General

6 pages
247 views

Bir Yaşamdan Diğerine: Maylis De Kerangal’in Yaşayanı Onarmak Adlı Romanında Kalbin Yolculuğu

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Maylis de Kerangal’in Yaşayanları Onarmak yapıtında anlatı, kaza geçiren yirmi yaşındaki bir gencin etrafındaki kişilerin tanıklığı üzerine kurgulanmıştır. Anlatıcı bir taraftan Simon’un yakınlarından bahsederken, bir taraftan da sağlık sektöründeki
Transcript
   Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 1 !olume: 10 Issue: 1 A"ustos #01$ August #01$ %%%&sosyalarastirmalar&com Issn: 1'0$()*1 Doi +um,er: htt-:../&/oi&org.10&1$$1).isr&#01$&1$'$ 23R 4A5A6DA+ D378R3+8: 6A49IS D8 8RA+;A9<3+ YAŞAYANI ONARMAK   AD9I R=6A+I+DA A923+ 4=9CU9U7U    FROM ONE LIFE TO ANOTHER: THE JOURNEY OF THE HEART IN THE NOVEL MEND THE LIVING BY MAYLIS DE KERANGAL 2>lent ?A79A@I+AR B Maylis de Kerangal’in Yaşayanları Onarmak  yapıtında anlatı, kaza geçiren yirmi yaşındaki bir gencin etrafındaki kişilerin tanıklığı üzerine kurgulanmıştır. Anlatıcı bir taraftan im!n’un yakınlarından ba"sederken, bir taraftan da sağlık sekt#ründeki işleyişi g#zler #nüne serer. $aşamdan #lüme, #lümden yaşama !lan süreçler d!n#rün %e alıcıların yaşadıklarına !daklanarak aktarılır. Karakterlerin buluştukları !rtak n!kta im!n &imbres’in bedenidir. Anlatının merkezinde im!n !lmasına rağmen, anlatıcı !nun etrafında gerçekleşen !layları anlatarak r!manın yapısını !luşturur. 'u çalışmanın amacı karakterlerin ana anlatı içine yerleştirilme biçimini %e anlatıyı !luşturan #ğelerin r!man kurgusuyla ilişkisini incelemektir. 'akış açısının sürekli değişerek de%ingen bir yapı "alini alması, karakterlerin yaşadığı ikilemler %e karşıtlıklar, şimdi ile geçmiş arasındaki gelgitler %e başka"ramanın "ayatının #zelden genele, ardından da an!nimliğe giden durumu ele alınmaktadır. Anahtar elimeler: Kalp, (rgan )akli, $aşam, *anıklık, +!klu 'akış Açısı. A,stract n "er n!%el  Mend the Living , Maylis de Kerangal c!nstructs t"e narrati!n up!n t"e testim!ny !f t"e pe!ple -"! are ar!und a /0year0!ld %ictim !f an accident. *"e narrat!r speaks !f im!n’s relati%es, in t"e meantime, "e1s"e lifts t"e lid !n t"e mec"anics !f t"e "ealt" sect!r. * *"e pr!cesses fr!m life t! deat" and deat" t! life are narrated by f!cusing !n t"e e%ents e2perienced by t"e d!n!rs and t"e recei%ers. *"e c!mm!n gr!und t"at t"e c"aracters meet is t"e b!dy !f im!n &imbres. Alt"!ug" im!n is in t"e center !f t"e narrati!n, t"e narrat!r f!rms t"e structure !f t"e n!%el by reciting t"e e%ents taking place ar!und "im. *"e aim !f t"is study is t! e2amine t"e placement !f t"e c"aracters in t"e main narrati!n, and t"e relati!n bet-een narrati%e elements and t"e ficti!n !f t"e n!%el. *"is paper discusses t"e creati!n !f a dynamic structure t"r!ug" t"e use !f c!nstantly c"anging %ie-p!ints, dilemmas and c!ntradicti!ns e2perienced by t"e c"aracters, t"e c!ntinu!us m!%ement bet-een past and present in narrati!n, and t"e life !f t"e pr!tag!nist t"at g!es fr!m pri%ate t! public and t"en t! an!nymity. ey%or/s: 3eart, (rgan *ransplantati!n, &ife, *estim!ny, Multiple 4ie-p!ints.   0&   ;iriş Maylis uzanne 5ac6ueline &e 7al de Kerangal 89:; yılında <ransa’nın *!ul!n şe"rinde d!