Research

15 pages
160 views

Kompost Tuvaletler: Susuz ve Sıhhı Teknikler - Claudia lorenz - ladener - Wolfgang Berger

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Topraklarımız için çok değerli kompost malzemesini israf edip çöpe atıyoruz. Oysa bunları apartmandan bahçeye, otellerden fabrikalara, sanayiden tarlalara kadar kuracağımız basit ve ucuz sistemlerle ileri dönüştürebilir yani kompostlaştırabiliriz.
Transcript
  Yeni İnsan YayıneviEkoloji Serisi  KOMPOST TUVALETLER Susuz sıhhi teknikler   Yen󰁩 İnsan Yayınev󰁩 - 145Ekoloj󰁩 Ser󰁩s󰁩 - 40Kompost uvaletlerWolfgang Berger, Claud󰁩a Lorenz-Ladener Katkıda bulunanlar: Werner B󰁩dl󰁩ngma󰁩er, Jörn Germer, Werner Ph󰁩l󰁩pp, Torsten SchützeOr󰁩j󰁩nal adı: Kompost o󰁩letten© ökobuch Verlag, Staufen be󰁩 Fre󰁩burg, 2008ürkçe’de I. Baskı: Ek󰁩m 2017ISBN: 978-975- 2498-14- 3Genel Yayın Yönetmen󰁩: Aytaç 󰁩murÇev󰁩rmen: Barış YılkanD󰁩zg󰁩: Hüsey󰁩n VarışKapak asarımı: Hüsey󰁩n VarışSert󰁩f󰁩ka No: 12186Baskı: Pas󰁩f󰁩k Ofset C󰁩hang󰁩r Mah. Güverc󰁩n Cad. Baha İş Merkez󰁩 A Blok No:3/1 Kat:2Avcılar İstanbul 0212 412 17 77Matbaa Sert󰁩f󰁩ka No: 12027üm hakları saklıdır. Yayıncının yazılı 󰁩zn󰁩 olmaksızın, tanıtım 󰁩ç󰁩n yapılacak kısa alıntılar dışında, h󰁩ç b󰁩r yolla çoğaltılamaz.© ohum Yayıncılık ur󰁩zm Reklam ve Sağlık H󰁩zm. San. 󰁩c. Ltd. Şt󰁩. 2017Altıntepe mah. Gal󰁩pbey Caddes󰁩, Özüdoğru Sok. No: 44/1B Küçükyalı İstanbulel: (0 216) 489 84 08 Fax: (0 216) 518 23 60www.yen󰁩󰁩nsanyay󰁩nev󰁩.comyen󰁩󰁩nsanyay󰁩nev󰁩@gma󰁩l.comnewhumanpubl󰁩sher@yahoo.comfacebook/yen󰁩󰁩nsanyay󰁩nev󰁩tw󰁩tter.com/yen󰁩nsanyay󰁩n Görsel kaynaklar Başka türlüsü bel󰁩rt󰁩lmed󰁩kçe tüm görseller Wolfgang Berger, Hamburg fikri mülk󰁩yet󰁩nded󰁩r. Kapak FotoğraflarıWolfgang Berger, Hamburg: 1, 5, 7, 8, 9, Claud󰁩a Lorenz-Ladener: 2,B󰁩olet GmbH, Zug / Schwe󰁩z: 6, Berger B󰁩otechn󰁩k GmbH, Hamburg: 3, 4  KOMPOST TUVALETLER Susuz sıhhi teknikler  Wolfgang BergerClaudia Lorenz-Ladener Almancadan Çeviren Barış Yılkan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x