Humor

2 pages
386 views

ASALA TERÖRÜNE BATI'NIN SESSİZLİĞİ - Hazel ÇAĞAN ELBİR

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
KÜRESEL terörizmin en yoğun ya- şandığı dönemlerden geçerken terörizmin mimarlarının kimliklerini sakınmadan ortaya koyduklarına ve adeta kahraman gibi gösterilmelerine şahit oluyoruz. Başta ASALA olmak üzere ırkçı Ermeni terör örgütlerinin Türk
Transcript
   ASALA TERÖRÜNE BATI'NIN SESSİZLİĞİ    Aydınlık Gazetesi,   19 Kasım 2017  Hazel ÇAĞAN ELBİR, Analist   KÜRESEL terörizmin en yoğun ya - şandığı  dönemlerden geçerken terörizmin mimarlarının kimliklerini sakınmadan ortaya koyduklarına ve adeta kahraman gibi gösterilmelerine şahit oluyoruz. Başta ASALA olmak üzere ırkçı Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlarına karşı eylemleri Batı dünyası medyasında uzun süre haber olmanın ötesine geçememiş, desteklenmemekle beraber açık kınamalara da neden olmamış, hatta bu saldırıların neden yapıldığının açıklanması çerçevesinde Ermeni soykırım iddialarının dile getirilmesine vesile olmuştur. Böylece Batı medyası, Ermeni propagandasının aracı durumuna düşmüştür.  BATI GÖZYUMDU 38 yıl önce, 18 Kasım 1979’da Paris’te havaalanındaki bombalı saldırıda THY, KLM ve Lufthansa büroları tamamen tahrip oldu. İki Fransız polisin yaralandığı olayların sorumluluğunu ASALA üstlendi. Benzer olaylar ardı ardına gerçekleşmeye devam etti. Sadece 1979 yılında ASALA 11 olayı üstlendi. Saldırılar İsviçre, Almanya, Danimarka, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’de düzenlendi. İki yurttaşımız şehit oldu. Bu kadar kısa sürede üç diplomatımız ASALA terör örgütünün saldırılarına maruz kaldı. Fransa, uzun yıllar boyunca Ermeni ırkçılarının faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağladı. ASALA saldırıları kontrol edilemeyecek bir noktaya ulaştıktan sonra ise Fransa güvenlik önlemleri almaya başladı. Fakat bu çabalar  ASALA’nın protestosunun ve saldırılarının önüne geçemedi.   GÖSTERMELİK CEZA    15 Temmuz 1983’te Orly Havaalanı’nda Türk Hava Yolları gişesinde bir patlama  yaşandı. Saldırıyı yine ASALA üstlendi. Patlamada dördü Fransız , ikisi Türk, biri  Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti. Altmıştan fazla kişi  yaralandı. ASALA’nın terör eylemleri Orly olayı ile büyük bir darbe aldı. Bu tarihe kadar ASALA’nın faaliyetlerinden zarar görmeyen ve Türkiye’ye yönelik saldırılara sessiz kalan Batı için ise daha büyük bir darbe oldu. Bu tarihten sonra ASALA’nın  faaliyetleri seyrekleşmeye başladı. Fransa, 1985 yılında kendilerine yönelik faaliyetlerin artmasından duyduğu rahatsızlıkla ASALA üyesi ABD vatandaşı Monte   Melkonian’ı yakaladı. İsmi geçen küresel terörde de etkinliği ile biliniyordu. Fransa’nın insanlık için “hayırlı bir iş” yaptığı düşünülebilir, ancak Monte Melkonian yalnızca altı  yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve bu ceza, üzerinde tahrifat yapılmış belgeleri taşımak  ve yasadışı silah bulundurduğu için verilmişti. Cezanın tam olarak uygulanmadığının altının çizilmesi gerekir. Altı yıllık hapis cezası tamamlanmadan serbest bırakılan Monte Melkonian, Ermenistan’a göç etmiş, Ermenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra da Laçin ve Karabağ katliamlarının öne çıkan teröristlerinden biri olmuştu.    ASALA VE PKK İŞBİRLİĞİ   Türkiye hem ASALA hem de PKK terörizminden yıllarca büyük acılar çekmiştir. Zaman zaman bu iki terör örgütünün iş birliği yaptığı bilinmekteydi ancak belgeleri CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) tarafından daha önce açık açık ortaya konmamıştı. Şimdi internette herkesin erişimine açıktır. CIA, 2016’nın sonlarında çok da şaşırtıcı olmamakla birlikte ASALA ve PKK’nın işbirliğini ortaya koyan belgelerin gizliliğini kaldırdı. Şaşırtıcı değil, çünkü iş birliği yaptıklarını basın toplantısı ile 1980’lerde duyurmuşlardı. 1991’de Francis Hyland de Armenian Terrorism, The Past, The Present and The Prospects adlı kitabında ASALA sözcüsü Hagop Hagopyan’ın Mart 1982’de “Kürt devrimleri ile yan yana sava - şıyoruz” şeklindeki ifadelerine yer vermişti. Zaten  bilinen bir iş birliğinin belgelerinin açık bir şekilde ortaya konması önemlidir.  DESTEK SÜRÜYOR 1973 yılından beri Türk diplomatlarına yönelik ırkçı Ermeni t erör örgütü ASALA saldırılarına sessiz kalan Batı, ancak kendisine düzenlenen saldırılarla harekete geçebildi. Bu harekete geçme durumunun “gönülsüzce” olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü günümüzde uluslararası akademik camiada ün sahibi Batılı üniversitele r, dergiler, haber kaynakları terörizmi öven makaleler ve haberler  yayınlamaktadır. Terörist olduğu bilinen kişileri adeta kahraman gibi tanıtmaktadır. Terörizmin artık küresel bir sorun olduğunun bilinciyle hareket edilmeli, terörizme ve ona finansal dest ek sağlayanlara karşı ortak bir duruş benimsenmelidir.  
Related Documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x