ğdu. $azdığı !n beşe yakın r!man ile M=dicis, <emina, >!man des =tudiants, ?ulture0*=l=rama, >*&0&ire gibi #nemli #düllere layık g#rülmüştür. @ncelemek üzere seçtiğimiz Yaşayanı Onarmak (Réparer les vivants)  adlı r!manda, trafik kazası s!nrası beyin #lümü gerçekleşen im!n &imbres isimli bir gencin !rganlarının nakledilmesi işlemi anlatılır. 3ikye, !rganların nakledilmesinden ç!k bu süreçte im!n’un etrafında bulunan karakterler üzerinden nasıl bir karar alınacağı %e bunun nasıl etkiler !rtaya çıkaracağı üzerine !daklanır. 'u çalışmada ele aldığımız Yaşayanı Onarmak  adlı r!man yirmi sekiz eşit !lmayan kısa b#lümden !luşur. '#lüm geçişlerinde genel !larak bazen bir sessizlik, bazen bir bakış açısı değişikliği, bazen de bir merak duygusu yaratılır. >!manın başka"ramanı im!n &imbres !lmasına rağmen anlatıcı !nun etrafında d#nen !laylar üzerine !daklanarak "ikyeyi tanıklıklar üzerinden kurgular. >!manın başında im!n %e iki arkadaşı 0?"rist!p"e Alba %e 5!"an >!c"er0 saba"ın ç!k erken bir saatinde s#rf yapmak için 3a%re şe"rindeki bir kıyıda buluşurlar. 3a%anın s!ğukluğu, denizin dalgalı %e "ala güneşin d!ğmamış !lması gibi gerilim yaratan #ğeler sıklıkla kullanılır ancak s#rf sırasında "er"angi bir !lay !lmaz. (kuyucu bu gerilim duygusundan çıktığını düşündüğü anda r!man kurgusunun ana #ğesini !luşturan kaza gerçekleşir. #rf için geldikleri n!ktadan d#nerken ?"ris’in kullandığı araç k!ntr!lden çıkar %e bir ağaca çarpar. (rtada !turan %e emniyet kemeri takmadığı için kafasını cama çarpan im!n ağır yaralanarak "emen y!ğun bakıma alınır. im!n’un "astaneye getirilmesinden itibaren anlatıcı artık im!n’u değil !nun çe%resindekileri aktarmaya başlar. 'u tanıklıklar sayesinde "ayatı, arkadaşları, ailesi, !rgan nakli sırasında bir ilişki içerisine •   'u makale B0: Mayıs /8; tari"lerinde Camukkale Dni%ersitesi tarafından düzenlenen E. Flusal <rank!f!ni K!ngresi’nde bildiri !larak sunulan metnin genişletilmiş %e düzeltilmiş "alidir. GG Arş. 7#r., @stanbul Dni%ersitesi, Hdebiyat <akültesi, 'atı Iilleri %e Hdebiyatları '#lümü, <ransız Iili %e Hdebiyatı Anabilim Ialı, bulent.caglakpinarJistanbul.edu.tr    Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017 The Journal o !nternational So"ial #esear"h $olume: 10 !ssue: 51 August 2017 0 ; 0girdiği "emşirelerin %e d!kt!rların durumları g#zler #nüne serilir. im!n’nun ailesi makinaya bağlı yaşayan !ğullarının #ncelikle beyin #lümünün gerçekleştiği, ardından da !rganlarına ne !lacağına karar %ermeleri gerektiği gerçekliğiyle karşı karşıya bulunurlar. 'u k#tü "aberi !nlara %eren acil d!kt!ru, !rgan naklinden s!rumlu bir d!kt!run !nlarla empati kurarak ikna etmeye çalışması, kendi #zel s!runları içerisinde g#re%ini yapmaya çalışan "emşireler, im!n’un kız arkadaşı, kardeşi %e arkadaşlarının ailesi im!n’un bedeni etrafında buluşur. (rgan nakli g#re%lisi, aileyi !ğullarının uyanmayacağı fikrine "azırlayarak !rgan nakli için karar %ermelerine ikna etmeye çalışır. >eddetme, yas, sıkıntı, üzüntü, çaresizlik "atta bazen saldırganca duygulara kapılan anne %e baba, im!n’un dış g#rünüşü b!zulmadan !rganlarının alınmasına razı !lur. 