Law

59 pages
33 views

MODUL JAWA XI-1

Please download to get full document.

View again

of 59
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
MODUL JAWA XI-1
Transcript
  󰁷󰁷󰁷.󰁳󰁥󰁴󰁹󰁡󰁷󰁡󰁲󰁡.󰁴󰁫 󰁼 1   󰁗󰁩󰁤󰁹󰁡󰁳󰃩󰁮󰁡 󰁐󰁵󰁳󰁴󰁡󰁫󰁡 󰁍󰁯󰁤󰁵󰁬 󰁍󰁇󰁍󰁐 󰁢󰁡󰁳󰁡 󰁊󰁡󰁷󰁡 󰁓󰁍󰁁󰀯󰁓󰁍󰁋󰀯󰁍󰁁 󰁗󰁯󰁮󰁯󰁳󰁯󰁢󰁯 󰁓󰁥󰁭󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲 󰁉 󰀭 󰁘󰁉 Purwakaning Atur Awit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawé urun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.   Modul punika namung kanggé ambantu para siswa anggènipun sami sinau basa Jawi, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawi gagrak Sriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawi kajumbuhaken kaliyan ejaan basa Jawi aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakarta edisi revisi taun 2006. Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kirang anjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkang lumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansah kula antu – antu. Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap para kadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa. Nuwun. Setya Amrih Prasaja,S.S. Sinemgkalan salebeting candrawarsi ”Nembah Suci Wiwaraning Jagad”  󰁷󰁷󰁷.󰁳󰁥󰁴󰁹󰁡󰁷󰁡󰁲󰁡.󰁴󰁫 󰁼 2   󰁗󰁩󰁤󰁹󰁡󰁳󰃩󰁮󰁡 󰁐󰁵󰁳󰁴󰁡󰁫󰁡 󰁍󰁯󰁤󰁵󰁬 󰁍󰁇󰁍󰁐 󰁢󰁡󰁳󰁡 󰁊󰁡󰁷󰁡 󰁓󰁍󰁁󰀯󰁓󰁍󰁋󰀯󰁍󰁁 󰁗󰁯󰁮󰁯󰁳󰁯󰁢󰁯 󰁓󰁥󰁭󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲 󰁉 󰀭 󰁘󰁉    RINGKESANING WULANGAN. Geguritan kuwi pada karo puisi nanging basané basa Jawa, geguritan iki kalebu puisi gagrag anyar awit wujudé bébas tanpa nganggo wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Babagan guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu kuwi sing mbédakaké antarané geguritan lan macapat. Awit macapat ya kalebu jinising puisi Jawa gagrag lawas utawa klasik sing isik mengkoni guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Wondéné wiwit anané geguritan kuwi ora liya awit saka pengaruh puisi Indonesia, titikané wiwit jaman kamardhikan. Wigatèkna lan wacanen geguritan iki banjur udhalen isiné manut panemumu dhèwè – dhèwè ; Guritanku Gurit Pamuji Sungegurit lumantar tutur kang prasaja Nembah suci wiwaraning ati kang kaèksi Basa tutur kang rinacik duk ing nguni Wulangrèh kang dèn memetri Ana pocapané mangkéné ; Pitutur bener iku, Sayektiné iku pantes sira gugu Nadyan metu saking wong sudra papa Lamun ta becik wurukipun Iku pantes dadi pituduh lakunira STANDAR KOMPETENSI  :   Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai jenis wacana sastra geguritan dan wacana lisan nonsastra berupa Pidato / sambutan / khotbah dalam berbagai ragam Bahasa Jawa dengan unggah – ungguh Bahasa Jawa. KOMPETENSI DASAR : - Mendengarkan Pembacaan Geguritan. - Berpidato dalam berbagai Acara. - Membaca Intensif Paragraf Deduktif dan Induktif. - Unggah – Ungguh Basa. INDIKATOR : - Menjelaskan tema geguritan.   - Mengungkapkan makna yang terkandung dalam geguritan. - Menulis rancangan pidato. - Menulis teks pidato / sambutan. - Menentukan ciri – ciri paragraf deduktif dan induktif. - Menentukan tema paragraph. - Membedakan paragraf deduksi dan induksi. - Menulis jenis kata. - Menebutkan kata berdasarkan enisna.    