Economy & Finance

2 pages
7 views

.

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
.
Transcript
  2.1: T ổ  ch ức đưa đón tiế  p khách. 2.1.1: Xác đị nh lo ại phương tiệ n ch ở   khách. T ổ ng th ống Donald Vũ sẽ   được chuyên cơ    Air Force One, Kim Jong Tùng sẽ được máy  bay riêng của  hai ông đưa đến sân bay Nội Bài.   Sau khi chuyên cơ c ủ a M ỹ  và Tri ề u Tiên đưa tổ ng th ống Donald Vũ và kim Jong Tùng đế n Vi ệ t Nam, ban t ổ  ch ứ c s ẽ  s ắ  p x ế  p 2 chi ếc Cadillac One đưa đón, hai ông có th ể   cũng nhau ng ồ i b ấ t c ứ  xe nào trong 2 chi ế c Cadillac One ch ống đạn, đượ  c trang b ị  súng ng ắ n, đạ i bác, máu c ủ a hai v ị  t ổ ng th ố ng và c ả   oxi trong điề u ki ệ n c ầ n thi ế t; xe còn l ạ i làm nhi ệ m v ụ   theo phương án đượ  c phân công. Vi ệ c ph ố i h ợp đả m b ả o an ninh, an toàn cho T ổ ng th ống Donald Vũ và Kim Jong Tùng   cũng có nhữ ng yêu c ầ u r  ấ t cao và gi ữ  an toàn tuy ệt đố i cho hai v ị  khách quan tr  ọ ng này đến điể m g ặ  p m ặ t. Theo sau và xung quanh s ẽ   là đoàn xe Suburban có nhi ệ m v ụ  ch ở   thi ế t b ị  tác chi ến điệ n t ử , M ậ t v ụ, vũ khí và trung tâm liên lạ c. Sau đó, tổng thống Vũ và Kim Jong Tùng sẽ di chuyển ra siêu xe cadillac One để về Trung Tâm hội nghị quốc gia tại Hà Nội.   2.2.2: Xác định điểm đỗ   và đưa đón khách.    Năm phút trước khi đoàn chuyên cơ của Tổng thống Mỹ và chủ tịch nước CHDCND Triều tiên hạ cánh, một đường cất / hạ cánh sẽ được mở chỉ để phục vụ cho các chuyên cơ. Toàn bộ các máy bay và xe chuyên dụng trên sân bay tạm ngưng di chuyển . Vị trí đậu các chuyên cơ    sẽ   được bảo vệ và cách ly   Chỉ sau khi chuyên cơ cuối cùng trong đoàn rời khỏi đường băng, lăn bánh vào đường lăn, sân đậu thì đường băng mới mở cửa trở lại cho các hoạt động của máy bay thương mại.   Ban tổ chức chúng tôi sẽ cán bộ điều hành sẽ gọi xe cho từng đoàn qua hệ thống bộ đàm, thời gian từng xe đón khách tại sảnh chỉ cách nhau trong 2 phút.   Ngo ài số xe riêng phục vụ , Ban tổ chức còn bố trí 25 xe Shuttle 16 chỗ chuyên đưa đón đại biểu và phóng viên    báo chí nước ngoài từ sân bay Nội Bài đến Trung tâm hội nghị quốc gia. Với những xe Shuttle không có xe cảnh sát dẫn đường nên đi lại rất vất vả bởi thường gặp tắc đường.   Do vậy, bộ phận điều hành phải tính toán xe đi từ các khách sạn đến Trung tâm Hội nghị   quốc gia trong 1 giờ. Cứ cách một giờ lại có xe khởi hành giữa hai địa điểm.      2.3.1: Tổ chức tiếp khách.   Đón tiếp ông Donald Vũ và Kim Jong Tùng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì cuộc gặp gỡ dành cho Tổng thống nước Mỹ và Chủ tịch nước CHDCND Triều Tiên với sự có mặt của nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam. Trong đó các Bộ trưởng thành viên Chính  phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung…   8h40' : N gay lúc này, các phóng viên báo chí đã được tập trung về khu vực tác nghiệp, các thủ tục chuẩn bị cho lễ đón đã bắt đầu.   9h10' : Lực lượng an ninh của xuất hiện tại Trung tam Hội nghị quốc gia.   10h10' : Đội tiêu binh danh dự vào vị trí.   10h20' : Các cháu học sinh trường Tiểu học Thăng Long đứng chờ đón.   10h30' : xe chở 2 vị đến trung tâm hội nghị quốc gia   Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Sau khi cùng duyệt đội danh dự, lãnh đạo các   nước giới thiệu và bắt tay các cán bộ, quan chức tháp tùng rồi cùng tiến vào phòng hội đàm.   Theo kế hoạch, sau lễ đón, Tổng thống Vũ   sẽ dự cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Kim Jong Tùng. Sau buổi Hội đàm, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch nước Kim Jong TÙng sẽ dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì. Phát biểu tại buổi tiệc, ông cho biết "rất vinh dự" khi có mặt tại Việt Nam, đồng thời mô tả Việt Nam "đã trở thành một điều kỳ diệu của thế giới".  
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x