Science & Technology

15 pages
6 views

72525294-xyanua

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
72525294-xyanua
Transcript
  Nội Dung 1. T ổ ng quan v ề  n ướ c th ả i m ạ  đi ệ n: Trong công ngh ệ  m ạ  đi ệ n dung d ị ch m ạ  đ ượ c l ọ c và gi ữ  l ạ i trong b ể  m ạ ,  ph ầ n hoá ch ấ t tiêu hao đ ượ c b ổ  sung thêm đ ể  gi ữ  nguyên thành ph ầ n dung d ị ch. Mạ  đi ệ n là công nghi ệ  p s ử  d ụ ng nhi ề u h ợ  p ch ấ t khác nhau trong các công đo ạ n khác nhau t ừ  khâu làm s ạ ch phôi đ ế n khâu m ạ , s ử  d ụ ng n ướ c và các hoá ch ấ t đ ể  t ẩ y r  ử a v ậ t m ạ  tr  ướ c khi cho vào m ạ  cũng nh ư  sau khi l ấ y ra đ ể  th ự c hi ệ n các công đo ạ n cho đến khi hoàn thành s ả n ph ẩ m, s ấ y khô, đng gi. !h ấ t th ả i ch"nh c ủ a #uá tr$nh m ạ  là n ướ c th ả i %i m ạ , n ướ c r  ử a tu& các  ph ươ ng pháp m ạ  khác nhau nh ư  m ạ  đ ồ ng, crom, nik'n, thi ế c, k  ẽ m( mà các ch ấ t c ch ứ a hàm l ượ ng các mu ố i kim lo ạ i vô c ơ  khác nhau. )i ể m gi ố ng nhau c ủ a n ướ c th ả i công ngh ệ  m ạ  là ch ứ a nhi ề u mu ố i kim lo ạ i hoà tan c đ ộ  p* thay đ ổ i r  ộ ng t ừ  a%it m ạ nh đ ế n ki ề m m ạ nh. +o đ công ngh ệ  % ử  l n ướ c th ả i c ủ a công ngh ệ  m ạ  cũng c m ộ t s ố  ph ươ ng pháp ch"nh d ự a trên t"nh ch ấ t c ủ a các mu ố i kim lo ạ i c trong n ướ c th ả i. -àm s ạ ch n ướ c th ả i c ủ a công ngh ệ  %i m ạ  c nhi ệ m v ụ  ch"nh là lo ạ i b ỏ các ion kim lo ạ i n  ng c trong n ướ c th ả i và gây đ ộ c cho con ng ư! i nh ư  k  ẽ m, cromat, nik'n, s " t, đ ồ ng, ch$, thu #  ngân và các ch ấ t đ ộ c khác nh ư  %yanua, các ch ấ t ho ạ t đ ộ ng b ề  m  t, các ch ấ t h ữ u c ơ  ph ụ  gia. ) ể  gi ả i #uy ế t vi ệ c gi ả m thi ể u các hoá ch ấ t đ ộ c trong n ướ c ta phân lo ạ i nh ư  sau /012c th3i ki4m 5 a%it./012c th3i crom./012c th3i %yanua. s6 d7 ph3i tách riêng ra nh1 v8y là v$ m9t là n12c th3i %yanua g:p n12c th3i a%it hay n12c th3i crom cũng c l;n a%it s< sinh ra kh" *!0 r=t đ9c, làm ô nhi>m c3 %16ng m? l;n b9 ph8n %@ l n12c tiếp th'o đ. *ai là n12c th3i đ:c %@ l d> dàng hAn v$ v8y không nên pha loBng chCng bDng n12c th3i a%"t hay  n12c th3i khác. Eà đFi v2i mGi lo?i n12c th3i trên th$ s< c nhHng ph1Ang pháp %@ l khác nhau.Tuy nhiên, trong sF nhHng hoá ch=t đ9c h?i trong n12c th3i m? th$ các hIp ch=t %yanua điJn h$nh và đ9c h?i nh=t cKn đ1Ic %@ l triLt đJ. )J tránh gây ô nhi>m môi tr1Mng, gây 3nh h16ng đến sNc khoO cPa mQi ng1Mi trong #uá tr$nh làm viLc trong ngành m? điLn. 2.Đ ặ c đi ể m n ướ c th ả i ch ứ a xyanua:  / Ryanua là ch ấ t c t"nh đ ộ c r  ấ t cao và s ẽ  gây t ử  vong n ế u Sn vào, h"t vào ho  c đ ể  th ấ m vào da(0goài ion t ự  do !0 /  cn c ph ứ c %yanua, k  ẽ m, cadimi, đ ồ ng,mu ố i, mUn, ch ấ t h ữ u c ơ .+ao đ ộ ng t ừ  V/WXX mgYl, n ồ ng đ ộ  t ổ ng các kim lo ạ i WX/ZX mgYl,p*[Z và ch ứ a m ộ t "t t ạ  p ch ấ t c ơ  h ọ c. /!