Food & Beverages

48 pages
15 views

Dezvoltare regionala

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Dezvoltare regionala
Transcript
  1 Alte grupări regionale din Europa Integrare Economică 2  Cuprins Capitolul 1. Noțiuni generale privind dezvoltarea regională ................................................... 3 1.1. Dezvoltarea regională concept, trăsături caracteristice ................................................. 4 1.2 Obiectivele dezvoltării regionale .................................................................................. 5 Capitolul 2. Dezvo ltarea regională în Europa –   începuturile regionalismului ......................... 7 2.1. Uniunea Europeana  –   o privire retrospectiva ............................................................. 10 2.2. Aspecte generale ale politicii de dezvoltae regio nală în UE ....................................... 11 2.3. Grupări regionale în Europa ...................................................................................... 15 2.3.1. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) ................................................ 15 2.3.2. Acordul Central European de Liber Schimb (CEFTA)......................................... 19 2.3.3. Comunitatea Statelor Independente (CSI) ............................................................ 23 2.3.4. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER ) ................................................ 31 2.3.5. Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică –   GUAM .................... 34 2.3.6. Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN).......................... 36 2.3.7. Proces de Cooperare Dunăreană (PCD) ............................................................... 40 Bibliografie: ........................................................................................................................ 45 Anexe ................................................................................................................................. 47 3  INTRODUCERE  In lucrarea de fata, ne-am propus sa analizam ce inseamna dezvoltarea regionala si dezvoltarea regionala in Europa, si o parte din  gruparile regionale din Europa si ce inseamna fiecare. Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt dezvoltarea regionala, respectiv care sunt obiectivele acesteia. In al doilea capitol, am surprins dezvoltarea regionala in Europa, ce presupune aceasta si care sunt principalele grupari regionale din aceasta si ce presupune fiecare din ele. Profesorul universitar Miron Dumitru face o afirmație în ceea ce privește  grupările regionale din Europa: ,,cu tot farmecul său evoluția proceselor de regionalizare europeană a demonstrat că acest proces este foarte complex cu determinanți economici și politici, ce vizează diverse obiective și trebuie  permanent redefinit din punctul de vedere al dezideratelor și al structurilor internaționale menite să il facă operațional’’. 4  Capitolul 1. Noțiuni generale privind dezvoltarea regională 1.1. Dezvo ltarea regională concept, trăsături caracteristice Dezvoltarea regională1 este un concept nou ce are ca și oportunități impulsionarea și diversificarea activităților economice , stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea șomajului și conducerea la îmbunătățirea nivelului de trai. Dezvoltarea regionala reprezinta pilonul  principal pe care se sprijina dezvoltarea economica in general. 1 George Ungureanu, Mateoc- Sîrb Nicoleta, Dezvoltare regională si rurala, Ed. Tipo Moldova, Iasi, 2009, p.13 2 Elisabeta R.Rosca (coordonator), Dezvoltarea Regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana,p.158 Politica de dezvoltare regionala este una din politicile cele mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul ca, prin obiectivul sau de reducere a disparitilor economice si sociale existente intre diversele regiuni ale Europei,actioneaza asupra unor domeni semnificative si sectorul IMM, transporturile, agricultura, dezvoltarea urbana, protectia mediului, ocupare si formar  ea profesionala, educatia, egalitatea de sanse etc.2 Dezvoltarea regională  poate fi privită ca procesul prin care o comunitate devine mai responsabilă de  probleme sau de potențialul de care dispune , reușind în același timp să - și organizeze și să planifice  mai bine resursele de care dispune. Angajarea cu eficiență maximă a resurselor comunitare are ca obiectiv final dezvoltarea economică locală ( crearea de noi locuri de muncă și a oportunităților de afaceri , reducerea sărăciei) și în egală măsură realizar  ea unor obiective socio - culturale și de mediu. Dezvoltarea regională reprezintă procesul prin care se încearcă schimbarea condițiilor și a factorilor care acționează la nivel de comunitate astfel încât, în urma acestor schimbări, comunitatea să înregistr  eze nivele ridicate ale standardului de viață. Pentru a aprofunda aspectele dezvoltării regionale, voi explica conceptul de “ regiune” . Aceasta a căptat substanță la începutul secolului XX, când a fost utilizat tot mai mult de către geografi, ca mai apoi să fie folosit în știința administrației sau economiei. Înțelesurile au fost diversificate , astfel încât o regiune poate fi definită astfel: spațiul geografic care etalează elemente semnificative de unitatea internă, dar și diferențe față de teritoriile î nvecinate. Regiunea are ca principală trăsătură funcționalitatea. Pe lângă această trăsătură, fiecare regiune posedă o anumită localizare, extindere, iar fiecărei regiuni ii pot fi precizate limitele. Carta comunitara a regionalizari defineste regiunea drept ,,un teritoriu care formeaza, din punct de vedere geografic, o unitate sau ansamblu de teritorii similare an care exista continuitate, in care populatia poseda anumite elemente comune si care doreste sa isi pastreze 5  specifitatea astfel rezultand si sa o dezvolte cu scopul de a stimula procesul cultural, social si economic”. Regiune reprezinta un nivel administrativ cu loc in ierarhia administrativa pe o pozitie imediat inferioara nivelului central.3 3 Liviu C.Andrei, Economie Europeana, Editura Economica, p.51 4 Idem p.14 5 George Ungureanu şi Mateoc - Sârb Nicoleta, Dezvoltare regional şi rurala, Editura TIPO Moldova, p.31 6 Idem pp. 31-32 Delimitarea4 unei regiuni se face în funcție de mai multe crit erii, cum ar fi: caracteristici fizice sau particularități socio –   economice. La rândul lor, criteriile  pot genera nenumărate clasificări : regiuni suprapopulate, regiuni geografice, regiuni istorice, regiuni de planificare agricolă, regiuni subdezvoltate,  etc. În general, în știința regională, regiunile sunt definite în funcție de amploarea încărcăturii teritoriale sau din perspectiva mecanismelor de constituire. 1.2 Obiectivele dezvoltării regionale Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socialistă, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a teritoriului, determinate de o serie de factori obiectivi şi subiectivi care determină dezvoltarea inegală a zonelor economice. Inegalităţile dintre nivelurile de dezvoltar  e ale regiunilor unei ţări apar datorită, în principal, acţiunii următorilor factori5: Modificarea condiţiilor economice prin dezvoltarea unor noi ramuri ale economiei sau intrarea unora vechi în declin; Concentrarea creşterii economice în anumite re giuni; Existenţa unor regiuni slab populate sau cu producţie provenită, în mare parte din sectoarele primare; Migraţia populaţiei către zonele dezvoltate. Diferenţele de dezvoltare din interiorul fiecărei ţări au început să se simtă mai mult în mom entul în care a apărut ideea creării unui spaţiu european unic, datorită implicaţiilor pe care le are realizarea acestui deziderat, cum ar fi6: Apariţia, necesitatea elaborării şi implementării unei politici de dezvoltare regională pentru a promova dezvoltarea armonioasă a întregului spaţiu european unic; UE va ţinti la reducerea diferenţelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi cresterea regiunilor mai puţin defavorizate. 6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x