'aşka !rganlar da nakledilecek !lmasına rağmen #ne çıkan kalp %e !nun nakil işlemidir. 'ir tarafta bu gergin %e "üzünlü durum %arken diğer tarafta ise bir umut ışığı d!ğar. (rgan naklini yapacak d!kt!rlar bekleyen "astalar ile "emen iletişime geçerek !nları "azırlamak %e !perasy!na başlamak için gerekli pr!sedürlerin yapılması işine girişir. Kalbin nakledileceği ?laire isimli bir kadının başkasına ait !lan ancak yaşaması için gerekli !lan bu kalp üzerindeki düşünceleri anlatılırken, tıbbi müda"ale başlamıştır bile. amanla yarışılan bu kısımda !laylar "ızlanır %e aksiy!n fazlalaşır. Lnce im!n’un bedeninden !rganlar alınır ardından nakledilecek kişilere d!ğru y!la çıkar. >!man ?laire’e kalp naklinin yapılması ile s!n bulur. im!n &imbres’in tanıklıklar %e anılar üzerinden aktarılan yaşamı %e kazadan itibaren kalbi başta !lmak üzere !rganlarının kaderini belirleyen !laylar %e kişiler çalışmamızın temelini !luşturmaktadır. Anlatıcının !dak n!ktasını değiştirerek sürekli farklı kişilerin bakış açılarıyla anlatıyı !luşturması anlatıya de%ingenlik katarken bir taraftan da r!mandaki parad!ksları da"a net !rtaya k!yar. 'u inceleme ile s#zü geçen n!ktaları anlatıbilim y#nteminden faydalanarak açıklamaya çalışacağız. 1&   Roman ya-ısı e anlatıcı >!manın yapısı tanıklıklar, anılar, tepkiler, tıbbi sa"neler %e g#zlemlerin sırayla anlatılmasıyla !luşur. Anlatıcının bakış açısının değişmesi gibi anlatılan k!nu da sürekli değişir. 'azen sa"neler ağır ilerlerken duygu se%iyesi artar #rneğin ailenin !ğullarının #ldüğünü kabul edememesinin anlatıldığı yerlerde !kuyucu da bu "üzünlü sa"nelere eşlik ederN OIu%arlar d#nüy!r, yer kayıy!r, Marianne %e ean çarpılmış gibi. Ağızları açık, g#zleri alçak masanın üstünde d!lanıy!r, elleri kı%rık %e sessizlik giderek uzuy!r, kalın, siya", baş d#ndürücü, panikle bulanıklık karışımı. Lnlerinde bir b!şluk açılıy!r %e bunu Obir şeyP !larak "ayal etmekten başka şansları y!k çünkü O"içbir şeyPin telakkisi mümkün değil. Kendi kendilerine aynı s!ruları s!rup aynı duyguları "issediy!r !lmasalar da bu "a%a b!şluğunun karşısında birlikte çırpınıy!rlar.P QIe Kerangal, /8RN 9RS 'azı sa"neler ise da"a "ızlı anlatılır, bu durumda ise aksiy!n %e gerilim yükselir #rneğin !rgan nakli kabul edildikten s!nra d!kt!rlar %e "emşireler zamana karşı yarışırN OI!kt!rlar sırayla !rganları alınmak üzere "azırlıy!r, bağlarından ayırıy!r, içlerinde bulundukları zarflardan çıkarıy!rlar, ama "enüz "içbir şey kesilmiş değil. Dr!l!glar masanın iki tarafına geçmiş k!nuşuy!rlar, cerra" b#breklerin üzerine eğilmiş "alde, "areketlerini %e tekniğini ayrı ayrı anlatıy!r, #ğrenci ise !naylıy!r %e bazen s!ru s!ruy!r.P QIe Kerangal, /8RN 899S Iuygusal sa"nelerin yanında tıbbi durumların anlatıldığı b#lümlerde anlatıcı bilgi %erdiği için anlatı "ızı ya%aşlar %e !kuyucunu !rgan nakli üzerine fikir sa"ibi !lması sağlanır. O3astanın #lümünü tespit eden d!kt!rlar, !rganların alınması sürecine asla da"il !lmaz, asla, ayrıca T"er sesin s!nunu kapatıy!r0 "er zaman çift pr!sedür işler, iki d!kt!r aynı pr!t!k!le uygun !larak inceleme yapar ardından %efatın s#zlü !larak ilanında iki farklı imza gerekir T b#ylece "iç beklemeden !rganların alınması için kasten #lüm kararı %eren sa"tekar d!kt!r, "astane mafyası, uluslararası !rgan ticareti, Criştine, Iakka ya da '!mbay’ın %ar!