Others

23 pages
192 views

Peace Corps 2017 FISMA Final Report (The Federal Information Security Modernization Act of 2014)

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Report on the Peace Corps’ Information Security Program FISCAL YEAR 2017
Transcript
  Snkmn Mirps Iggh g Hjspnmtir   Enjnrkd Iur Fhsshij?Rlriuel kubhts, nvkdukthijs, kjb hjvnsthekthijs, tln Imn ig Hjspnmtir Enjnrkd privhbns hjbnpnjbnjt ivnrshelt ig kenjmy prierkfs kjb ipnrkthijs hj suppirt ig tln eikds snt  girtl hj tln Snkmn Mirps Kmt wlhdnfkahje tln `nst usn ig tkxpkynr biddkrs. Pnpirt ij tln Snkmn Mirps‘ Hjgirfkthij ]nmurhty Srierkf GH]MKD XNKP 03;5 @kmaeriujb Rn Gnbnrkd Hjgirfkthij ]nmurhty Fibnrjhzkthij Kmt ig 03;2 (GH]FK) rnquhrns nkml gnbnrkd kenjmy ti bnvndip, bimufnjt, kjb hfpdnfnjt kj kenjmy-whbn prierkf ti privhbn hjgirfkthij snmurhty gir tln hjgirfkthij systnfs tlkt suppirt tln ipnrkthijs kjb kssnts ig tln kenjmy. GH]FK privhbns k mifprnlnjshvn grkfnwira gir nstk`dhslhje kjb njsurhje tln nffinmthvnjnss ig fkjkenrhkd, ipnrkthijkd, kjb tnmljhmkd mijtrids ivnr hjgirfkthij tnmljidiey (H) tlkt suppirts gnbnrkd ipnrkthijs kjb kssnts, kjb privhbns k fnmlkjhsf gir hfprivnb ivnrshelt ig gnbnrkd kenjmy hjgirfkthij snmurhty prierkfs. GH]FK rnquhrns tln lnkb ig nkml kenjmy ti hfpdnfnjt pidhmhns kjb primnburns ti mist-nffinmthvndy rnbumn H snmurhty rhsas ti kj kmmnptk`dn dnvnd. i njsurn tln kbnqukmy kjb nffinmthvnjnss ig hjgirfkthij systnf mijtrids, GH]FK rnquhrns kenjmy prierkf i﬍mhkds, mlhng hjgirfkthij i﬍mnrs, mlhng hjgirfkthij snmurhty i﬍mnrs, snjhir kenjmy i﬍mhkds gir prhvkmy, kjb hjspnmtirs enjnrkd ti mijbumt kjjukd rnvhnws ig tln kenjmy‘s hjgirfkthij snmurhty prierkf kjb rnpirt tln rnsudts ti tln Bnpkrtfnjt ig Lifndkjb ]nmurhty.  Mijtkmt Lkvn qunsthijs9 Jnnb ti tkda ti us9 Litdhjn Mij﬋bnjthkddy rnpirt grkub, wkstn, k`usn, ir fhsfkjkenfnjt hj tln Snkmn Mirps. Ijdhjn?   www.pnkmnmirps.eiv/IHE/ Nfkhd?   IHECpnkmnmirpsihe.eiv  Slijn?  (030) 780-08;> Fkhd? Snkmn MirpsI﬍mn ig Hjspnmtir EnjnrkdS.I. @ix >5;08 Ukslhjetij, BM 033=5-5;08 Enjnrkd Hjgirfkthij kda ti IHE stkffi k`iut enjnrkd `ushjnss. Ijdhjn?  www.pnkmnmirps.eiv/IHE Rwhttnr? CSMIHE Slijn? (030) 780-0833 I`onmthvn Rn i`onmthvn ig tlhs rnvhnw wks ti pnrgirf kj hjbnpnjbnjt kssnssfnjt ig tln Snkmn Mirps‘ hjgirfkthij snmurhty prierkf, hjmdubhje tnsthje tln nffinmthvnjnss ig snmurhty mijtrids gir k su`snt ig systnfs ks rnquhrnb, gir GX 03;5. ; Pnsudts hj @rhng Iur rnsudts bnfijstrktn tlkt tln Snkmn Mirps dkmas kj nffinmthvn hjgirfkthij snmurhty prierkf `nmkusn ig pri`dnfs rndktnb ti pnipdn, primnssns, tnmljidiey, kjb mudturn. Gurtlnrfirn, tln I﬍mn ig Hjspnmtir Enjnrkd (IHE) giujb wnkajnssns kmriss kdd ig tln GH]FK rnpirtk`dn krnks. Rnrn krn snvnrkd GH]FK ﬋jbhjes tlkt lkvn `nnj iutstkjbhje gir ivnr 5 ynkrs kjb tln kenjmy lks strueednb ti hfpdnfnjt mirrnmthvn kmthijs.IHE hs mijmnrjnb k`iut tln qukdhty ig tln H snmurhty prierkf, nspnmhkddy mijshbnrhje tln snjshthvn bktk tlkt tln Snkmn Mirps fkhjtkhjs, suml ks lnkdtl rnmirbs kjb snxukd ksskudt hjmhbnjt hjgirfkthij k`iut Snkmn Mirps Widujtnnrs.i njsurn tln kenjmy‘s hjgirfkthij, ipnrkthijs, kjb kssnts krn pritnmtnb, ht hs mrhthmkd tlkt tln Snkmn Mirps kmlhnvn gudd mifpdhkjmn whtl GH]FK kjb itlnr Gnbnrkd dkws kjb rneudkthijs tlkt kppdy ti fkjkehje hts H snmurhty hjgrkstrumturn. Rn Snkmn Mirps jnnbs ti nf`rkmn k rhsa-`ksnb mudturn kjb pdkmn ernktnr nfplkshs ij tln hfpirtkjmn ig k ri`ust hjgirfkthij snmurhty prierkf `y hjvidvhje snjhir dnkbnrslhp, njsurhje kenjmy pidhmhns krn mifprnlnjshvn, kjb prhirhthzhje tln thfn kjb rnsiurmns jnmnsskry ti `nmifn guddy GH]FK mifpdhkjt kjb ndhfhjktn  wnkajnssns. ; Rn Snkmn Mirps I﬍mn ig Hjspnmtir Enjnrkd mijtrkmtnb kmmiujthje kjb fkjkenfnjt mijsudthje ﬋rf Uhddhkfs, Kbdny & Mifpkjy-BM ti pnrgirf tln kssnssfnjt ig Snkmn Mirps‘ mifpdhkjmn whtl tln privhshijs ig GH]FK.  hh R K@DN IG M IJRNJR]   Nxnmuthvn ]uffkry ......................................................................................................................... h @kmaeriujb ..................................................................................................................................... ; Rln Snkmn Mirps .......................................................................................................................... ; Rln Igghmn ig tln Mlhng Hjgirfkthij Igghmnr ............................................................................... ; Gnbnrkd Hjgirfkthij ]nmurhty Fkjkenfnjt Kmt .......................................................................... ;  JH]R My`nrsnmurhty Grkfnwira ................................................................................................. 0 Fkturhty Fibnd ........................................................................................................................... 0 I`onmthvn ..................................................................................................................................... = Pnsudts ............................................................................................................................................. 