󰁷󰁷󰁷.󰁳󰁥󰁴󰁹󰁡󰁷󰁡󰁲󰁡.󰁴󰁫 󰁼 3   󰁗󰁩󰁤󰁹󰁡󰁳󰃩󰁮󰁡 󰁐󰁵󰁳󰁴󰁡󰁫󰁡 󰁍󰁯󰁤󰁵󰁬 󰁍󰁇󰁍󰁐 󰁢󰁡󰁳󰁡 󰁊󰁡󰁷󰁡 󰁓󰁍󰁁󰀯󰁓󰁍󰁋󰀯󰁍󰁁 󰁗󰁯󰁮󰁯󰁳󰁯󰁢󰁯 󰁓󰁥󰁭󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲 󰁉 󰀭 󰁘󰁉 Aja ambeg adigang, adigung, adiguna kang dèn reksa Nora wurung kacilakan kang bakalé nemahi Ana manèh centhini kang muwus kalaning tidha Amenangi jaman édan Éwuhaya ing pambudi Mélu ngédan ora tahan Ora mélu ngédan ora keduman Ndilalah kersaning Allah Begja – begjané wong kang lali Luwih begja wong kang éling lan waspada Niyat ingsun nggurit basa kang katula – tula Yèn ta ala singgahana Yèn ana prayogané kebat lakonana Donga – dinonga mugi antuk sihing Gusti  Jaya – jaya wijayanti suradira jayaningrat lebur déning pangastuti -Setya Amrih Prasaja- ULANGAN 1 A.   Wangsulana pitakon ngisor iki. a.   Apa sing dadi irah – irahané geguritan kuwi ? Wangsulan : ……………………………………………………………………………..……..…………… b.   Apa tegesé ukara sungegurit lumantar tutur kang prasaja kuwi ? Wangsulan :…………………………………………………………………………………………………. c.   Tembung rinacik kuwi saka tembung lingga apa lan tegesé kepiyé ? Wangsulan :………………………………………………………………………………..…………...…… d.   Ukara nembah suci wiwaraning ati kuwi kalebu ukara apa ? Wangsulan :…………………………………………………………………………………………….……. e.   Udhalen isiné geguritan ndhuwur kuwi nganggo basamu dhèwè – dhèwè ! Wangsulan :…………………………………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  󰁷󰁷󰁷.󰁳󰁥󰁴󰁹󰁡󰁷󰁡󰁲󰁡.󰁴󰁫 󰁼 4   󰁗󰁩󰁤󰁹󰁡󰁳󰃩󰁮󰁡 󰁐󰁵󰁳󰁴󰁡󰁫󰁡 󰁍󰁯󰁤󰁵󰁬 󰁍󰁇󰁍󰁐 󰁢󰁡󰁳󰁡 󰁊󰁡󰁷󰁡 󰁓󰁍󰁁󰀯󰁓󰁍󰁋󰀯󰁍󰁁 󰁗󰁯󰁮󰁯󰁳󰁯󰁢󰁯 󰁓󰁥󰁭󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲 󰁉 󰀭 󰁘󰁉 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B.   Isènana titik – titik ngisor iki kanthi mbacutaké tembung ! a.   ?sunG  egurit\ ............................. tutu/k= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦   b.   ? 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦 suciwiwrnnN i= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦...󲀦.   c.   ?ajamB  egHfig= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦.,󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦  k=[fn>kS    d.   ?anm[nh 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦 k= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦.. klnN i= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦   e.   ?luwih 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦 [w=ok= 󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦󲀦   C.   Golèken dasanamané tembung – tembung ngisor iki ; a.   Ingsun ………………………………………………………………………………………… b.   Prasaja ….………………………………………………………………………………..…… c.   Wiwara ………………………………………………………………………………….……. d.   Kaèksi ………………………………………………………………..……………………….. e.   Reksa …………………………………………………………………………………………..    