Documents

2 pages
533 views

CONTOH KARANGAN SPM

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
CONTOH KARANGAN SPM :)
Transcript
  CONTOH KARANGAN SPM:Laporan Lawatan Sambil Belajar ke Dewan Baa!a an P#!taka$ Pada cuti penggal kedua yang lalu, Persatuan Bahasa Malaysia, Sekolah MenengahTanjong Karang, Selangor telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Dewan Bahasa danPustaka, Kuala Lumpur Lawatan yang diadakan pada hari Sabtu, ! #anuari !$$$ disertai olehsebanyak %$ orang ahli persatuan dan dua orang guru penasihat&bjekti' lawatan tersebut adalah untuk mengenali buku(buku bermutu keluaran DBP,mengetahui cara(cara buku diterbitkan, dan untuk menimba pengetahuan selaras dengan konseplawatan sambil belajarSebelum bertolak, guru penasihat kami mengingatkan para pelajar supaya menjaga disiplin dan nama baik sekolah semasa di sana Selepas mendengar pesanan beliau, barulah rombongan kami bertolah dari sekolahKami tiba di Dewan Bahasa dan Pustaka tepat pukul ))$$ pagi *ombongan kamidisambut oleh Pegawai Perhubungan +wam Dewan Bahasa dan Pustaka Beliau memberipenerangan tentang sejarah penubuhan DBP dan tujuan penubuhannya Kami juga diberitaklimat ringkas tentang bahagian(bahagian yang akan kami lawati Sebelum itu, kami diberi satunaskah majalah Pelita Bahasa keluaran DBP secara percumaTempat pertama yang menjadi destinasi kami adalah ke bahagian pameran Semasaberada di bahagian ini kami berpeluang melihat berbagai(bagai jenis buku yang dikeluarkan olehDBP sama ada buku(buku lama atau buku(buku baru Buku(buku tersebut ditulis dalam bahasaMalaysia dan bahasa nggeris yang merangkumi buku(buku agama, politik, ekonomi, danbahasa Kami juga berpeluang mengenali berbagai(bagai jenis majalah seperti majalah PelitaBahasa, Dewan Masyarakat, Dewan Siswa, Dewan Pelajar dan lain(lain Kami juga diberibeberapa maklumat tentang buku(buku dan majalah(majalah tersebut terutamanya apabila timbulbeberapa kemusykilanSelepas itu, kami dibawa ke bahagian pencetakan Di sini, kami melihat dengan jelascara(cara buku dan majalah dicetak Kami perhatikan buku(buku tersebut dicetak dengan begitupantas dengan menggunakan alat(alat yang canggih, teknik(teknik yang sistematik, yangdiusahakan oleh pekerja(pekerja yang mahir dan cekap Kami juga dapat melihat dengan jelascara buku(buku itu dijilid, disusun, dan sebagainyaSebelum pulang, kami tidak melepaskan peluang untuk membeli beberapa buah bukubagi kegunaan kami -al ini demikian kerana kami diberi potongan harga istimewa oleh pihakDewan Bahasa dan Pustaka Kira(kira pukul .$$ petang, selepas dihidangkan jamuan ringan,kami mula bertolak keluar dari perkarangan DBP Lawatan tersebut telah menimbulkan banyak'aedah kepada kami +ntara 'aedah('aedahnya ialah kami dapat mengenali buku(buku bermutukeluaran DBP Buku(buku tersebut didapati telah menjadi bahan rujukan utama sama ada olehpara pelajar, mahasiswa, mahupun orang perseoranganSelain itu, lawatan tersebut dapat menyemai minat dan budaya membaca di kalanganpelajar Sekurang(kurangnya timbul keinsa'an dan kesedaran di hati kami tentang betapapentingnya membaca untuk menambah pelbagai maklumat dan pengetahuan Lawatan sambilbelajar yang kami anjurkan ini dianggap berkesan kerana kami dapat menimba ilmu danmeluaskan pengetahuan/alaupun lawatan seumpama ini pertama kali dianjurkan oleh persatuan kami, namunlawatan ini sangat berhasil -arapan kami agar lebih banyak pelajar di sekolah ini menyertailawatan sambil belajar pada masa depan  Sekian, terima kasih0ang menjalankan tugas1111111111112-+S34L -+56 -+SS+37Setiausaha, Persatuan Bahasa Malaysia,Sekolah Menengah Tanjong Karang, Selangor )! 5ebruari !$$$
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x