şlarında g#zlerden uzak kameralarla k!runan, palmiyelerle gizlenen dispanserler senary!sunu bertaraf ediy!r UVW.PQIe Kerangal, /8RN 8S >!man yapısına bakıldığında genel !larak tragedyanın üç birlik kuralına yakın bir şekilde !luşturulduğu g#rülürN anlatılan !laylar yirmi d#rt saat içerisinde gerçekleşir Qzaman kuralıS, !laylar ç!ğunlukla "astanede geçer Qyer kuralıS %e s!n !larak r!manın temelinde tek bir ana "ikye %ardır Q!lay kuralıS. Maylis de Kerangal bu kurallardan esinlenir %e biraz da esneterek r!manının kurgusunu !luşturur. 'u kurallara uyularak kurgunun şekillenmesi "ikyenin etkisini %e gerçekliğini artıran #ğelerden biridir. Yaşayanı Onarmak  r!manı yirmi d#rt saatten bir dakika eksik bir süreyi kapsar. aba" RNR/’de im!n’un alarmının çalması ile başlayan anlatı saat RNB9’da ?laire’in ameliyatı ile s!nlanır. 'u sürede r!man üç ana b#lümde iki farklı eksen üzerinden anlatılır.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017 The Journal o !nternational So"ial #esear"h $olume: 10 !ssue: 51 August 2017 0 X 0 *abl! 8N >!man $apısı 2irinci ,El>m 3Finci 2El>m GH>nc> 2El>m im!n %e arkadaşlarının s#rf yaptığı b#lüm Kazadan s!nra !rgan nakli işleminin başlayacağına ana kadar !lan b#lüm (rgan naklinin alıcı tarafının anlatılmaya başladığı b#lüm @lk b#lüm ç!k net !larak diğerlerinden ayrılırken, ikinci %e üçüncü b#lüm yer yer iç içe geçmiştir. +ünkü anlatıcı bir n!ktadan s!nra iki taraftan yani !rgan %erici %e alıcılarından değişmeli !larak ba"setmeye başlar. 'a"settiğimiz iki ana eksen ise "ikyenin im!n &imbres’in kazası ile ailesinin yaşadıkları %e !rgan naklinin etaplarının ayrıntılı !larak anlatılması !larak !rtaya çıkar. 'u ana eksenlerin içerisinde sürekli parad!kslar bulunur. Lrneğin im!n’un yaşam %e #lüm arasında bulunması, duygusal ya%aş sa"neler %e "ızlı "areketli sa"neler, mekanik %e ru"sal durumlar, kabul etme %e reddetme, !rgan %erici %e alıcı, üzülme %e se%inç Qim!n’un arkadaşlarının aileleri ç!cuklarına bir şey !lmadığı için mutluS, umut %e umutsuzluk %b. gibi durumlar sayılabilir. Yaşayanı Onarmak  r!manındaki !laylar 7. 7enette’in sınıflandırmasına g#re omniscient  yani "er şeyi bilen türda bir anlatıcı tarafından aktarılmaktadır. Anlatıcı "akkında "içbir bilgi %erilmez, adı, yaşı, cinsiyeti %eya kimliğiyle ilgili bir bilgi yer almaz. Anlatının içinde kurgusal %eya gerçek bir fiziki bir %arlığı y!ktur, 7. 7enette’in belirttiği gibi sadece kğıt üzerinde %ardır. Anlatıcı !layları dışarıdan izleyen bir tanık gibi "ikyeyi !kuyucuya anlatır bu r!mandaki en temel #zellik, im!n &imbres’in "ayatının farklı karakterlerin tanıklıkları üzerinden !luşturulması %e bu nedenle !dak kişisinin sürekli değişmesidir. 'u sebepten anlatıcı aynı zamanda omniprésent,  diğer bir deyişle "er yerde !labilme #zelliğine sa"iptir. Anlatıcın bu r!mandaki işle%i, yaşanan gelişmeleri, karakterlerin #zelliklerini, geçmişlerini bir dış ses !larak !kuyucunun g#zleri #nüne sermesidir. >!manda bir karakter !larak bulunmadığı için diğer karakterlerden da"a fazla bilgiye sa"iptir. Anlatıcı T dış anlatıcı T "er şeyi bilen Q omniscient S T "er yerde !labilen Q omniprésent S #z k!nusu anlatıcı r!manın başında alarm çalana kadar im!n’u kısaca anlatır. 