Research

6 pages
134 views

Modernismus a jeho historiografie. In: Claus Arnold. Malé dějiny katolického modernismu. Praha: Vyšehrad 2014. ISBN 978-80-7429-282-8. S. 10-15. (Modernism and its Historiography, Preface to the Czech translation of book of Claus Arnold, Kle

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Modernismus a jeho historiografie. In: Claus Arnold. Malé dějiny katolického modernismu. Praha: Vyšehrad 2014. ISBN 978-80-7429-282-8. S. 10-15. (Modernism and its Historiography, Preface to the Czech translation of book of Claus Arnold, Kleine
Transcript
  10 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ Modernismus a jeho historiografie V této publikaci frankfurtského historika Clause Arnolda se čes - kému čtenáři konečně dostává do rukou přehledná práce k feno - ménu katolického modernismu, souhrnně reflektující poznatky, k nimž historici dospěli od šedesátých let 20. století – tehdy totiž  bylo poprvé možno zabývat se tímto tématem bez předpojatosti a ideologické optiky, mimo jiné díky postupnému zpřístupňování archivních pramenů. Kniha, vydaná v roce 2007 ke stému výročí klíčových antimodernistických papežských dokumentů, dekretu  Lamentabili  a encykliky  Pascendi , nabízí zralou reflexi a syntézu dosavadního bádání obohacenou o výsledky autorových nová - torských výzkumů v archivu dnešní Kongregace pro nauku víry. V západní Evropě a Spojených státech se díky pracím histo - riků jako Thomas Michael Loome podařilo zařadit modernismus do širšího kontextu vývoje katolické církve v 19.–20. století; autoři  jako Lorenzo Bedeschi a Émile Poulat popsali důležité momenty a okolnosti, zksrcovali mnoho klišé a stereotypů, spojovaných s osobnostmi obviněnými z modernismu, a badatelské obci zpří - stupnili cenné edice pramenů. Specifice reformního katolicismu v německé oblasti se věnovali četní odborníci, z nichž k nejvý - znamnějším patří pravděpodobně Otto Weiß a nyní právě Claus Arnold. Na základě mnoha dalších vědeckých prací z posledních čtyřiceti let mohli historici v jubilejním roce 2007 ukázat konečně nový obraz událostí spojených s modernistickou krizí let 1903 až 1914 a jejími následky. Zatímco apologeticky laděné oficiální církevní dějepisectví až do šedesátých let minulého století oslavovalo papeže sv. Pia X. a skupinu kardinálů a prelátů okolo něj jako slavné vítěze nad scestným modernismem, současní významní církevní historici 1  se kloní k názoru, že větší škody způsobily církvi právě antimoder  -  11 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ nistické štvanice a netvůrčí atmosféra strachu a hysterie, 1 kterou integristé nastolili v církvi na čtyřicet let. Přitom zdaleka nejde  jen o mínění církevních historiků (byť autoři jako dominikán Guy Bedouelle jsou zcela mimo podezření z laciného revizionismu), také nejvyšší církevní představitelé uznávají neoprávněnost řady tehdejších disciplinárních opatření. 2  K nim patří i papež Jan Pavel II., který vyjádřil politování nad zbytečnými, předčasnými a nešťastnými mocenskými zásahy církevních autorit do sice závažných, nicméně odborných teologických, exegetických a his - torických otázek. 3  Určitým završením proměny postoje k dějinám modernistické krize se pak stalo blahoslavení a svatořečení kněží obviňovaných ve své době z modernismu, jako byli marista Jerzy Matulaitis-Matulewicz (1987) či profesor Angelo Roncalli, poz - dější papež Jan XXIII. (2014) Claus Arnold se ve své práci zabývá důležitými rysy všech typů modernismu, včetně modernismu politického, sociálního a částečně dokonce i literárního. Formou životopisných medai - lonů seznamuje čtenáře s životními příběhy osobností, které hrály v modernistické, resp. antimodernistické krizi zásadní roli. Protože měl jako jeden z prvních přístup do archivu Posvátné kongregace Svatého oficia, 4  jehož fondy z období do roku 1922  byly relativně nedávno otevřeny, mohl studovat problematiku modernistické krize optikou dvou důležitých římských úřadů (kromě Kongregace pro nauku víry také Kongregace pro index 5 ). Samotné bádání v archivních fondech nebylo jednoduché, ale Arnold dokázal objevit a ostatním historikům zprostředkovat 1 Otto Weiß,  Katolický modernismus  (Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky), Salve 2007, roč. 17, č. 3, 9–37; Guy Bedouelle,  L’Histoire de l’Eglise , Luxembourg 1997, 171. 