Research

3 pages
123 views

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DÜZENLİ GÖÇ POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ / THE EFFECTS of the EUROPEAN UNION'S REGULAR MIGRATION POLICY on TURKEY

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DÜZENLİ GÖÇ POLİTİKASI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ / THE EFFECTS of the EUROPEAN UNION'S REGULAR MIGRATION POLICY on TURKEY
Transcript
  I. ULUSLARARASI GÖÇ ve MÜLTECİ KONGRESİ   23- 25 Kasım 2017 Düzce   AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DÜZENLİ GÖÇ   POLİTİKASI’ NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ   Barış ÖZDAL 1  Esra VARDAR  2   Tarih boyunca sürekli değişen yapısıyla dinamik bir özelliğe sahip olan göç olgusu, uluslararası sistemi şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, küreselleşen dünyada göç olgusu ve bu olgunun sebep olduğ u sorunlar herhangi bir devletin tek başına etki edemediği bir karaktere bürünmüştür. Önemli göç güzergâhları arasında yer alan ve geçmişten günümüze göç olgusunun farklı boyutları ile karşılaşan Avrupa Birliği (AB), göçe yönelik politikalarını ve yaklaşımlarını zamanın koşullarına göre uyarlamak zorunda kalmıştır. Diğer bir deyişle dengeli, kapsamlı ve ortak bir düzenli göç politikası geliştirme amacıyla AB, üçüncü ülkelerle işbirliği kurarak kısa vadede geçişlerde yaşanan sorunların kolaylıkla çözüme ulaştırılmasını ve düzensiz göç ile mücadele edilmesini amaçlarken, uzun vadede göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar yürütmüştür. AB’nin düzenli göç politikasının dört temelinden biri olan üçüncü ülkeler ile   işbirliği kapsamında Türkiye gerek Birlik’e tam üyelik sürecinde olması gerekse de transit ülke olması sebebiyle önemli  bir aktör olarak görülmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, AB ve Türkiye’nin düzenli göç  politikalarının gelişimi incelenerek, özellikle “ Geri Kabul Anlaşması ” sonrasındaki   güncel düzenlemeler ve Türkiye ile AB arasında yaşanan son “ diplomatik” krizlerin etkileri analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler:   Avrupa Birliği, Türkiye, Göç, Düzenli Göç, Geri Kabul Anlaşması 1   Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü   Siyasi Tarih Anabilim Dalı , Bursa /  barisozdal@gmail.com 2   Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa / esravardarr@gmail.com    I. ULUSLARARASI GÖÇ ve MÜLTECİ KONGRESİ   23- 25 Kasım 2017 Düzce   THE EFFECTS of the EUROPEAN UNION'S REGULAR MIGRATION POLICY on TURKEY Barış ÖZDAL 3  Esra VARDAR  4   The immigration phenomenon, which has a dynamic nature with its ever-changing structure throughout history, is one of the important elements that shape the international system. Especially in the post-Cold War era, the phenomenon of migration in the globalizing world and the problems caused by this phenomenon have taken on a character that any state can not influence alone. The European Union (EU), which is among the major migration routes and faced with different dimensions of the migration phenomenon from past to present, has had to adapt its policies and approaches according to the circumstances of the time. In other words, in order to develop a  balanced, comprehensive and joint regular immigration policy, the EU has worked to establish integration of immigrants in the long run, aiming at facilitating settlement of short-term transit issues and fighting irregular migration by establishing cooperation with third countries. Within the context of cooperation with third countries, which is one of the four pillars of the EU's regular immigration policy, Turkey is seen as an important actor because it has to be in the process of full membership to the Union and is transit country.   In this context, we will analyze the development of the regular migration policies of the EU and Turkey, particularly the current regimes after the "  Readmission Agreement  " and the effects of the recent " diplomatic " crises  between Turkey and the EU. Key Words: Migration, Regular Migration, European Union, Turkey, Readmission Agreement 3  Prof. Dr. Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations Diplomatic History, Bursa / barisozdal@gmail.com 4  Uludag University, Institute of Social Sciences Department of International Relations Master Student, Bursa / esravardarr@gmail.com  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x