Biography

219 pages
11 views

Dan Stoica

Please download to get full document.

View again

of 219
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Dan Stoica
Transcript
    Dan Stoica Comunicare publică. Relaţii publice   Iaşi, 2004     3 Motto  : Change is certain. Progress is not. (Dintr-un eseu despre stalinism)     4   5 Mulţumiri   Mulţumirile autorului sînt adresate, în primul rînd, studenţilor săi, care  –    fie că au ştiut, fie că nu –   au participat la alcătuirea acestei lucrări, la modelarea conţinutului ei şi a formei de expresie, la menţinerea la cote înalte a dorinţei de a o  produce.  Nu pot fi uitaţi colegii din Universitatea "Al. I. Cuza", între c are se cuvin remarcaţi referenţii, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel şi conf. univ. dr. Florea Ioncioaia, care, prin sugestii pertinente au asigurat această formă a lucrării.   Mulţumiri deosebite trebuie să primească Mihaela Berneagă, colegă de catedră a autorului şi Director de Relaţii Publice la Grupul de firme "Omega- Tehnoton" şi Dl. Tiberiu Albu, Art Director la acelaşi grup de firme. Discuţiile noastre  prelungite, intervenţiile dumnealor cu privire la chestiuni de conţinut şi de grafică sînt, pe lîngă  sprijinul practic acordat, motive pentru o reverenţă adîncă.    Nu în cele din urmă, mulţumiri –   dublate de un zîmbet complice  –   îi sînt adresate lui Andrei Paraschiv , reperul stabil şi de încredere pe care autorul l- a avut în toţi anii cît a durat conceperea acestui suport de curs.   6
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x