2  Např. Joseph Ratzinger (ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry), Vztah mezi učitelským úřadem církve a exegezí. Ke stému výročí Papežské biblické komise , in: MKR Communio 2003, č. 3, 251–258. 3 Viz projev Jana Pavla II. ze dne 31. října 1992, in: AAS 85 (1992), 768. 4 Sacra congregatio sancti Officii se stala roku 1908 nástupkyní původní Římské a univerzální inkvizice, zal. 1542. Na Druhém vatikánském koncilu byla reorga - nizována a přejmenována na Kongregaci pro nauku víry (1965). 5 Úkolem Kongregace pro index (1571–1917) bylo aktualizovat každoročně vydávaný seznam zakázaných knih.  12 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ skutečný poklad: popsal genezi zásadních římských antimodernis - tických dokumentů a odhalil identitu jejich klíčových inspirátorů a reálných autorů. Největší přínos jeho práce spočívá v objasnění mechanismu kuriálního boje proti modernismu, neboť zatímco osudy modernistů jsou již zpracovány poměrně zevrubně, klí - čové postavy antimodernistického tábora zůstávaly dosud stranou  badatelského zájmu. Zvláště u takto interpretačně a hodnotově zatíženého tématu  je třeba ocenit, že autor ukazuje složitost problematiky střízlivě a objektivně, bez klišé a zjednodušování, bez kýčovitého vyprá - vění o zlých a záludných modernistech a o hrdinských, tvrdých a bdělých antimodernistech, vedených svatým papežem Piem X., aniž by přitom sklouzl k opačnému výkladu. Dokáže najít jak  prvky nečekané modernosti až postmodernosti v myšlení a jed - nání katolických integristů, tak rysy klasického uvažování a pře - kvapivého konzervativismu u některých údajných modernistů. Arnold zdařile prezentuje a dokládá nejen dobře známý fakt, že v „řadách“ „modernistů“ existovala značná rozdílnost a odlišnost (že tedy navzdory tvrzení encykliky  Pascendi  nikdy netvořili něja - kou školu ani jednotné hnutí či dokonce spiknutí), nýbrž i teprve nedávno objevenou skutečnost, že rozdíly lze nalézt rovněž mezi  protagonisty integrálního katolicismu, a to dokonce v římské kurii. Charakter českého modernismu a česká modernistická studia Zmiňme i další cenný a očekávaný rys Arnoldovy knihy: velký  prostor věnovaný poměrům v německé jazykové oblasti, kterou autor detailně zná. V případě německého „modernismu“ se mluví spíše o reformním katolicismu; jeho význam pro nás spočívá v tom, že měl ve své době na české prostředí největší vliv. Přesto české postavy v knize chybějí, ačkoliv jinak je její záběr vpravdě celoevropský. Až na některé odkazy na husitství a českobratrství  je český modernismus prezentován jen jako nezajímavá odvozená obdoba německého reformního katolicismu, třebaže jde o fenomén v několika důležitých oblastech evropsky zajímavý. Skutečný pří -  13 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ  běh českého modernismu především poněkud odporuje Arnoldovu tvrzení, že důsledky antimodernistických opatření, tedy exkomu - nikace a odchody kněží, teologů a významných osobností z církve,  byly relativně omezené a že na rozdíl od jansenistické či staroka - tolické krize tentokrát nedošlo k odštěpení a vzniku nové církve.  