Leadership & Management

25 pages
5 views

Negotiations on Tradition and Modernity in the German Migration Context: a Comparison of the Life Histories of a Young Kurdish Woman and a Moroccan Woman

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Negotiations on Tradition and Modernity in the German Migration Context: a Comparison of the Life Histories of a Young Kurdish Woman and a Moroccan Woman
Transcript
  Revija za umetnost in humanistiko / Journal of Arts and Humanities VII/2  ARS & HUMANITAS 2013  ARS & HUMANITASRevija za umetnost in humanistiko / Journal of Arts and HumanitiesZaložila / Published byZnanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of ArtsZa založbo / For the PublisherBranka Kaleni ć  Ramšak, dekanja Filozofske fakultete / the Dean of the Faculty of ArtsUrednici / Editors-in-ChiefBranka Kaleni ć  Ramšak, Maja ŠabecUredniški odbor / Editorial BoardMilica Anti ć  Gaber, Matjaž Barbo, Aleksandra Derganc, Tine Germ, Nataša Golob, Lev Kreft, Katja Mahni č , Marko Krevs, Marko Marin č i č , Jasmina Marki č , Vanesa Matajc, Janez Mlinar, Rajko Murši č , Tone Smolej,Brane Senega č nik, Peter Simoni č , Špela Virant, Jože VogrincMednarodni svetovalni odbor / International Advisory Board Jochen Bonz (Bremen), Parul Dave-Mukherji (New Delhi), Thomas Fillitz (Dunaj), Karl Galinsky (Univ. of Texas), Hermann Korte (Siegen), Douglas Lewis (Washington), Helmut Loos (Leipzig),Bo ż ena Tokarz (Katowice), Johannes Grabmayer (Celovec), Mike Verloo (Nijmegen)Urednica recenzij / Reviews EditorIrena SelišnikOblikovanje in postavitev / Graphic design and type setting Jana Kuhari č , Lavoslava Ben č i ć Lektoriranje / Language EditingRok Janeži č , Jason Blake, Oliver CurrieTisk / Printed byBirografika Bori d.o.o.Naklada / Number of copies printedTisk na zahtevo / Print on demandCena / Price12 EURNaslov uredništva / AddressFilozofska fakulteta Univerze v LjubljaniAšker č eva 2SI–1000 LjubljanaTel. / Phone: + 386 1 241 1406Fax: + 386 1 241 1211E-mail: ars.humanitas@ff.uni-lj.si© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 2013 / © University of Ljubljana, Faculty of Arts 2013Vse pravice pridržane. / All the rights are reserved.Revija izhaja s finan č no podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. / The journal is published with support from the Slovenian Book Agency.  3ARS & HUMANITAS / VSEBINA Vsebina Milica Anti ć  Gaber, Marko Krevs Številni obrazi migracij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Many Faces of Migrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Študije Zora Žbontar  Tujci v anti č ni Gr č iji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Bojan Baskar  Hribovske migracije in nova antropologija Alp: prispevek h kritiki Braudelovega rezidualnega sedentarizma in imobilizma  . . . . . . . . . . 33 Mirjana Morokvasic Transnational mobilities and gender in Europe . . . . . . . . . . . . . . . 45 Elaine Burroughs, Zoë O’Reilly  Discursive Representations of Asylum Seekers and Illegal Immigrants in Ireland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Damir Josipovi č Psevdoprostovoljne migracije: primer sistema notranjih migracij v nekdanji Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Maja Kora ć  -Sanderson Chinese traders in Serbia: Gender opportunities, translocal family strategies, and transnational mobility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Francesco Della Puppa A bidesh  in the middle of the Mediterranean Sea: Biographical trajectories and migration patterns in the Bangladeshi Diaspora in Italy . . 99  John A. Schembri, Maria Attard The Foreigner Counts: a spatio-temporal analysis of occupiers, immigrants and expatriate residents in Malta . . . . . . . . . . . . . . . .119  4ARS & HUMANITAS / VSEBINA Miha Kozorog Poskusno o Bene č iji s konceptom odro č nosti: migracije in konstrukcija kraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136  Jani Kozina Selitve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji . . . . . . . . . . .150 Mojca Pajnik, Veronika Bajt  Migrant Women’s Work: Intermeshing Structure and Agency. . . . . . . .163 An ı l Al-Rebholz Negotiations on Tradition and Modernity in the German Migration Context: a Comparison of the Life Histories of a Young Kurdish Woman and a Moroccan Woman . . . . . . . . . . .177 Svenka Savi ć Migrations in the Yugoslav region: Theater artists from Slovenia in the Serbian National Theater in Novi Sad (1947-2013). . . . . . . . .190 Varia Katja Mahni č Vklju č itev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Recenzije  Jernej Zupan č i č  Jernej Mlekuž: Abc migracij  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223 Mateja Prin č i č Ernst Spaan, Felicitas Hillmann, Ton van Naerssen (ur.): A sian Migrants and European Labour Markets. Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Urška Strle Carlo Spartaco Capogreco: Fašisti č na taboriš č a.   Internacije civilistov v fašisti č ni Italiji (1940–1943)  . . . . . . . . . . . . .230  5ARS & HUMANITAS / VSEBINA Tanja Oblak Č rni č Tjaša Žakelj: Sodobna partnerstva: Spoznavanje po spletu  . . . . . . . .234 Mojca Puncer  Tomaž Krpi č : Telo, umetnost in družba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238Biografske informacije o avtorjih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243Navodila za avtorje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x