'u alarm sesiyle !laylar gelişmeye başlar. Kalbin üzerinde durulması r!manın temel izlencesi üzerine !kuyucuya genel bir bilgi %erir. O'u, im!n &imbres’in kalbi, d!ğumu sırasında dışarıda bu !layı selamlayanların kalpleri gibi "ızlanmış !lan bu insan kalbi, bu kalp, !nu kızdıran, kusturan, şişiren, bir kuş tüyü gibi "a%ada uçuşmasına ya da bir taş kadar ağır çekmesine neden !lan, !nu sersemleten, aşkla eriten im!n &imbres’in kalbi, süzen kaydeden, arşi%leyen, yirmi yaşında bir bedenin kara kutusu, !nu tam !lan bilen y!k, sadece sesini yansıtan, neşeyle genişleyişini, sıkıntıyla daralışını g#steren ultras!nun !luşturduğu "areketli bir g#rüntü UVW.PQIe Kerangal, /8RN 8S Anlatıcı im!n ile ilgili birkaç kısa bilgi %erdikten s!nra, ikinci kısımda im!n %e arkadaşlarının tan %akti s!ğuk bir "a%ada s#rf yapmalarına geçer. Anlatıcının !dağında im!n karakteri bulunur. Ia"a #nce belirttiğimiz gibi, anlatıcı s!ğuğu, dalgaların etkisini, g#zlerini yakan "a%ayı, kıyafetlerin %ücutlarına yaptığı k#tü etkileri anlatır. im!n %e arkadaşlarının bu !lumsuz k!şullara rağmen s#rf yapmaları im!n’un s#rfe duyduğu "eyecan %e istek üzerinden g#sterilir. Dçüncü b#lümde ise trafik kazası gerçekleşir. Kazanın etkisiyle im!n kafasını cama çarpar %e bilincini kaybeder. Anlatıcı im!n &imbres’in "ikyesini anlatırken tıp dünyasına da ışık tutar. (rgan nakli için izlenen süreci, d!kt!rları, "emşireleri, !nların yaşamlarını, d!n#rlerin ailelerini %e alıcıların "issettiklerini, umutlarını %e "eyecanlarını net bir biçimde !rtaya k!yar. 'uradaki tıbbi terimlere "kimiyeti %e gerekli pr!sedürleri bilmesi sayesinde r!man b!yunca !kuyucuya y!l g#sterir. (kuyucunun bilemeyeceği p!tansiyel k!nular "akkında bilgi %erir. *üm r!man b!yunca anlatıcı karakterlere eşit uzaklıkta bulunur. ürekli üçüncü tekil kişi adılı O!P kullanarak %eya karakterlerin isimlerini %ererek "ikyeyi ilerletir. >!manın temel izlencesi yani im!n’un !rgan nakli "ikyesi kr!n!l!Yik !larak anlatılır ancak diğer karakterlerin tanıklıkları sırasında sık sık geriye d#nüşlere Q analepse S baş%urulur. 'u parça parça tanıklıklar %e bilgiler sayesinde başka"raman !kuyucunun zi"ninde tam şeklini alır. +alışmamızın ikinci kısmında s#z k!nusu karakterler üzerinde durarak anlatıdaki g#re%lerini !rtaya k!ymaya çalışacağız. #&   araFterlerin tanıFlı"ın/a Simon 9im,res >!manda anlatıcı bir yandan "er karakteri bir bağlantı n!ktası ile ana izlenceye da"il ederken, diğer yandan ise karakterlerin kendi yaşam izlencelerini kısa parçalar "alinde anlatır. 'u durum anlatıyı zenginleştirerek #zellikle tıbbi teknik terimlerin kullanıldığı kısımlarda !kuyucunun dikkatinin azalmamasını %e bu ciddi !perasy!nun anlatıldığı r!mana ilgisinin artmasını sağlar.   Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017 The Journal o !nternational So"ial #esear"h $olume: 10 !ssue: 51 August 2017 0 9 0'aşka"ramanın yaşam izlencesini !luştururken tanıtılan karakterler iki ana gruba ayrılırN im!n &imbres’in çe%resi %e tıp dünyasındakiler. *abl! N Karakterler Anlatıcı im!n &imbres’in çe%resi *ıp dünyası Marianne Annesi Cierre >=%!l Acil d!kt!ru, ilk müda"ale eden kişi ean 'abası ?!rd=lia (-l im!n ile ilgilenen 3emşire &!u Küçük kız kardeşi *"!mas >=mige @ki taraf arasındaki bağlantı kuran g#re%li  5uliette Kız arkadaşı Mart"e ?arrare Alıcı0%erici bağlantısını kuran kişi ?"rist!p"e Alba #rf arkadaşı, aracı süren kişi 4irgili! 're%a Kalbi im!n’dan alan cerra" $!"ann >!c"er #rf arkadaşı Hmanuel 3arfang )akli yapacak d!kt!r Alice 3arfang taYyer d!kt!r ?laire M=Yan T Kalp nakli bekleyen "asta Karakterlerle ilgili en #nemli n!ktalardan birisi isimlerinin iki temel anlam grubuna g#re !luşturulmuş !lmasıdır. Maylis de Kerangal L’Orient  Le !o"r   gazetesinin edebiyat ekine %erdiği r#p!rtaYında bu duruma açıklık getirirN Oisimler iki yerdeşlik Q isotopie S üzerine kuruldu, biri kalbi çağrıştırıy!r, diğeri ise kuşlar %e #zellikle gece kelimeleri ile alakalıP 8  'aşka"ramanın s!yadı &imbres <ransızca OlimbesP yani araf, cennet %e ce"ennem arasındaki yer kelimesinden türetilir. >!manda da im!n bir bakış açısına g#re yaşıy!r ailesi kalbi attığı için !nun yaşadığını düşünür, diğer bakış açısına g#re ise #lü, Cierre >=%!l başta !lmak üzere d!kt!rlar im!n’un beyin #lümü gerçekleştiği için ç!ktan #ldüğüne inanır. im!n r!man b!yunca ne tam #lü ne de tam yaşayan bir karakter, nakil işlemi gerçekleşene kadar "ep bir belirsizlik içinde kalır. Iiğer bir isim ise Cierre >=%!l, bu d!kt!run s!yadı <ransızca O%!lerP yani çalmak aşırmak kelimesinin bir e%irmecesidir Q anagram S. >=%!l beyin #lümünün gerçek #lüm !larak kabul edilmesinden s!nra kalbin artık eskisi kadar #nemli !lmadığı g#rüşüne sa"ip bir d!kt!r !larak karşımıza çıkar. O+ünkü 7!ul!n %e M!llaret’nin s#ylediği şu cümle ya%aş ya%aş parçalara ayrılan bir b!mba gibiydiN #al$in d"rması artık %l&m& g%steren $ir işaret de'ildir, $"ndan $%yle $eyinsel onksiyonların ortadan kalkması %l&m& kanıtlar Kalbin ta"ttan inişi %e beynin kutsal kabul edilişi, bu semb!lik bir darbe, bir de%rimdi.P QIe Kerangal, /8RN 9S (rgan naklinin "emen başlamasını istemesinin sebeplerinden birisi de budur. ?!rd=lia ismi "em &atince "em <ransızca kalp kelimeleri ile ilgilidir. 'u "emşire im!n’un k!mada !lmasını yadsıyarak teda%isini yaptığı sırada sürekli !nunla k!nuşur. !yadı (-l ise @ngilizce baykuş anlamına gelir. Alba kelimesi @talyanca tan %akti, >!c"er <ransızca kaya anlamına gelir, bu iki isim im!n’la beraber s#rf yaptıkları yere %e zaman g#nderme yapar. 4irgili! 're%a’nın, kalbi im!n’un %ücudundan çıkaran cerra", s!yadı @spany!lca ç!k iyi bir iş, @talyanca ise kısa anlamına gelir. 're%a başarılı %e "ızlı bir şekilde kalbi alıp nakledilecek "astaya getirir. 'u karakterleri kısaca tanıyacak !lursak, Marianne "aberi ilk alan kişi, ne !lduğunu anlamaya çalışırken kendisini uzun zamandır ayrı !lduğu k!casına bu k#tü "aberi %erirken bulur. ean %e Marianne yıllar s!nra !ğullarının kazasından d!layı bir araya gelip !nun başında bekler. *"!mas >=mige %e Cierre >=%!l !nları k#tü "abere "azırlarken bir taraftan da acil !larak k!nuşulması gereken k!nudan s#z etmeye çalışır, yani !rgan nakli. Cierre >=%!l işine ç!k bağlı, duygulardan uzak biriyken, *"!mas >=mige aileyle empati kuran, !nlara %erdiği s#zleri tutmaya çalışan bir g#re%li !larak r!manda yer alır. im!n’un kalbi atmaya de%am eder ancak beyin #lümü da"a #nceden gerçekleşmiştir. 5uliette, im!n’un kalbindeki kadın, kaza "aberine kendini alıştıramadan ailesinin !rgan nakli s!rularını ce%aplamaya çalışır. ?!rd=lia (-l mutsuz ilişkisine rağmen işini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan bir "emşire, gün b!yu erkek arkadaşından gelecek "aberi beklediğinden sürekli telef!nunu k!ntr!l eder. 4irgili! 're%a genç bir cerra", staYyer d!kt!r Alice 3arfang ile kalbi almaya "astaneye gelir. Hmanuel 3arfang’ın g#züne girebilmek için işini ç!k düzgün yapar. Hmanuel 3arfang ise biraz desp!t !lmasına rağmen ç!k başarılıdır, bu sebeple "erkes !nunla çalışmak ister. >!mandaki #nemli karakterlerden s!nuncusu da ?laire M=Yan, yani kalp naklinin gerçekleştirileceği kişi. 8  Z &es n!ms !nt =t= c!nstruits sel!n deu2 is!t!pies, l’une 6ui =%!6ue le c[ur et l’autre 6ui t!urne aut!ur des !iseau2, de nuit surt!ut \. uppl=ment litt=raire de &’(rient 0 &e 5!ur, !ct!bre /8R, n] 88    Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 10 Sayı: 51 Ağustos 2017 The Journal o !nternational So"ial #esear"h $olume: 10 !ssue: 51 August 2017 0 ^/ 0O'ir seneye yakındır ?laire M=Yan bu iki !dalı e%de !turuy!r. UVW Ama başka seçeneği y!k. 3asta !lmak b#yle bir şey, diy!r. eçeneği !lmamak. Kalbi !na seçenek bırakmıy!r.P QIe Kerangal, /8RN 8:9S 'ir tarafta kalbin bulunması umudu bir tarafta ise "er an #lme endişesi içerisinde geçen bir "ayat sürer. I!kt!runun "aberiyle "emen ameliyat için "astaneye gider. $irmi yaşındaki s#rf tutkunu im!n &imbres tüm bu karakterleri bir araya t!playan !rtak n!ktadır. 3er karakter !nunla bir bağlantı kurar, bu da !kuyucunun adım adım im!n’un "ayatını tamamlamasını el%erişli kılar. Karakterlerin im!n ile !lan ilişkileri !rtaya k!nulurken anlatıcı karakterlerin yaşamları, düşünceleri %e beklentilerine dair bilgileri aktarır. 'u üzücü !layın dek!runda ise bir !rgan naklinin en başından s!nuna kadar !lan süreç aşama aşama detaylarıyla anlatılır. Anlatıcının sürekli !daklayım değiştirerek de%ingen yapıda bir bakış açısı sunması im!n’a birç!k farklı kişinin g#züyle bakmamıza !lanak sağlar. im!n’un bedeni Marianne %e ean için ç!k üzücü, Cierre >=%!l için bir g#re%, 5uliette için yalnızlık, ?!rd=lia (-l için iyileşmeyi bekleyen bir "asta, *"!mas >=mige için bir ka"raman, ?laire M=Yan için bir umuttur. Kız kardeşi &!u tüm bu yaşanan !layları anlamadığı için !rgan nakli k!nusunda fikri !lmayanların bir metaf!ru !larak r!manda yer edinir. *üm bu karakterlerin kendi yaşamlarıyla ilgili kısa parçalarla r!manda bulunması, !nları kurgusal düzlemden çıkararak gerçeğe yakın sıradan insanlar !larak algılanmasını sağlar. '&   Bl>m e yaşam im!n &imbres’in iki farklı bakış açısına g#re "em yaşadığını "em de #lü !lduğunu da"a #nceki analizlerimizde belirttik. 3astaneye geldiği andan itibaren içinde bulunduğu belirsizlik durumu kalbinin artık başka birisine %erilmesiyle s!n bulur. 