Screenplays & Play

128 pages
370 views

Ordîxanê Celîl, Celîlê Celîl ZARGOTINA K'URDA ji K'itêba I Erevan 1978

Please download to get full document.

View again

of 128
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Ordîxanê Celîl, Celîlê Celîl ZARGOTINA K'URDA ji K'itêba I Erevan 1978
Transcript
    Ordîxanê Celîl, Celîlê Celîl   ZARGOTINA K’URDA    ji K’itêba I   Êrêvan 1978      Serecem 1.   Beyt ’a Şîxalê Şemsa  302 2.   Beyt ’ a dewrêş Adem  307 3.   Beyt ’ a şêx Mendê gêlê  311 4.   Qewlê  su lt’an Êzîd  314 5.   Qewlê boreborê  318 6.   Met’ĥê Xwedê  323 7.   Qewlê mizgîna mêra  324 8.   Qewlê   melek’ Ferxedîn  329 9.   Qewl ê k’oç eka 338 10.   Qewl ê  cema cimletê  340 11.   Beyt ’a be’za  343 12.   Qewlê xoş male bava  344 13.   Qewlê dewrêş Qat’anî  349 14.   Qewlê   melek’ Ferxedîn 1  353 15.   Qewlê   Bav Bek’irê Omera  360 16.   Qewlê   Mûsa p’êxember   366 17.   Beyt ’ a șe’rê  368 18.   Şedetîya dînê êzdîya  377 19.   Qewlê   Şêxûbek’ir   378 20.   Qewlê sera merge  381 21.   Beyt’a nevîyê ometê * 388 22.   Dirazge 392 23.   Beyt’a   Gilavîyê  400 24.   Beyt’a   E’lî șêrê Xwedê * 403 25.   Beyt’a   Îbrahîmê bira * 410 26.   Beyt ’ a mirine nevîyê ometê * 413 27.   Qewlê   îmanê  417 28.   Qewlê   dewrêș Qat’enî  422 29.   Qewlê  Qerefirqan 426 30.   Beyt ’ a Ĥesenê Cêlê  429 31.   Beyt ’ a mêzînê  433 32.   Dua’  434 33.   Beyt ’ a miskîn  435 34.   Beyt ’ a Mûsa p’êxember   438 35.   Qewlê boreborê  440 36.   Beyt ’a be’za  452 37.   Beyt’a bilbil miskîn o 458 38.   Silêman p’êxember    û bûm  461 * - y ê  surman î y ê   1  [29] (353-360) (1690)    1.   Beyta Şîxalê Şemsa 2  S. 1 1 Me yarek dibê me bike minetê,   2 Şerqê bixûn, Şamê her vê xetê,  3 Ew mezela cu dê me tê.   S. 2 1 Werin bixûnin vê xetê  , 2  Ew te’lîy a  ser qurbetê  , 3 B ira her pênc t’erêqê wî ȓûnên hidretê.   S. 3 1 Xetê me dibene,  2 D îwana Şîxadî ber her pênc t’erê q ê  wan vedikene, 3 T  e’lî–  teng îyê Şîxalê Şemsa têda hene.   S. 4 1 Xetê me şirînin,  2 D îwana Şîxadî datînin,  3 T  e’lî–  teng îyê Şîxalê Şemsa têda dibînin.  4 Hi dretê 3   ȓû dinin hêsira dibarînin.   S. 5 1 Xetê me bipe rê  jin, 2    Her  pênc t’erêqê wî dîwana Şîxadî ȓûdinin  3 Te’lî–  teng îyê Şîxalê Şemsa têda dibînin.  4  Hidretê ȓûdinin hêsira dibarînin.   S. 6  1  Nesîĥetê dikim gelî kesa,  2  Miskîn e   Şîxalê Şemsa  , 3  K’ê dizane Şîxalê Şemsayî t’erqî bû, ĥeft sala mabû Şame ĥ  evsa. S. 7 1 Ezî wextayî     gulbaẍ 4   bûm,   2 Mecalê seferê hatibû wext bû,   3 K’ê dizane Şîxalê Şemsa Şerqî    bû,   4 Şamêdayî     guȓ û gef bû?   S. 8 1 Mexsûs ĥeta So mayê,   2 Dengê dûr qe wî nayê,   3 Ez hatime dengê dûr xweȓa bi veme. S. 9 1 Îlahîo, te em nivîsîn,   2  (302-306) (1677) 3   hidret 4   gulbax    2 Em şandin e e’rdekî cînar sîsî,   3 Dilê qurbet  î   ya qe wî tîsî.   