ông ngh ệ  m ạ  đ ồ ng, k  ẽ m, !admi, vàng( th ư! ng ch ứ a h ợ  p ch ấ t r  ấ t đ ộ c h ạ i nh ư  0a!0, \!0, !u]!0^ _ , `']!0^ _  và các g ố c %yanua ph ứ c t ạ  p !u]!0^ _  / ,  !u]!0^ W  _/  , !u]!0^   W/  , en]!0^   W/ ( - ượ ng %yanua trong n ướ c th ả i m ạ  dao đ ộ ng r  ấ t l ớ n t ừ  XfWXX mgYl. /! ầ n % ử  l đ ể  n ồ ng đ ộ  %yanua ]!0 / ^ không #uá X,XmgYl. ! th ể  dUng sunphat s " t `'  .Z* _  đ ể  bi ế n !0 /  thành m ộ t h ợ  p ch ấ t %anh b'rlin hay %anh pru% ơ  làm cho %yanua tr  $  thành không đ ộ c. / u ả n l ch ấ t th ả i c %yanid' r  ấ t là t ố n kjm. Dng cách không dUng hay gi ả m s ử  d ụ ng %yanua b ạ n c th ể  gi ả m b ớ t đ ượ c chi ph" % ử  l và trách nhi ệ m  pháp l c liên #uan đ ế n vi ệ c #u ả n l và h ủ y b ỏ  ch ấ t th ả i c %yanua. )J %@ l các hIp ch=t %yanua trong n12c th3i, tr12c tiên ta ph3i %jt thành  phKn và t"nh ch=t các hIp ch=t đ. !ác hIp ch=t %yanua đ1Ic phân thành nh1 sau   !ác hIp ch=t %yanua đAn gi3n, tan và đ9c a%it *!0 và các muFi %yanat  0a!0, \!0.  !ác hIp ch=t %yanua đAn gi3n không tan !n!0, `']!0^ _ (chCng 6 d?ng c:n phân tán nh khi %âm nh8p vào cA thJ, d12i tác dng cPa môi tr1Mng a%it cPa dch v chCn s< chuyJn sang tr?ng thái đAn gi3n tan và gây nhi>m đ9c cA thJ. Th8m ch" trong các hF c:n chNa các ch=t %yanua nhm này,  d12i tác dng m1a, nng nhiLt đ9(chCng cũng chuyJn sang tr?ng thái tan và đ9c.  !ác phNc ch=t %yanua tan và đ9c !u]!0^ _  / , !u]!0^ W  _/  , !u]!0^   W/ , en]!0^   W/ , en]!0^ W/ . Trong đ n đnh nh=t là !u]!0^ W  _/ .  !ác phNc ch=t %yanua tan không đ9c các phNc ch=t q'ri và q'ro%yanua `']!0^   /  và `']!0^   W/ . 0hHng ch=t này th1Mng g:p trong n12c d> dàng chuyJn thành các hIp ch=t %yanua đAn gi3n tan và đ9c.  !ác phNc ch=t %yanua không tan không đ9c trong đi4u kiLn nh=t đnh nào đ nh1 `' `']!0^   W . 3.T ính chất và độc tính của các hợ chất xyanua 3.1. Tính chất !" h#c . / %it %yanhydric ]hay nitriqocmic^ c công thNc hoá hQc *!0, trQng l1Ing  phân t@ _Z.  thJ khan là ch=t lng r=t linh đ9ng, t trQng dX,w. 0hiLt đ9 sôi 6 _X X !, đông đ:c 6 / X !, c mUi h?nh nhân, v r=t đng, hoà tan r=t d> trong n12c và r1Iu, là m9t ch=t a%it yếu c p\xw,. *Ai cPa *!0 c t trQng dX,w. / !ác muFi %yanua ki4m nh1 0a!0, \!0 là các muFi tinh thJ trng, d> b  phân hu trong không kh" b6i hAi n12c, !o _ ,  _ ..., tan r=t tFt trong n12c, "t tan trong r1Iu, tan trong dung dch n12c r1Iu. +ung dch n12c cPa các muFi này c t"nh ki4m m?nh. / zuFi %yanua cPa các kim lo?i ki4m th tan nhi4u trong n12c, %yanua cPa các kim lo?i khác tan "t hAn. / zuFi %yanua thu ngân *g]!0^ _  tan trong n12c nh1ng là ch=t điLn ly yếu. / Ryanua 6 tr?ng thái t{ do !0 /  r=t đ9c. 0h1ng khi n liên kết b4n trong phNc, th" d phNc `'`']!0^   th$ l?i không đ9c. E$ s{ phân ly cPa phNc #uá nh