'eyin #lümü gerçekleştiği için artık tıbben #lü kabul edilmesine rağmen kalbi atmaya de%am ettiği için ailesi %e yakınları tarafından bu durumu kabul etmek k!lay !lmaz. 'ir n!ktadan s!nra artık ç!cuklarının tıbben #ldüğünü kabul eden aileyi ikna ederken *"!mas >=mige yaşayanları düşünmek gerektiğini s#yler %e bunun için de !rgan nakli fikrine !lumlu yaklaşmalarını ister. OCekala, neleri alıy!rsunuz_P QIe Kerangal, /8RN 8/^S 'u acı "aberi ya%aş ya%aş kabul eden ailenin izniyle tıbbi pr!sedür başlar. im!n’un kalbi %e diğer !rganları artık başka "astalar için umut !lurken im!n’un #lümü ailesi için de kesinleşir. OUVW im!n #ldü, bu s#zcükleri ilk defa telaffuz ediy!r, birden k!rkuya kapılıy!r, ean’ı arıy!r ama g#remiy!r, UVW gel, "aydi, gidelim buradan, 0 asıl demek istediğiyseN 'itti, gel, im!n artık y!k.P QIe Kerangal, /8RN 8^:S Llüm ile "ayat arasındaki ince %e belirsiz bir çizgide bulunan genç s#rfçü artık içinde bulunduğu belirsiz durumdan çıkar. Llüm %e yaşam bu r!manın merkezinde yer alan iki ka%ram !larak karşımıza çıkar. Anlatıcının Cierre >=%!l aracılığıyla !layları anlattığı zamanda tıp dünyasının #lüme nasıl baktığı açıkça aktarılır. >=%!l’ün d!ğum tari"i !lan 89R9’da bir insanın #ldüğünü belirtmek için artık kalbe değil beyine bakmak gerektiği sa%ı !rtaya atılır. Kalp ikinci plana atılırken beyin da"a fazla #nem kazanır. 'u bilimsel gelişmeye rağmen Marianne %e ean çiftinde g#rdüğümüz gibi kalbi atmaya de%am eden bir kişinin #lü !larak g#sterilmesi z!r kabul edilebilir bir durumdur. (kuyucu da tıpkı bu aile gibi yaşam ile #lüm parad!ksu içerisinde r!manı !kur, im!n gerçekten #ldü %e şu an sadece makinaya bağlı bir beden mi, y!ksa kalbi atmaya de%am ettiği için ru"u da ! anda !radakilerle beraber mi_ 'u ikilem kalbin im!n’un bedeninden alınmasına kadar de%am eder. Anlatıcının "ikyenin merkezine k!yduğu #nce yaşayan s!nra tamamen #len bu beden yaşayanları iki şekilde iyileştirir. 'irincisi direkt !larak "ikyeden çıkarıldığı gibi !rgan nakilleri sayesinde diğer "astalar iyileşecek %e "ayatlarına sağlıklı !larak de%am edecekler. Iiğer taraftan im!n’un bedeni mıknatıs gibi insanları #nce kendine s!nra da birbirlerine yaklaştırır. Lrneğin, Marianne im!n’un kaza "aberini alınca uzun süredir g#rüşmediği k!cası ean’ı arar %e aralarında tekrardan bir yakınlaşma başlar. (rgan nakli g#re%lisi *"!mas >=mige im!n’un ailesi ile #zel bir bağ kurar, !nlara "er zaman empati ile yaklaşarak isteklerine saygı g#sterir. Ameliyat bittiğinde de im!n’un #lü bedenine en fazla #nemi %eren yine *"!mas >=mige’in kendisidir. O'u güzel bir #lüm, güzel bir #lümün şarkısı. 3ayır bir yüceltme, kutsallık atfetme, g#klere çıkan ru"unu yükseltme değil, bu bir inşa, im!n &imbres’in eşssizliğinin inşası.P QIe Kerangal, /8RN :S 3emşire ?!rd=lia bu traYik !lay karşısında yalnızlığına bir çeşit ç#züm bulur, se%gilisinden "aber beklemek yerine kendi işine y!ğunlaşır. Kalbi almak için gelen cerra" 4irgili! 're%a %e Alice 3arfang arasında negatif başlayan ilişki ameliyat sırasında !lumlu y#ne d!ğru ilerlemeye başlar. 7#rüldüğü gibi im!n yalnızca nakil
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x