S. 10 1 Dilê qurbetiya jane, 2 Ez nal ivim van şevane,   3 Ĉe’vê miskîn Şîxalê Şemsayî     şaqûl pê wra mane. S. 11 1 Pê w rê me xuya bûn,   2 Ĥeta hatim me ava bûn,   3 Ezî miskînî herî wa bûm.   S. 12 1 Pê w rê me hiltêne,   2 Ĉe’vê miskîn Şîxalê Şemsa şa gulin  pêwra ȓêne,  3 Mi qey go, qasid  î     Mergêye,  4 Mi nizanbû Şamêva boy min sêfîl    û Xwedêva têne.   S. 13 1 Şevê dirêje bijon,   2 Ĥeta hatim si v e dibû,   3 Hêsir ji ĉe’vê Şîxalê Şemsa diçûn,   4 Ew hêsir ser ȓûyê Şîxalê   Şemsa bû p’erç om. S. 14 1 Şevê dirêje dayî,   2 Pê wr û mêzîn e’zmana bûne qayî,   3 Ez miskîn   bûm her  î h ayî.   S. 15 1 Şevê dirêje mezin,   2 Ĥeta hatim si ve dibin, 3  Hêsir ji ĉe’vê Şîxalê   Şemsa diçin,   4 Ew hêsir ser    ȓûyê Şîxalê   Şemsa dibin p’erçim.   S. 16 1 Ez ê ȓûniştime, ĥalê xweda mame  , 2 K’ete bîra min Mergeh û Meqlûb, ew  j î   , ew mikane, 3 K’ê dizane Şîxalê Şemsa Şerqî    bû, ĥeft sala mabû ĥe vs û Şame?   S. 17 1 Ez ȓûniştime, ĥalê xweda digirîme,  2 Hola b e’zîkî ĉ eng bi ȓîme,   3 K’ê dizane ez k’uva hatim û k’uva çûme?   S. 18 1 T  e’rîgewrkê  li mi gewr kir, 2 Berê s ubê li mi  zer kir, 3 K’ê dizane Şîxalê Şemsa Şerqî    bû,   ĥeft sala Şamêda guȓ û gef kir  . S. 19  1 Xweziy a min ĥukmek serê,  2 Ez hin bigrîm, hin hêsirê xûnê ĉavê min derê,   3 K’ê dizane Şî   xa lê Şemsayî Şerqî    bû, ĥeft sal  a mabû seferê?   S. 20 1 Xweziy a min ĥukmek ser hata,  2 Ez hin bigrîm, hin hêsirê xûnê ĉe’vê min der hata,  3 Ber mi biye Ferate, 4  K’ê dizane Şîxalê Şemsa Şerqî bû, ĥeft sala mabû ĥevs   û Şame.   S. 21 1 Ez e’mrê çûme t  eleb, 2 Biska m obetê e ’ni’yê bestîyabû xeleq,  3  K’ê dizane Şîxalê Şe msa Şerqî bû, ĥeft sala mabû li Şam   û Ĥeleb.   S. 22 1 Şam e h lê cindîya,  2 Xwezila mi  xwe bizanîya,  3 Çika dereca te’lî  - tengîya ç iye? 4 Min xwexwe kirîye, derman lê nîye.   S. 23 1 X  ê ra xwezila min biza nbîya  hatine bahara dila, 2 Meha nava gula, 3 Em ê  qest bikin, heȓine nav a wan mezela. S. 24 1 St  îya Gul xûşka mine,  2 Wê heȓe ba Şîxadî,  melek  ’   S  î   xisne, 3 Bike ȓeca, dîleka mine. S. 25 1 Sitiya Gul xûşka min dîsa,  2 Bir  a heȓe ba Şîxadî û mel  e k Sêxsina,   3 Bike ȓeca, dîleka girtî   y êd ĥe d  îsa.   S. 26 1 Çarşema serê nîsanê,  2 Deng bela bû êzdîyê Şerqê û Şamê,  3 Şîxa li Şemsa k’eremkir   hate dîwanê,  4  Jêȓa kirin e’yda qurbanê, vekirin deft’era îmanê.   S. 27 1 Ĥalê min ĥalê Denûne,  2 Min herd ĉe’vê xwe kirîye zebûne,  3 Bira  Ĥ  uzn î   ya x atûn, xweȓa bigeȓe xatûne.   S. 28 1 Ĥalê min ĥalê dib i hêrî,   2 K’es k  ê nedabû bêrî,   3 Xêncî   T  ’  em ûrî Dêrî.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x