Finance

328 pages
8 views

Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550) (PhD thesis Katholieke Universiteit Nijmegen / Hilversum: Verloren, 1987) 320 p.

Please download to get full document.

View again

of 328
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Dit boek beoogt een bijdrage te leveren aan de sociale geschiedenis van het hertogdom Gelre en Zutphen tijdens de late middeleeuwen. Gebruik wordt gemaakt van de administratie van Gelderse hertogelijke directe belastingen uit de periode tot 1543, op
Transcript
  REMI VAN SCHAÏK Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen  Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550)  Middeleeuwse Studies en Bronnen VI  BELASTING, BEVOLKING EN BEZIT IN GELRE EN ZUTPHEN (1350-1550) PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus Prof.Dr B.M.F, van lersel volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op donderdag 5 november 1987 des namiddags te 3.30 uur door REMIGIUS WENCESLAOS MARIA VAN SCHAÏK geboren te Nijmegen Hilversum Verloren 1987
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x