nên trong dung dch n|ng đ9 !0 không đP đJ gây đ9c. / )i%yan ]!0^ _  là ch=t kh" đ9c không màu, mUi h?nh nhân, tan tFt trong * _  và r1Iu, ]!0^ _  h$nh thành do nhiLt phân m9t sF muFi %yanua nh1 *g]!0^ _  hay o%y hoá !u!0 bDng `'!l W . ]!0^ _  kjm b4n, do b thu phân. 3.2. Tính chất h$á h#c. / %it %yanhydric và các %yanua b o%y hoá b6i o%y trong không kh" chuyJn thành %ianat _!0 /  }  _   ~  _!0 /  /  dung dch loBng VXXX trong V tháng *!0 b phân hu hết *!0 } _* _  ~ *!0*   ]ammonium qoocmic^_*!0 } _* _  }  _ ~ _*!0 } _* _  ]a%it sunqo%yanhydric^  / !ác muFi %yanua kim lo?i ki4m b dio%yt cacbon trong không kh" phân hu t?o thành *!0. _0a!0 } ! _  } * _  ~ _*!0 } 0a _ ! W  E$ v8y ph3i b3o #u3n muFi kim lo?i %yanua trong thUng k"n, đJ 6 chG mát. / !ác muFi %yanua tan trong n12c d> t?o v2i các %yanua không tan thành các ion phNc. / %it nitric tác dng v2i các ch=t hHu cA nh1 a%it malic, %itric, ancaloit, tanin cũng t?o nên *!0. ua đ ct ngh7a viLc t?o nên các glucosit %yanhydric 6 m9t sF th{c v8t. / !ác ald'hyt, đ1Mng cũng phá hu đ1Ic *!0 !  * _    } *!0 ~ ! Z * W    0 / Trong m9t sF các cây cFi, th{c v8t c chNa các d;n %u=t hHu cA cPa %it %yanhydric, v" d h?nh nhân đng, nhân #u3 m8n, lá trCc anh đào, r> sn, mSng tr' nNa, n=m, các h?t lá và cành lo?i đ8u phas'olus lunatus. +Ku h?nh nhân đng c chNa amogdalis ! _X * _Z  0   do tác dng cPa m'n 'mulsin hay synaptas' s< b thu phân và gi3i phng *!0 ! _X * _Z  0   } _* _  ~ ! Z *   } _!  * _    } *!0 Trong dKu h?nh nhân đng cN ,Vg dKu th$ c X,_g *!0. -1Ing *!0 chNa trong nSm, sáu h?t h?nh nhân đP giết chết m9t 'm bj. Trong h?t đ8u c ch=t phas'olumatin ! X * Z  0   do tác dng cPa m'n phas'osaponin s< thu  phân và gi3i phng *!0 ! X * Z  0   } * _  ~ !  * _    } !* W  / ! / !* W  } *!0 3.3. Độc tính của axit xyanhy%&ic và các xyanua tan 3.3.1. Độc tính . / %it %yanhydric tác dng lên #uá tr$nh hô h=p tế bào bDng cách làm tê liLt các m'n st cPa %yto 'rom o%yda•a ho:c m'n đ vacbua ]€arburg^. +o thiếu o%y nên máu trong t7nh m?ch c mKu đ th;m và c nhHng triLu trNng ng?t. / %it %yanhydric gây đ9c nhanh #ua đ1Mng hô h=p, v2i li4u l1Ing X,WmgYkg trQng l1Ing cA thJ đB c thJ gây chết ngay. 0|ng đ9 t X,_ / X,VmgYl gây chết t WX phCt đến  giM. / ua đ1Mng tiêu hoá li4u l1Ing gây t@ vong là mgY kg trQng l1Ing cA thJ đFi v2i các muFi nh1 \!0, 0a!0. / %it %yanhydric c thJ thâm nh8p vào cA thJ r|i gây ng9 đ9c bDng cách th=m #ua các vết th1Ang ngoài da. 0|ng đ9 cho phjp tiếp %Cc nhi4u lKn trong không kh" là XmlYm W  ho:c mgYm W  không kh" 6 _X X . 3.3.2. T&i'u t&(ng !)m *àng . / 0g9 đ9c c=p R3y ra khi h"t ph3i hay uFng ph3i li4u cao *!0. 0g9 đ9c %3y ra r=t nhanh chng, các trung tâm hành tu b tê liLt, ng1Mi b n?n b=t t‚nh, co gi8t và các cA b cNng. { hô h=p b ngt #uBng và dng l?i, tim đ8p r=t nhanh và không đ4u, n?n nhân chết sau  / _ phCt. / 0g9 đ9c bán c=p !