Speeches

32 pages
8 views

Canalizarea pluviala Chisinau

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Canalizarea pluviala Chisinau
Transcript
  1 RAPORT Starea actuală a bazinelor râuleţelor Malina Mică, Valea Trandafirilor şi a canalizaţiei pluviale din perimetrul lor.  [ Raport realizat de către: ROŞCA Igor, PAŞA Valeriu - cercetători ] „ Canalizarea pluvială, promovarea şi implementarea acţiunilor inovative de schimbare a climei”  Proi ect din cadrul Programului „Actorii non - statali şi autorităţile locale în dezvoltare”    2 Cuprins Rezumatul raportului   .............................................................................................................................. 3 Capitolul 1. Cercetarea volumelor critice de apă provenite din scurgerea de suprafaţă şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale în zona Gării Feroviare, or. Chişinău  ..................................................... 4 1.1 Cercetarea volumelor de apă provenite din scurgerea de suprafaţă, în perimetrul bazinelor hidrografice şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale  ................................................................. 5 1.2 Cercetarea volumelor de apă provenite din scurgerea de suprafaţă, în perimetrul carosabilelor şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale  ..................................................................................... 13 Capitolul 2. Procedura de realizare a lucrărilor de curăţare a reţelei de canalizare pluvială în municipiul Chişinău  ............................................................................................................................... 20 Capitolul 3. Situaţia canalelor de evacuare a apelor pluviale din zona străzilor Haltei şi Tăbăcăria Veche  ..................................................................................................................................................... 21 Capitolul 4. Cercetarea stării de acces necesare lucrărilor de curăţire a canalizaţiei pluviale şi a volumului vegetaţiei arborescente ce poate prezenta obstacol în timpul executării lucrărilor   ............ 26 Concluzii pe raport   ................................................................................................................................ 31  Anexe  ..................................................................................................................................................... 32  3 Rezumatul raportului Raportul în cauză prezintă un studiu investigativ ce vine să argumenteze necesitatea îmbunătăţirii sistemului canalizaţiei pluviale. Studiul s - a axat pe piesele reţelei pluviale existente şi care sunt propuse spre reabilitare în cadrul proiectului „Canalizarea pluvială, promovarea şi implementarea acţiunilor inovative de schimbare a climei”, din cadrul Programului „Actori non - statali şi autorităţile locale în dezvoltare”. Obiectele analizate includ segmentele canalizaţiei pluviale din preajma   Gării Feroviare (or. Chişinău), a străzilor adiacente, a canalelor deschise ce deversează în r. Bîc volumul de apă provenit din scurgerea apei de precipitaţii.   Raportul este structurat pe patru capitole. Primul capitol cuprinde „Cercetarea volumelor criti ce de apă provenite din scurgerea de suprafaţă şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale în zona Gării Feroviare, or. Chişinău”, şi vine să prezinte situaţia atât în limitele bazinelor naturale, cât şi de pe carosabilele studiate, unde se formează volumul de apă ce necesită a fi evacuat de către canalizaţia pluvială . Cel de- al doilea capitol „Procedura de realizare a lucrărilor de curăţare a reţelei de canalizare pluvială în municipiul Chişinău” vine să prezinte scurt metodele şi mijloacele utilizate la moment în curăţirea şi întreţinerea canalizaţiei pluviale, date ce au fost preluate de la Întreprindera Municipală „EXDRUPO”, ce este răspunzătoare de întreţinerea canalizaţie pluviale.    În capitolul trei „Situaţia canalelor de evacuare a apelor pluviale   din zona străzilor Haltei şi Tăbăcăria Veche” este prezentată situaţia canalelor deschise de pe r. Malina Mică şi Valea Trandafirilor care transportă volumul de apă colectat de canalizaţia pluvială din perimetrul ariei precăutate de proiect. Tot aici sun t prezente estimările volumelor   ne nămol din colectoarele magistrale prin care trec cele două râuleţe.   Capitolul patru „Cercetarea stării de acces necesare lucrărilor de curăţire a canalizaţiei pluviale şi a volumului vegetaţiei arborescente ce poate prezenta obstacol în timpul executării lucrărilor” ilustrează situaţia din perimetrul celor două canale deschise, amenajarea lor precum şi obstacolele ce pot apărea în timpul executării lucrărilor de curăţare. Tot aici găsim şi numărul de arbori ce necesită a fi defrişaţi pentru libera efectuare a lucrărilor de curăţare, precum şi bunei funcţionări a canalelor. Fiecare capitol cuprinde în conţinutul său rezumat detaliat al capitolului, scopul, obiectivele, metodele utilizate, concluzii, precum şi rezultatele desfăşurate în conţinut.    