ulucak Höyük Kazısı Başkanı-Trakya Üniversitesi- Edirne) Prof. Dr. Sachihiro OMURA (Kalehöyük Kazısı Başkanı-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü-Kırşehir)   YAYIN KURALLARI Genel Müdürlüğümüzce her yıl düzenlenen “Uluslararası Kazı, Araştırma ve Ar - keometri Sempozyumu’nda sunulan raporlar, bu yıl da kitap olarak basılacaktır. Gön - dereceğiniz rapor metinlerinin aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmesi, kitabın zamanında basımı ve kaliteli bir yayın hazırlanması açısından önem taşımak - tadır. Bildirilerin yazımında kitaptaki sayfa düzeni esas alınarak;* Yazıların A4 kağıda, 13.5x19 cm.lik bir alan içinde 10 punto ile, satır aralığı 10 punto olacak şekilde, tirelemeye dikkat edilerek, Times New Roman fontu ile 10 sayfa yazılması,* Başlığın 14 puntoda bold ve satır aralığı 14 punto olacak şekilde yazılması,* Metinde ana başlıkların büyük harerle ve italik, alt başlıkların ise küçük harf - lerle ve italik olarak yazılması,* Dipnotların metnin altında ve metin içinde numaraları belirtilerek, 8 puntoda satır aralığı 8 punto olacak şekilde yazılması,* Dipnot ve kaynakçada (bibliyografya) kitap ve dergi isimlerinin italik yazılma - sı,* Çizim ve resim toplamının 15 adetten fazla olmaması, fotoğraarın CD’ye JPG veya TlFF olarak kaydedilip gönderilmesi, gönderilen resimlerin çözünürlüğü - nün en az 300 pixel/ınch olması, * Çizimlere (Çizim:..... ), resimlere (Resim:..... ), haritalara (Harita:..... ) olarak alt yazı yazılması ve kesinlikle levha sisteminin kullanılmaması, * Bildirilere, bütün yazarların mutlaka isim, unvan ve yazışma adresinin yazıl - ması,* Metin çıktısı ile birlikte metnin mutlaka CD’ye yüklenerek gönderilmesi ge - rekmektedir, CD’deki metin ile metnin çıktısı uyumlu olmadır. Aksi takdirde CD deki metin esas alınacaktır.Yayınlanacak bildiri sayışının artması, kitapların zamanında basımını güçleştirdi - ğinden, bildirilerinizin sempozyum sırasında teslim edilmesi ya da en geç 1 Ağustos tarihine kadar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yayınlar Şubesi Mü - dürlüğü, 2. TBMM Ulus/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yayın kurallarına uymayan ve geç gönderilen bildiriler kesinlikle yayınlanmaya - caktır.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks