Research

10 pages
194 views

Magdolna Szilágyi: On the Road: The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe, Budapest 2014 (Archeolingua Series Minor, 35), ss. 254, 89 il. (w tym 30 map i 4 plany miast)

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Magdolna Szilágyi: On the Road: The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe, Budapest 2014 (Archeolingua Series Minor, 35), ss. 254, 89 il. (w tym 30 map i 4 plany miast)
Transcript
  ROCZNIK HISTORYCZNO–GEOGRAFICZNYNR 01|2013 S T U DIA EOHISTORICA Rocznik Naukowy: Fundacja Centrum Geohistorii • Instytut Geodezji i Kartografii • Instytut Historii KUL Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US • Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego   Fundacja Centrum GeoHistorii • Instytut Geodezji i Kartograi • Instytut Historii KUL NR 04|2016 ROCZNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNY  STUDIA GEOHISTORICA. Rocznik historyczno-geograczny Redakcja Bogumił Szady (redaktor naczelny), Beata Konopska, Radosław Skrycki, Tomasz Związek (sekretarz redakcji), Tomasz Panecki Redakcja językowa i korekta Konrad Byzdra Tłumaczenia autorzy, Julia Szołtysek Rada Naukowa Zdzisław Budzyński (Rzeszów), Andrzej Janeczek (Warszawa), Tomasz Jurek (Poznań), Keith Lilley (Belfast/Wielka Brytania), Andrew Pernal (Brandon/Kanada), Tadeusz Siwek (Ostrawa/Czechy), Rostysław Sossa (Kijów/Ukraina), Grzegorz Strauchold (Wrocław), Robert Šimůnek (Praga/Czechy) Recenzenci tomu 4 Wojciech Chudziak, Martyna Deszczyńska, Zbigniew Górczak, Maria Jankowska, Iwona Jażdżewska, Andrzej Klonder, Anna Kołodziejczyk, Andrzej Kopiczko, Małgorzata Elżbieta Kowalczyk, Adam Kozak, Joanna Kumor-Mielnik, Mieczysław Kunz, Dariusz Lorek, Wojciech Mielewczyk, Grzegorz Myśliwski, Wiesław Nowosad, Piotr Pabjanek, Marek Radoch, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Francesco Somaini, Péter Szabó, Piotr Werner, Filip Wolański Redakcja map autorzy, Tomasz Panecki Adres Redakcji Fundacja Centrum GeoHistorii Redakcja Studia Geohistorica05-082 Stare Babice, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4 Strona internetowa studiageohistorica.plWersja drukowana (papierowa) jest wersją pierwotną rocznika Studia Geohistorica Współwydawcy rocznika Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, Fundacja Centrum GeoHistorii, Instytut Geodezji i Kartograi, Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Historii Kartograi przy Instytucie Historii Nauki PANRocznik wydawany pod patronatem Komisji Geograi Historycznej przy Polskim Towarzystwie HistorycznymProjekt okładki: Jacek MłodożeniecIlustracja na okładce:  Kalisz – Plan miasta i przyległej okolicy   autorstwa Ludwiga von Bröckera z 1802 r.Skład i łamanie: Artur Hamryszczak© Copyright by Fundacja Centrum GeoHistorii ISSN 2300-2875Nakład 100 egz. Warszawa 2016  Spis treści • Contents  Tradycje geografii historycznej • Traditions of historical geography  Ludomir Sawicki Geograa a krajoznawstwo (uwagi wstępne Beata Konopska, opracowanie Beata Konopska) ................................................................   7  Stanisław Herbst Prace nad „Atlasem historycznym Polski” (uwagi wstępne Henryk Rutkowski, opracowanie Henryk Rutkowski)............................................................   14   Artykuły • Articles and theses  Elżbieta Kowalczyk-Heyman Czym były mazowieckie "płozy"? (uwagi wstępne) What were the Masovian “płozy”? (Preliminary Remarks)   ..............................................................    27  Robert Klimek Ślady średniowiecznej granicy Warmii między Reszlem a Świętą LipkąTraces of the Medieval Border of Warmia between Reszl and Święta Lipka ..................................    38  Ewa Ziółek  Relacja Grzegorza Piramowicza o osuszaniu Bagien Pontyjskich za pontykatu Piusa VIGrzegorz Piramowicz’s Account of Draining the Pontian Marshes during the Ponticate of Pope Pius VI ..........................................................................................................   51 Krzysztof Boroda Wpływy z czopowego jako wskaźnik lokalnego zróżnicowania poziomu produkcji piwa pełnego w miastach Królestwa Polskiego w latach 60. XVI w.Income from Czopowe as an Indicator of Regional Diversity of Full Beer Production in the Cities of the Polish Crown in the 1560s   ................................................................   66   Xavier Rochel The End of Gaps and Heathlands in French National Forests, 19 th  Century. A Case Study Based on Forest Management Plans Zanik polan i wrzosowisk we francuskich lasach państwowych w XIX w. Studium przypadku na podstawie planów zarządzania lasami  ........................................................   81 Tomasz Figlus Typy morfogenetyczne wsi w środkowej PolsceMorphogenetic Types of Rural Settlements in Central Poland ........................................................... 90  Studia Geohistorica • Nr 04. 2016  󰀳 Spis treści   Tomasz Babczyński, Tomasz Kubik, Roman Ptak, Grzegorz Strauchold  GIS as a Tool to Analyze the History of Silesia and the Changes in its Political (and Cultural) GeographyGIS jako narzędzie do analizy historii Śląska oraz zmian w jego geograi politycznej i kulturowej ...............................................................................................................................................   113 Mateusz Zawadzki „Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego” jako źródło do badań nad strukturą paraalną województwa lubelskiegoThe “Tabella of Towns, Villages and Settlements of the Kingdom of Poland” as the Source for Research into the Parochial Structure of the Lublin Voivodeship ..................... 142   Anna Paulina Orłowska, Bartosz Nowożycki, Grzegorz Pac Handel wołami na terenie Wielkopolski i Śląska w świetle szesnastowiecznego spisu jarmarków i komór celnychThe Trade in Oxen on the Territory of the Greater Poland and Silesia in the Light of the 16 th  Century Description of Annual Fairs and Toll Houses .....................................................   153 Recenzje i omówienia • Reviews and discussions  Historical Atlas of Poland in the 2 nd half of the 16 th  Century: Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. by Marek Słoń; transl. by Agata Staszewska; Martha A. Brożyna, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 1973–[2014], 4 volumes, XXIX + 1597 pp., illustrations, 27 folded maps(Alexei Frolov) ...................................................................................................................................... ..... 163 Magdolna Szilágyi: On the Road: The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe ,   Budapest 2014 (Archeolingua Series Minor, 35),   ss. 254, 89 il. (w tym 30 map i 4 plany miast)(Ewelina Siemianowska) ............................................................................................................................................................ 169  The World in a Mirror, Word Maps from the Middle Ages to the Present Day,   ed. Jan Parmentier, Museum aan de Stroom, Antwerp 2015, ss. 192, il. 150 + 25(Lucyna Szaniawska). ................................................................................................................................................................. 173 Kartograa morska i krain nadmorskich, r ed. R. Skrycki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zespół Historii Kartograi Instytutu Historii Nauki PAN, Szczecin 2014; 24×17 cm, ss. 204, 54 ryc., 4 tab.(Jan Rutkowski) .............................................................................................................................................................................. 177  Studia Geohistorica • Nr 04. 2016 󰀴 Spis treści   Алексей А. Фролов, Нина В. Пиотух: Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли (по писцовым книгам письма 1495–1496 годов). В 3 томах:  Москва–Санкт-Петербург, Альянс-Архео, 2008. Т. 1: Исследование и таблицы , ss. 368; Т. 2: Атлас и справочные материалы , ss. 272; Т. 3: Уездные планы последней четверти ХVIII века , ss. 266 (Rostysław Sossa )  . .................................................................................................................................................... 182  Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. 10–12 (Ra–Rż), red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, [autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak,  J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer], Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Kraków 2015, ss. 160 (t. 10), 146 (t. 11), 168 (t. 12)(Ewa Oronowicz-Kida). ........................................................................................................................................................... 185  Kit Mayers: The First English Explorer. The Life of Anthony Jenkinson (1529–1611) and his Adventures on Route to the Orient, Devon 2015, ss. 366 (Krystyna Szykuła).............................................................................................................................................. 189  Komunikaty i sprawozdania • Communiques and reports  Konferencja „Przestrzenne aspekty historycznych badań demogracznych, społecznych i gospodarczych (do 1945 r.)” – Pobierowo, 21–23 października 2015 r.   (Michał Gochna) ..........................................................................................................................................   195 „European Social Science History Conference” – Walencja (Hiszpania), 30 marca–2 kwietnia 2016 r. (Michał Gochna) .........................................................................................................................................   195  Zebranie naukowe polskiej sekcji European Society for Environmental History – Warszawa, 16 stycznia 2016 r.   (Piotr Guzowski) .........................................................................................................................................   196  „Mapa jako narracja interpretacyjna”. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartograi – Wrocław, 24–26 września 2015 r. (Jerzy Ostrowski) .......................................................................................................................................   197  Sprawozdanie z konferencji „Województwo poznańskie w XVI w.” – Kościan, 1 lipca 2015 r. (Michał Słomski).........................................................................................................................................  202  Sprawozdanie z konferencji „Geograa historyczna. Wyzwania przyszłości” – Łódź, 11–12 czerwca 2015 r. (Magdalena Deptuła)..................................................................................................................................  204  Studia Geohistorica • Nr 04. 2016  󰀵  Spis treści 
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x