Abstract

6 pages
5 views

CONTOH

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
CONTOH
Transcript
  CONTOH : PROGRAM MENTOR MENTEE PROGRAM MENTOR MENTEE 2005 PENDAHULUAN Untuk mencapai kecemerlangan, sesuatu usaha yang jitu haruslah dilakukan.Sejajar dengan misi dan visi sekolah yang menitikberatkan pencapaian cemerlang murid-murid dari segi kurikulum, kokurikulum dan perkembangan sahsiah. Bagi mencapai tujuan ini, semua pihak perlu menggembling tenaga bagi menjayakannya. Perubahan dan kemajuan dalam bidang pendidikan yang pesat dan sentiasa berubah mengikut peredaran masa menuntut kita warga pendidik agar sentiasa bersedia menghadapi apa jua rintangan. Sehubungan dengan itu, salah satu program ke arah kecemerlangan yang boleh membantu ialah Program Mentor Mentee.MATLAMAT 1. embantu pihak sekolah melahirkan pelajar-pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, berkembang secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta memenuhi keperluan negara menjadi sebuah negara maju menjelang tahun !"!".!. enjadikan Sekolah #ebangsaan Serkam $arat sebagai sekolah contoh di daerah %asin yang cemerlang dalam Ujian Pencapaian Sekolah &endah .  OBJEKTIF 1. embantu dan membimbing murid-murid 'mentee ( mengesan potensi dan menanam keyakinan diri untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam UPS& !"").!. emantau perkembangan pelajaran entee dari semasa ke semasa agar mencapai sasaran yang ditetapkan oleh #etua Panitia ataupun sekurang- kurangnya berada pada tahap lulus.*. ewujudkan perhubungan mesra di antara murid-murid dan guru-guru S#S$ dan seterusnya guru-guru boleh membantu menyelesaikan masalah mereka khususnya yang berkaitan dengan pelajaran.+. elahirkan murid-murid S#S$ yang mempunyai sahsiah yang terpuji.). uwujudkan sikap hormat dan sayang murid-murid terhadap rakan mereka, guru-guru dan sekolah. KUMPULAN AARAN Semua murid ahun nam seramai )* orang. PERONALIA  Semua guru yang terlibat sebagai Mentor   diminta dapat memberi kerjasama dan komitmen terhadap tugas mereka dalam membimbing Mentee  yang telah ditetapkan terdiri daripada dua hingga tiga orang satu kumpulan. TARIKH PERJUMPAAN Bermula 2! "ar#$%&an Fe$r%ar#  sehingga murid-murid menduduki Ujian Penilaian Sekolah &endah iaitu pada bulan September. TATA'ARA 1. Perjumpaan mingguan diadakan pada setiap hari Ra$% #a#t% (ar# )%*%& !.!0 "#ngga !.+0 tenga" "ar#. i( Perjumpaan pertama ' Perjumpaan suai kenal (ii( Perjumpaan seterusnya khusus untuk membincangkan masalah atau perkembangan pelajaran entee.!. %ika entee terlibat dengan sebarang urusan luar pada hari berkenaan, bolehlah diubah ke tarikh lain pada minggu berkenaan. entor haruslah memberitahu entee jika ada sebarang perubahan hari perjumpaan.*. empat perjumpaan ditetapkan oleh entor. PERANAN MENTOR  1. embina hubungan mesra dengan entee dan mewujudkan kejelekitan supaya apa jua masalah berkaitan pelajaran dapat diselesaikan.!. emberi bimbingan dan dorongan kepada entee agar mempunyai keaaman dan keyakinan untuk menghadapi peperiksaan.*. emberi bimbingan cara belajar dengan berkesan dan sistematik kepada entee.+. engadakan perjumpaan mingguan dengan entee dalam kumpulannya untuk mengetahui perkembangan pelajaran dan memberi teguran membina. %uga bertanyakan jika ada hal-hal peribadi entee yang mengganggu pelajaran.). Perkara-perkara lain yang di/ikirkan dapat membantu mencapai objekti/  program.0. ewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa entee. PERANAN MENTEE enghadiri perjumpaan dengan entornya untuk1. embincangkan perkembangan pelajaran semasa.!. elaporkan keputusan ujian ujian bulanan, peperiksaan semester dan ujian percubaan untuk dibincangkan bersama bagi meningkatken prestasi mereka.  * embincangkan apajua masalah yang mengganggu pelajaran mereka.+. endengar dan menerima sebarang teguran daripada entornya dengan hati yang terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.). Berkongsi pendapat dengan rakan enteenya untuk bersama-sama memperolehi keputusan yang cemerlang dalam UPS&. PENILAIAN 1. Penilaian berterusan dari semasa ke semasa berdasarkan keputusan ujian, peperiksaan semester dan UPS& entee.!. Perkembangan sahsiah entee melalui pemerhatian di dalam dan di luar  bilik darjah dan juga berdasarkan laporan guru-guru lain.*. Berpandukan buku log semasa perjumpaan mingguan bersama entee. DISEDIAKAN OLEH: ABDUL KADIR BIN HJ. HAMIDUN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING  JA,ATANKUAA PROGRAM MENTOR MENTEE KD 2005
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x