SESORAH , wigatèkna, wacanen lan paragakna ; Nuwun, Para sesepuh dalah para pinisepuh ingkang pana ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang tuhu andum mangastuti dhateng pepoyaning kautaman, para winasis miwah sagung para pangembating praja ingkang pantes tinulad sinudarsana minangka songsong agunging para kawula dasih, para kadang tumaruna, para kadang manggalaning karya ingkang cinaketing manah tinangsul talining kekadangan tuwin sanggyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang sinugata sagunging pakurmatan. Rèhning kula lan panjenengan punika hamung boboting titah sawantah ingkang taksih kapurba kawisésa déning Gusti Ingkang Maha Agung, pramila sumangga langkung rumiyin  󰁷󰁷󰁷.󰁳󰁥󰁴󰁹󰁡󰁷󰁡󰁲󰁡.󰁴󰁫 󰁼 5   󰁗󰁩󰁤󰁹󰁡󰁳󰃩󰁮󰁡 󰁐󰁵󰁳󰁴󰁡󰁫󰁡 󰁍󰁯󰁤󰁵󰁬 󰁍󰁇󰁍󰁐 󰁢󰁡󰁳󰁡 󰁊󰁡󰁷󰁡 󰁓󰁍󰁁󰀯󰁓󰁍󰁋󰀯󰁍󰁁 󰁗󰁯󰁮󰁯󰁳󰁯󰁢󰁯 󰁓󰁥󰁭󰁥󰁳󰁴󰁥󰁲 󰁉 󰀭 󰁘󰁉 kula dhèrèkaken sami munjuk raos syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun kepareng paring karohkmatan, kabagaswarasan dhumateng kula lan panjenengan waradin dhateng kaluwarga. Para Rawuh, Kula ing ngriki ngadeg nglenggana cumanthaka lumarab atur mundhi dhawuhipun kadang manggalaning karya pèngetan dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 62, minangkani bilih kula kapurih mijilaken raosing gati para kadang, saèstu para kadang ngaturaken gunging panuwun awit saking rawuh para tamu, ingkang sampun kanthi lila legawaning penggalih kersa angrawuhi pèngetan dinten punika, nanging kuciwaning manah para kadang boten saged caos papan palenggahan punapadéné pasugatan ingkang murwat, mila saking punika kula ugi nyuwunaken samudra pangaksami. Para Lenggah kakung saha putri, Kados cekap semanten atur saking kula, bokbilih wonten blèroning wirama, kithaling wicara, punapadéné tumindak ingkang keladuk kirang nujuprana, saged kula hamung nyadhong rumentahing samudra sih pangaksami, ing wasana jaya – jaya wijayanti, suradira jayaningrat lebur déning pangastuti, mugiya rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. Ing nginggil punika salah satunggaling tuladha sesorah, sesorah punika sami kaliyan pidhato nanging pidhato ingkang ngginakaken basa Jawi, jinising sesorah punika warni – warni antawisipun ; 1.   Medhar sabda, utawi ugi winastan ular – ular, wasita luhur, wursitawara, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi bab wedharing pitutur jati utawi naséhat. 2.   Atur pambagyaharja, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi minangka sarana nyambut rawuhipun para tamu lan ugi minangka sarana ngaturaken sugeng rawuh, adatipun ingkang paring atur pambagyaharja saking salah satunggaling sulih atur saking kulawarga ingkang saweg kagungan kersa / hajat. 3.   Tanggap wacana, utawi tanggap sabda, sesorah jinis punika nggadhahi ancas lan isi minangka nanggapi atur pambagyaharja. Basa ingkang kaginakaken salebeting sesorah punika basa Jawi Krama utawi Krama Inggil, menawi saged basa Krama / Krama Inggil ingkang baken (standar), sanès basa Krama Désa. Wondéné tetembungan Krama Désa ingkang sampun limrah inggih punika : sepah, sesepah, waged, kita, sepindhah, keranten, èstu – èstu, lsp.    Wigatèkna : NGOKO KRAMA KRAMA INGGIL Aku Kula Kula Kowé Sampéyan panjenengan Dhèwèkè Piyambakipun Panjenenganipun Awake dhéwé Awakipun piyambak Kula lan panjenengan Tuwa Sepuh Sepuh
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x