Documents

21 pages
152 views

Kitab Maulid Jaip 15112017 - Edit Last

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
a
Transcript
  JABATAN AGAMA ISLAM PAHANG Cetakan Pertama : 2017Hak Cipta Terpelihara. Tidak Dibenarkan Mengeluarkan Mana-Mana Bahagian Arkel! lu#tra#iDan #i $andungan Buku ni Dalam Apa %ua Bentuk Dan Dengan Apa %ua Cara &ama Ada &e'ara(lektr)nik! *)t)k)pi! Mekanik +akaman! Atau Cara ,ain &ebelum Mendapat in Bertuli#Daripada Pengarah %abatan Agama #lam Pahang Dan Pu#taka Cahaa $a#turi &dn.Bhd. Edisi Khas : / Datuk Dr. Zulkifi Mha!ad Al Bakri#$ka B$%tuk & 'rus ($tak )l$h : I%si*ht Strat$*+ Sd% Bhd B ,- Ti%*kat  Ta!a% B$lukar Mau Batu / %alan ambang210 $A3TA3Pahang Darul Makmur   جأ   هبحصو   هلا   ىعو   سماو   ءيبا   فمشأ   ىع   لاو   لا   و    لا     ! #$ ا &ukur ke hadrat allah &.4.T kerana dengan limpah pert)l)nganna! Buku (di#i $ha#ber#empena #ambutan Maulidur +a#ul Peringkat 3egeri Pahang dapat diterbitkan. &aba#diu'apkan kepada #emua ang terlibat #ama ada #e'ara lang#ung atau dak lang#ung didalam penerbitan buku ini. %utaan tahniah 5uga diu'apkan kepada panel penuli# %A P keranabertungku# lumut menerbitkan buku ini.&e#ungguhna telah diutu#kan kepada kita umat #lam #e)rang +a#ul ang memba6a rahmatke #eluruh alam #e#uai dengan rman3a ang bermak#ud: 8 Tidaklah Aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruhalam 9al-Anbia : 107;Terdapat hadith-hadith berkaitan amalan harianber#andarkan #unnah +a#ulullah#.a.6.Panduan utama dalam membentuk manu#ia ang berta<6a ialah dengan mengikut a5aran #lam dan &unnah +a#ul berlanda#kan al =uran dan a# &unnah ang merupakan peninggalanBaginda #.a.6 kepada umatna.&ebagai akhirna! #aa berharap #em)ga buku (di#i $ha# Maulidur +a#ul ini akan men5adiru5ukan dan panduan bagi membentuk 5a diri mu#lim #e5a. &em)ga u#aha ang ke'il iniakan dipandang )leh A,,AH &4T dan mampu membantu dalam melak#anakan #lam ang#ebenar di dalam diri. $ATA $ATA A,A3P(3A+AH %A P   Alhamdulillah syukur yang tidak terhingga saya ucapkan ke hadrat Allah SWT,selawat dan salam ke atas Rasul Junjungan, Para Sahabat, Keluarga Baginda sertasekalian pengikutnyaSaya mengucapkan tahniah kepada Jabatan Agama !slam Pahang keranamenerbitkan buku disi Khas bersempena sambutan #aulidur Rasul Peringkat$egeri Pahang tahun %&'() bersamaan *+%# Bertajuk  “Indahnya Hariku Bersama Rasulullah S.A.W: 40 Sunnah Harian”  Rasulullah SAW adalah insan yang mulia dan sempurna kejadiannya !ni sesuaidengan apa yang digambarkan -leh penyair Rasulullah SAW, Saiyyidina )asan ibnThabit RA . Lebih indah daripadamu (Ya Rasulullah) tidah pernah dilihat..Lebih sempurna daripadamu (Ya Rasulullah) tidak pernah wanita lahirkan…Engkau dicipta tanpa terdapat sebarang keaiban… Seolah-olah engkau dicipta seperti yang engkau inginkan… Saya mengharapkan sem-ga buku ini menjadi bahan rujukan dan panduan sertaditerima pakai dalam membentuk masyarakat yang sentiasa mencintai Baginda SAWberteraskan keimanan, keta/waan dan bersatupadu sesuai dengan tema Sambutan#aulidur Rasul pada tahun ini “ Kesatuan Ummah Kesejahteraan e!ara ”. ( DATO’ SRI DIRAJA HAJI ADNAN BIN HAJI YAAKOB,SDSA., SSAP., DSAP., DGSM )  1.Membaca doa bangun tidur      KATA-KATA ALUAN YAB MENTERI BESAR PAHANG  Rasulullah  j  apabila bangun dari tidur, beliau mengucapkan d-a. %&' %( ) لا   ه * ي + ل ,-* و ,      ( ,. ,/  0, أ ,   0,   ,   +   . ,1  , ي ,2+  أ , 34 * ل 5 ا   ه *  5 ل *   %# +$+,  ا Segala pu!i bagi llah yang telah menghidupkan kami setelah mematikankami#dan kepada-$ya lah tempat kembali% 0)R . al1Bukhari2 2.Menyapu kesan tidur pada wajah dengan tangan  Rasulullah  j  bangun dari tidurnya 6*  * ي ,1*  ه *   7 *8+ و , 9 +  ع ,   ,& +.5(  لا  : %   ,   ; ,+ < ,   ,= ,>, lalu &aginda menyapu kesan-kesan tidur pada wa!ahnya dengan tangan&aginda  0)R . #uslim2 3.Membersihkan mulut dengan bersugi (siwak) 3aripada A4isyah RA bahawasanya. ? ,@5& ,. ,A. , B C+  أ , < ,  ب +   . ,D E,& 5  ,/, F5-* G %H * ي +   . ,A   +  ي ,. ,> I  7 ,. ,   F, و , < I ي + ل , 9 +0*   %D% م +. , B F, C,    J, $abi 'idaklah bangun dari tidurnya baik malam mahupun siang# kecuali beliau bersugi (siwak) dahulu sebelum beliau berwudhu% 0)R . Abu 3aud2 .Membaca doa memasuki tandas atau bilik mandi .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x