4 Capitolul 1. Cercetarea volumelor critice de apă provenite din scurgerea de  suprafaţă şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale în zona Gării Feroviare, or. Chişinău   Rezumat: Deciziile şi acţiunile ce urmează a fi luate în procesul demarării proiectului „Canalizarea pluvială, promovarea şi implementarea acţiunilor inovative de schimbare a climei” presupun analize minuţioase pentru determinarea cauzelor fenomenelor de inundare. Cea mai mare parte din segmentele canalizaţiei pluviale, din zona cercetată, au fost construite cu 30  –   50 ani în urmă. Între timp, suprafaţa bazinului de colectare a fost supusă unor modificări (capitolul utilizării terenurilor ) cu impact direct asupra volumelor de scurgere a apei, fapt care ar explica capacităţile tehnice depășite ale canalizaţiei pluviale calculate iniţial.  Capitolul de faţă prezintă un calcul investigativ - generalizat a volumelor de apă acumulate, pentru diverse perioade de depăşiri ( P%) 1 , din cadrul bazinelor naturale (Valea Tr andafirilor şi Malina Mică),  în care se acumulează diferite cantităţi de apă rezultate   din precipitaţii, unele din care provoacă inundaţii. Cifrele obţinute au fost analizate în raport cu capacităţile canalizării pluviale, în special a debitelor la ieşiril e din colectoarele magistrale. Acest calcul permite verificarea capacităţilor de acoperire a maximelor de precipitaţii cu diverse intensităţi , şi include în calcul doar volumele de apă acumulate în hotarele bazinelor hidrografice, plus la aceasta   nu ia în calcul structura reţelei canalizaţiei pluviale, starea ei actuală şi alte date ce pot fi precizate doar în urma unui calcul ingineresc. Tot în acest capitol se găseşte şi ilustrarea situaţiilor canalizaţiei pluviale de pe carosabilele ce au contact direct cu zona Gării Feroviare din Chişinău. Ilustrarea în cauză ia consideraţie scenariile unor ploi de diferită intensitate.   Scop: Stabilirea probabilităţii de depăşire a capacităţilor maxime de transport are la ieşirea arterelor magis trale ale canalizaţiei p luviale din bazinele râuleţelor Valea Trandafirilor şi Malina Mică, determinarea volumelor de apă necanalizate şi antrenate în scurgere liberă pe carosabile.   Obiective:  În urma cercetării de teren vor fi obţinute următoarele rezultate:   1   (probabilitatea empirică anuală de depăşire a precipitaţiilor maxime zilnice, spre exemplu P 50% indică o  posibilă aversă   cu intensitatea x ce poate cădea odată la 50 de   ani)    5    Identificarea tipului de acoperire a solului şi a coeficientului de scurgere în perimetrul celor două bazine    Identificarea volumelor de apă, provenite din scurgerea de suprafaţă, la ieşirea din bazine, suprapunerea datelor cu capacităţile canalizaţiei pluviale.      Determinarea rezervelor şi limitelor capacitaţii de transport a canalizaţiei pluviale în perimetrul carosabilelor tangente cu zona Gării Feroviare din Chişinău . Metode utilizate: Investigaţie de teren, prelucrarea   datelor spaţiale şi  statistice. Rezultate: Obţinerea   graficului debitelor la ieşirea din bazine cu diverse grade de asigurare, raportate la capacităţile canalizaţiei pluvial. Hărţile şi graficele ce ilustrează situaţia carosabilelor în cazul unor averse de diferită intensitate . 1.1 Cercetarea volumelor de apă provenite din scurgerea de suprafaţă, în  perimetrul bazinelor hidrografice şi a presiunii lor asupra canalizaţiei pluviale Conform tab.II- 4 din „Normativul în Construcţii. Construcţii hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri funciare”  - Suma precipitaţiilor medii multianuală maximală diurnă (mm)   pentru staţia Chişinău sunt următoarele (Tab. 1)   Tabelul 1. Suma precipitaţiilor medii multianuală maximală diurnă (mm) pentru staţia Chişinău   Staţia  Lunile anului I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Chişinău   9 11 10 13 17 26 25 20 16 13 13 10 Aceste date prezintă un tablou general al maximei diurne provenite din precipitaţii, însă este cunoscut faptul că pagube produc aversele puternice căzute într -un interval scurt de timp, de aceea s-a recurs la datele tab. II- 3 din cadrul aceluiaşi Normativ în Construcţii, care prezintă intensitatea limită a ploii (q 20 ) 2   cu diversă asigurare în intervalul de timp de 20 min   (l/s/ha) (Tab. 2) 2   Intensitatea ploii, l/s la 1 ha cu durata de 20 min în perioada de depăşire de o singură dată, egală cu un an.  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x