2 Ivnrvhnw ..................................................................................................................................... 2 Hbnjthgy ........................................................................................................................................ 2 Hjtribumthij ............................................................................................................................. 2 Krnks ig Mijmnrj ..................................................................................................................... > Kenjmy Pnspijsn .................................................................................................................... 7 Hfpkmt ...................................................................................................................................... 7 Pnmiffnjbkthijs ................................................................................................................... 7 Sritnmt .......................................................................................................................................... 5 Hjtribumthij ............................................................................................................................. 5 Krnks ig Mijmnrj ..................................................................................................................... < Kenjmy Pnspijsn .................................................................................................................... < Hfpkmt ...................................................................................................................................... < Pnmiffnjbkthijs ................................................................................................................... 8 Bntnmt ........................................................................................................................................ ;3 Hjtribumthij ........................................................................................................................... ;3 Krnks ig Mijmnrj ................................................................................................................... ;3 Kenjmy Pnspijsn .................................................................................................................. ;3 Hfpkmt .................................................................................................................................... ;; Pnmiffnjbkthijs ................................................................................................................. ;; Pnspijb ..................................................................................................................................... ;; Hjtribumthij ........................................................................................................................... ;; Krnks ig Mijmnrj ................................................................................................................... ;; Kenjmy Pnspijsn .................................................................................................................. ;0 Hfpkmt .................................................................................................................................... ;0 Pnmiffnjbkthijs ................................................................................................................. ;0 Pnmivnr ...................................................................................................................................... ;0 Hjtribumthij ........................................................................................................................... ;0  hhh Krnks ig Mijmnrj ................................................................................................................... ;0 Kenjmy Pnspijsn .................................................................................................................. ;= Hfpkmt .................................................................................................................................... ;= Pnmiffnjbkthijs ................................................................................................................. ;= Mijmdushij ................................................................................................................................. ;= Kppnjbhx K? ]mipn kjb Fntlibidiey .......................................................................................... ;> Kppnjbhx @? ^sn ig Mifputnr Srimnssnb Bktk ............................................................................ ;7 Kppnjbhx M? Dhst ig Kmrijyfs ..................................................................................................... ;5 Kppnjbhx B? Euhbkjmn ................................................................................................................. ;<
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x