Nikoli sice přímo v době modernistické krize, ale s určitým časovým zpožděním se u nás díky příznivé historické okolnosti,  jakou byl rozpad katolicky konfesní monarchie (v níž ovšem  původní sepětí státu a církve postupně sláblo), skutečně zrodila církev, pro niž byl katolický modernismus jedním z hlavních inspiračních zdrojů – většina jejích zakladatelů patřila k duchov - ním proudům reformního katolicismu počátku dvacátého století. Po dvouletém zápase založilo 8. ledna 1920 na dvě stě původně katolických „modernizujících“ kněží novou Církev českosloven - skou, teologicky vycházející mimo jiné z nutnosti smířit nábožen - ství s moderní vědou a s ideou pokroku. Minimálně jedna vyloženě „modernistická církev“ tak v Evropě vzniká. A není to rozhodně nevýznamná náboženská společnost, neboť během dvacátých a třicátých let získá přes milion věřících, aspiruje na roli hlavní národní církve a její nově budované sbory se stanou architekto - nickou ozdobou mnoha českých měst. Právě v prostředí Církve československé lze pak studovat feno - mén českého modernismu, který má ale mnohem blíže k němec - kému reformnímu katolicismu než k teologickým a filozofickým modernistům Západní Evropy. Reformní katolicismus usiloval  především o zefektivnění pastorační činnosti církve a úpravy prak  - tického života, které by přiblížily náboženství modernímu člověku. V českých zemích byla roku 1902 založena Jednota katolického duchovenstva s masovým členstvím kléru a se zastoupením výraz - ných osobností české katolické církve. Hnutí, jemuž šlo zpočátku o obrodu katolické literatury a umění, se na stránkách svých peri - odik postupně zabývalo rovněž sociální a národní problematikou a posléze i otázkou církevní reformy.  Na jejích shromážděních a sjezdech byl nakonec zformulo - ván program, žádající demokratizaci církve, vliv duchovních při  jmenování biskupů, vytvoření českého patriarchátu jakožto obno - vení cyrilometodějské tradice, zdobrovolnění celibátu, reformu  14 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ   patronátního práva a materiální zabezpečení kněží. Najdeme tam i další požadavky podobné cílům německého reformního kato - licismu a později vyslovené na Druhém vatikánském koncilu, například možnost slavit liturgii v národním jazyce. V houstnoucí atmosféře antimodernistického boje narážela Jednota stále častěji na nepřátelský postoj biskupů, kteří kněžské stavovské organi - zaci nedůvěřovali, obviňovali ji z modernismu a zakazovali jeden reformní časopis za druhým. Stupňující se tlak vyvrcholil biskup - ským rozpuštěním Jednoty katolického duchovenstva v dubnu 1907, tedy ještě před vydáním antimodernistických papežských dokumentů v témže roce.  Není překvapivé, že právě v okruhu příslušníků Církve česko - slovenské vyrostli významní historici českého reformního hnutí, řekněme českého modernismu, jejichž práce na toto téma zname - naly zásadní přínos. 6  Ale nezůstalo jen u nich, protože zajímavý fenomén českého modernismu a celkově českého a moravského katolicismu a jeho sociálního a politického angažmá na přelomu 19. a 20. století zaujal také badatele z filozofické fakulty Palac - kého univerzity v Olomouci, mezi nimiž řadou publikací vynikl a vyniká především Pavel Marek. 7  Lze říci, že díky soustavné  badatelské práci je český reformní katolicismus nejdůkladněji  probádanou problematikou v českých církevních dějinách 19.–20. století. Často se ovšem přejímá tvrzení, že český modernismus nejevil zájem o teologické zápasy přelomu století a měl ryze reformně katolický charakter. Ukazuje se nicméně, že to není zcela pravda. 6  Např. Miloslav Kaňák,  Z dějin reformního úsilí českého duchovenstva , Praha 1951; Zdeněk Kučera/Jan Blahoslav Lášek (eds.),  Modernismus. Historie nebo výzva?   Studie ke genezi českého katolického modernismu , Praha 2002; David Frýdl,  Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky . Snaha o reformu katolicismu v Čechách a na Moravě  , Brno 2001; Josef Hrdlička,  Život a dílo Prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence , Brno 2007. 7 Mj. Pavel Marek,  Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny , Rosice: Gloria 1999; Pavel Marek/Ladislav Soldán,  Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí  , Třebíč 1998; Pavel Marek, Český katolicismus 1890–1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na  přelomu 19. a 20. století  , Olomouc 2003.
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x