ác hiLn t1Ing th1Mng g:p là chng m:t, bu|n nôn, đau đKu, các niêm m?c hô h=p b k"ch th"ch. 0?n nhân sI hBi, lo lng nh1ng v;n cn sáng suFt, sau đ %u=t hiLn rFi lo?n thKn kinh, co gi8t, dBn đ|ng t@, cNng hàm,  hiLn t1Ing ng?t bt đKu, n?n nhân chết sau _X phCt. 0ếu c=p cNu kp thMi, n?n nhân không chết nh1ng tn th1Ang tim, tê liLt b9 ph8n. / 0g9 đ9c th1Mng di>n R3y ra đFi v2i nhHng ng1Mi làm viLc th1Mng %uyên 6 nAi c kh" *!0 bFc lên. !ác hiLn t1Ing rƒ rLt là đau đKu, chng m:t, nôn và mLt nhQc. 3.3.3. +ách cấ c(u và đi,u t&-.  / 0ếu b ng9 đ9c bDng đ1Mng hô h=p đ1a bLnh nhân ra khi vUng nhi>m đ9c, ng1Mi làm c=p cNu ph3i đ'o m:t n? đ4 phng. Tiến hành ngay hô h=p nhân t?o, cho th6 ô %y ho:c cacbong'n đJ lo?i nhanh ch=t đ9c #ua đ1Mng phi. Tiêm các thuFc trI tim nh1 !aph'in campho, nik'tamit. 0ếu đB tru„ tim, tiêm th…ng vào tim ubain. )|ng thMi v2i viLc làm các c=p cNu, vBn hAi, hô h=p tế bào cKn tiến hành } Tiêm t7nh m?ch glutation li4u X,X } Tiêm các ch=t t?o nên m'th'moglobin. !ũng c thJ đi4u tr bDng các ch=t t?o nên m'th'moglobin khác } Tiêm t7nh m?ch V/Xml dung dch _/W† natrinitrit sau đ tiêm tiếp vài lKn nHa ]li4u không #uá /,Vg^ } Tiêm t7nh m?ch VXml dung dch %anh m'tyl'n.  0goài ra c thJ dUng các thuFc chuyJn *!0 thành ch=t không đ9c nh1 tiêm natri tiosunphat ]_Xml dung dch _V† vào t7nh m?ch^ c thJ t2i _XXml. / 0ếu ng9 đ9c #ua đ1Mng tiêu hoá th$ dUng v2i apomocphin đJ gây nôn. ‡@a d? dày v2i dung dch _† \zn  , ho:c v2i p'hyrol và c=p cNu nh1 đB nêu trên. ./h0ng há hát hi'n và xác đ-nh hàm !0ợng xyanua t&$ng n0c thi..1. /h0ng há đ-nh tính.  )J phát hiLn %yanua ta dUng các ph3n Nng sau T?o thành màu %anh b'clin  `' _} } !0 /   ~  `' ]!0^   /  `' W}  } _ `']!0^   /   ~ `'  `']!0^   _  %anh b'clin -=y vào Fng nghiLm ml dung dch nghiên cNu c chNa !0 / , tiếp thêm vài giQt  0a*, m9t vài giQt muFi st _]`'  ^, đun nng hGn hIp, sau đ a%it hoá hGn hIp bDng *!l và thêm m9t vài giQt dung dch `' W} ]`' _ ]  ^ W .* _   ^. / ˆh3n Nng !hinha hay picrosodic -=y m9t bSng gi=y lQc, lKn l1It nhCng vào dung dch bBo hoà a%it picric, %ong nhCng vào dung dch X† 0a _ ! W , jp khô bDng gi=y lQc và phAi trong tFi ]gi=y c màu vàng^. \hi c *!0 tác dng vào, gi=y chuyJn sang mKu vàng cam rƒ rLt cPa isopurprin. )J tSng đ9 nh8n biết sau khi chu‰n b gi=y th@ trên, tiếp tc nhCng m9t n@a bSng gi=y vào a%it a%'tic X† đJ trung hoà cacbonat ]vUng này tr6 nên c t"nh a%it s< không nh?y v2i *!0^. \hi c *!0 tác dng  bSng gi=y c hai màu rƒ rLt. .2. /h0ng há đ-nh !0ợng .  )J %ác đnh l1Ing %yanua trong ngu|n n12c, đ=t ta dUng ph1Ang pháp đAn gi3n và d> th{c hiLn nh=t là chu‰n đ9 thJ t"ch. )J chu‰n đ9 thJ t"ch %yanua dUng ph1Ang pháp chu‰n đ9 iot ho:c chu‰n đ9 b?c. .2.1. /h0ng há chu4n độ i$t .
Related Documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x